Gemeenteblad van Groesbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroesbeekGemeenteblad 2015, 61612Overige besluiten van algemene strekking
Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek;
 
Overwegende dat het wenselijk is om voor de administratieve uitvoering van de hypotheekregelingen voor ambtenaren van de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn de bestaande regelingen in stand te houden;
  • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
  • gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;
  • gelet op de wet Financiering Decentrale Overheden;
tot het vaststellen van de navolgende regeling
 
Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015
Artikel 1
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluiten om onverkort over te nemen en vast te stellen:
Regeling inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in de gemeente Groesbeek, zoals die is vastgesteld door de raad van die gemeente Groesbeek op 28 februari 2002
en
Regeling inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren van de gemeente Millingen aan de Rijn, zoals die is vastgesteld door de raad van die gemeente op 23 november 1993,
zoals weergegeven in bijlage 1 en 2 behorende bij deze regeling.
Artikel 2
De regeling is van toepassing voor de ambtenaren en voormalige ambtenaren van de respectievelijke voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn, ieder voor de eigen regeling.
Artikel 3
De wet Financiering Decentrale Overheden verbiedt nieuwe toetreding tot de regeling vanaf 1 januari 2009.
Artikel 4
  • 1.
    Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
  • 2.
    Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling administratieve uitvoering hypotheekregeling ambtenaren voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn 2015.
 
Aldus vastgesteld te Groesbeek, 30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1
Bijlage 2