Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2015, 5773Verordeningen
Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015
De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 8 december 2014 de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015 vastgesteld. Deze verordening treedt 1 januari 2015 inwerking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle. De verordening ligt ter inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en is ook te raadplegen via www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen en beleidsregels.
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2015.
 
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  Markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden of een door de gemeente ingestelde en beheerde markt;
 • b.
  Standplaats:de op en voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;
 • c.
  Standwerkersplaats: een verkoopplaats die per marktdag wordt uitgegeven om daarop te standwerken.
Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen, dan wel van degene die de in artikel 1 bedoelde standplaats inneemt.
Artikel 4 Tarieven
De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 5 Wijze van heffing
De marktgelden worden geheven bij wege van een aanslag of bij wijze van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een bon, nota of andere schriftuur.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.
  Marktgeld geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.
 • 2.
  Marktgeld niet geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd op het tijdstip dat de standplaats wordt ingenomen dan wel de dienst wordt verleend.
 • 3.
  Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot heffing bij abonnement is marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na aanvang van heffing bij wijze van abonnement, nog kalendermaanden overblijven.
 • 4.
  Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot beëindiging van heffing bij abonnement, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van heffing bij abonnement, nog kalendermaanden overblijven.
Artikel 7 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling
 • 1.
  Het marktgeld geheven bij wege van aanslag is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar, of, indien de belastingplicht op een later tijdstip aanvangt, op dat tijdstip. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 2.
  Het marktgeld niet geheven bij wege van aanslag is verschuldigd ten tijde van het innemen van de standplaats en moet worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt uitgereikt.
 • 3.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.
Artikel 9 Kwijtschelding
Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van marktgelden.
Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De “Verordening Marktgelden 2014” van 16-12-2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening Marktgelden 2015”.
Tarieventabel behorende bij de Verordening Marktgelden 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Markten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de wijkmarkt AA-landen,
 
bedraagt per m²;
 
 
 
 
 
 
 
 
a.bij wijze van abonnement, per jaar
€ 31,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B .
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de
 
wijkmarkten Zwolle-Zuid en Stadshagen, bedraagt per m²,
 
a.bij wijze van abonnement, per jaar
€ 37,75
2.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de wijkmarkt Zwolle-Zuid en Stadshagen, bedraagt per m2,
a.bij wijze van abonnement, per jaar
€ 38,35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de algemene warenmarkt
 
op vrijdag, bedraagt per m²,
 
a.bij wijze van abonnement, per jaar
€ 38,35
b.zonder abonnement, per marktdag
c.door standwerkers voor de eerste 5m2, per dag
€ 1,05
€ 1,50
2.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de algemene warenmarkt
 
op zaterdag, bedraagt per m2,
 
a.bij wijze van abonnement, per jaar
b.zonder abonnement, per marktdag
c.door standwerkers voor de eerste 5m2, per dag
€ 43,25
€ 1,25
€ 1,75
D.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de minimarkt Petuniaplein,
 
bedraagt per m²,
 
 
 
 
 
 
 
 
a.bij wijze van abonnement, per jaar
€ 28,40
 
 
 
 
E.
Het marktgeld voor het innemen van een standplaats op de algemene warenmarkt (Centrummarkt) wordt verhoogd met € 3,00 per marktdag. Deze gelden dienen te worden bestemd voor promotie-/reclame-activiteiten ten behoeve van de betreffende markt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Diensten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.
 
 
 
 
 
 
 
 
Het marktgeld voor het ter beschikking stellen of voor het leveren van elektriciteit per
 
vermogen in watts:
 
 
 
 
 
 
 
 
per kalenderjaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA-
landen
 
 
Zwolle-Zuid/
Vrijdag
Zaterdag
 
 
 
 
 
Stadshagen
Boerenmarkt
 
vermogen 0 < 500
 
 
watt
19,80
€ 23,15
€ 35,80
€ 59,25
vermogen 500 < 1000
watt
31,20
€ 39,85
€ 51,20
€ 86,70
vermogen 1000 < 1500
watt
47,20
€ 59,25
€ 78,60
€ 130,80
vermogen 1500 < 2500
watt
78,60
€ 98,70
€ 130,80
€ 218,25
vermogen 2500 en meer
watt
118,75
€ 148,95
€ 198,20
€ 316,50
vermogen 380 V tot 12 Kw
 
333,90
€ 400,65
€ 400,65
€ 601,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermogen 380 V tot 12 Kw kan alleen worden geleverd voor de minimale levertijd van één jaar; de aansluitingskosten worden voor 50% in rekening gebracht bij de gebruiker.
 
Het maximum opgenomen vermogen dient de basis te zijn voor de jaarberekening van het verbruikstarief per vermogen in watts per dag c.q. dagdeel.
 
 
 
Elektra evenementen, per Kw
€ 0,30
Elektra commerciële standplaatsen, per jaar:
 
Vermogen 0-500 watt
Vermogen 500 < 1000 watt
€ 35,80
€ 51,20
Vermogen 1000 < 1500 watt
Vermogen 1500 < 2500 watt
Vermogen 2500 watt en meer
€ 78,60
€ 130,80
€ 198,20
Vermogen 380V tot 12 Kw
€ 400,65
Uitrijtarief nutsvoorzieningen
€ 54,65