Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2015, 62224Beleidsregels
Besluit van de burgemeester van 7 juli 2015 tot vaststelling van de Beleidsregel “Circussen” (2015).
 
De Burgemeester van de gemeente Nijmegen;
Gelet op artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Nijmegen;
Besluit:
I Vast te stellen de beleidsregel “Circussen”;
II De inwerkingtreding te bepalen op de dag na publicatie in het Gemeenteblad en de gemeentelijke website www.nijmegen.nl;
Beleidsregel Circussen
ALGEMEEN
In de afgelopen jaren is geconstateerd dat er een toename is van het aantal aanvragen van evenementenvergunningen voor circussen. De aanvragen worden vooral gedaan voor Stadspark De Goffert, wat een belasting van deze evenementenlocatie met zich meebrengt. In 2015 waren er zelfs zeven aanvragen die niet geweigerd konden worden. Dat leidde ertoe dat in het voorjaar twee circussen vlak na elkaar op Stadspark De Goffert speelden met als gevolg: derving van inkomsten voor de circussen en negatieve publiciteit voor de gemeente. De vraag naar circusbeleid komt voort uit enerzijds de behoefte aan een roulatiesysteem en anderzijds een maximumstelsel dat gekoppeld wordt aan de weigeringsgrond “woon- en leefklimaat” zoals dat is opgenomen in artikel 2.2.2 lid 3 onder f APV. Het roulatiesysteem zorgt ervoor dat iedere circusondernemer om het jaar Nijmegen kan aandoen met zijn circus. Het maximumstelstel zorgt ervoor dat er een maximum aantal circussen wordt vastgelegd dat op jaarbasis Nijmegen kan bezoeken. Dit maximumstelsel wordt gekoppeld aan de weigeringsgrond “woon- en leefklimaat” zoals opgenomen in artikel 2.2.2 lid 3 onder f APV. Bij een cumulatie van vergunningaanvragen voor circussen zullen voorafgaand aan het besluitvormingsproces de selectiecriteria worden toegepast om te kunnen bepalen welke circusonderneming voorrang heeft op de ander.
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Een circus is een reizend gezelschap dat optreedt in een grote tent en bestaat uit optredens van acrobaten, jongleurs, clowns, dierentemmers en goochelaars. In het laatste decennium van de twintigste eeuw is door een aantal circussen een doorontwikkeling doorgemaakt naar circustheater. Deze circusgroepen combineren circus met muziek, zang, dans en comedy.
Overwegende
 • -
  Dat artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening de burgemeester de bevoegdheid geeft om een evenementenvergunning te verlenen;
 • -
  Dat een circus een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak is en daarmee valt onder de begripsomschrijving van een evenement zoals omschreven in artikel 2.2.1 lid 1 APV;
 • -
  Dat voor het organiseren van een circus een evenementenvergunning noodzakelijk is;
 • -
  Dat de aanvraag voor een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het belang van het woon- en leefklimaat, zoals bepaald in artikel 2.2.2 lid 3 onder f APV;
 • -
  Dat ter bescherming van dit belang er behoefte is aan een maximum aantal circussen dat jaarlijks kan worden georganiseerd;
 • -
  Dat ter bescherming van dit belang naast de behoeft aan een maximum aantal circussen er eveneens behoefte is aan jaarlijkse spreiding van de diverse circussen over meerdere locaties.
Selectiecriteria bij m eerdere aanvragen
Als er meerdere aanvragen voor circussen voor een bepaalde periode zijn, is de werkwijze als volgt:
 • 1.
  We hanteren een roulatiesysteem bij de vergunningverlening van circussen.
 • 2.
  De periode waarvoor de aanvraag is ingediend is bepalend. Alleen aanvragen voor een evenementenvergunning voor een circus in één van de drie perioden die in de tabel onder 3. zijn genoemd zullen in behandeling worden genomen.
 • 3.
  Circussen die in het voorafgaande evenementenseizoen een vergunning hebben gekregen, dingen voor het jaar daarop niet mee en worden geweigerd, tenzij er onvoldoende aanvragen zijn ingediend voor die specifieke periode. Bij gelijkwaardige aanvragen wordt de evenementenvergunning verleend aan het circus dat het langst niet in Nijmegen een evenementenvergunning heeft verkregen.
 • 4.
  Circussen die hun rekeningen hebben betaald hebben voorrang op circussen met een openstaande of niet betaalde rekening van de gemeente Nijmegen voor precario, huur, leges en water/stroom van de voorafgaande jaren.
Uitwerking woon- en leefklimaat
 • 1.
  Het aantal circussen per jaar is gemaximeerd op vijf. Dit aantal wordt onderverdeeld in grote en kleine circussen, te weten:
  • a.
   Drie grote circussen: meer dan 600 zitplaatsen.
  • b.
   Twee kleine circussen: minder dan 600 zitplaatsen.
 • 2.
  Grote circussen mogen maximaal 17 dagen achter elkaar spelen, voor kleine circussen geldt een maximum van 7 speeldagen.
 • 3.
  De volgende spreiding wordt gehanteerd:
Periode
Data
Aantal
Locatie
Tweede kwartaal
April mei of juni
1 groot circus
1 klein circus
Maximaal één op Stadspark De Goffert
Derde kwartaal
Augustus september of oktober
1 groot circus
1 klein circus
Maximaal één op Stadspark De Goffert
Kerstperiode
December Januari
1 groot circus
Maximaal één op Stadspark De Goffert.
 
Nijmegen, 7 juli 2015
De burgemeester van Nijmegen,
Drs. H.M.F. Bruls.