Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 58027Overige besluiten van algemene strekking
Regeling toepassing coördinatiemodule gemeente Alkmaar
Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het college van B&W op 17 juni 2015 het volgende heeft besloten:
De Regeling toepassing coördinatiemodule vast te stellen met terugwerkende kracht tot en met 8 juni 2015. Dit betreft een interne regeling die van toepassing is op alle medewerkers van de gemeente Alkmaar.