Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 58460Overige besluiten van algemene strekking
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2015 - Eerste Wijziging gemeente Alkmaar
Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur
 
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar;
 
gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2015 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2015;
Besluiten
 
 • I.
  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 'Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’;
   
 • II.
  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de Verordening parkeerbelastingen 2015, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 'Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd';
   
 • III.
  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 september 2015;
   
Alkmaar, 02 juni 2015
 
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

De burgemeester,

De secretaris,

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren
 
1a Plaats en tijdstip betaald parkeren
 
De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 en zoals aangegeven op de bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 behorende kaart ‘Gebiedsindeling parkeertarieven op straat’, mag worden geparkeerd zijn:
 
Betaald parkeren straat
Gebied/locatie
Dag van de week
Tijdstip (uur)
Gebied C en S
Ma t/m za
9.00 - 21.00
Zondag
12.00 - 17.00
Van toepassing in overige gebieden (*1)
Ma t/m za
9.00 - 20.00
Zondag
12.00 - 17.00
 
 
 
(*1) gebied A, B, D, E, F, H, L, M, O, P, R, U, W en Z, inclusief de gebieden: Wilhelminalaan-zuidzijde, de parkeerapparatuurplaatsen bij de Algemene Begraafplaats aan de Westerweg.
Op de algemeen erkende feestdagen Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag geldt geen betaald parkeren.
 
 
 
Betaald parkeren parkeergarages
Gebied/locatie
Dag van de week
Tijdstip (uur)
Karperton garage
Ma t/m zondag
0.00 - 24.00
Kanaalschiereiland garage
Vestgarage
Singelgarage
Schelphoekgarage
De Kazerne
 
 
Kaart gebiedsindeling parkeertarieven op straat
 
Behorende bij tarieventabel bij de verordening parkeerbelastingen 2015
 
 
1b Wijze van betalen
 
1. Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in 1a geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00, dan wel door middel van een chipknip, met pinpas of creditcard. Indien gevraagd dient voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur het kenteken te worden ingevuld.
 
2. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen), pinpas of credit card dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.
 
3. Indien bij het betaald parkeren op straat - met uitzondering van het betaald parkeren in parkeervoorzieningen welke zijn voorzien van een slagboom - gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht, tenzij in de parkeerapparatuur het kenteken moet worden ingevoerd.
 
4. Indien het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt via een verbinding met de centrale computer wordt de belasting in afwijking van het in 1b onder 1 en 2 gestelde overeenkomstig de aangifte betaald binnen de overeengekomen tijd na het einde van het parkeren.
 
 
1c Wijze van gebruik parkeerkaartje
 
1. Met een geldig parkeerkaartje mag, onder de voorwaarde zoals gesteld in punt 3 en 4 van dit artikel, geparkeerd worden op parkeerapparatuurplaatsen in straten/gebieden met een zelfde of lagere tariefstelling, met uitzondering van het gestelde onder punt 2 van dit artikel.
 
2. Parkeerkaartjes die zijn gekocht op een parkeerterrein of parkeerplaats waar een dagtarief of speciaal lager tarief geldt, mogen uitsluitend op dat parkeerterrein of die parkeerplaats gebruikt worden.
 
3. Bij gebruik van een parkeerkaartje zoals gesteld onder punt 1 van dit artikel blijft de op het parkeerkaartje aangegeven eindtijd gelden als eindtijd, ook bij parkeren in een gebied met een lager tarief, met uitzondering van het gestelde onder punt 4 van dit artikel.
 
4. Bij gebruik van een parkeerkaartje zoals gesteld onder punt 1 van dit artikel blijft de maximaal geldende parkeerduur in het gebied waar geparkeerd wordt van kracht. De maximale parkeerduur wordt altijd gerekend vanaf de begintijd van het parkeerkaartje.
 
5. De bepalingen 1 t/m 4 zijn van toepassing bij betaald parkeren met gebruik van telefoon of ander hulpmiddel.
 
Bijlage 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd
 
De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 zijn:
 
 • A
  Alkmaarderhout
 • B
  Bergerhof
 • C
  Binnenstad
 • D
  Oud Overdie
 • E
  Emmakwartier
 • F
  Friese Poort
 • H
  Huiswaard
 • L
  Lyceumkwartier
 • M
  Schermereiland
 • O
  Overstad
 • P
  Parcade
 • R
  Rembrandtkwartier
 • S
  Spoorbuurt
 • U
  Blaeustraatkwartier
 • W
  Westerhoutkwartier
 • Z
  Zocherbuurt
 
Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen behorende kaart ‘Vergunninghoudersgebieden’
 
Kaart vergunninghoudersgebieden