Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 5242Overige besluiten van algemene strekking
Besluit mandaat, machtiging en volmacht en bevoegdhedenregister gemeente Alkmaar
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat het college resp. de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op 6 januari 2015 heeft besloten:
 
 • 1.
  In te trekken het besluit mandaat, machtiging en volmacht en het daarbij behorende bevoegdhedenregister zoals vastgesteld door het college en de burgemeester van de voormalige gemeente Alkmaar dd. 26 maart 2013 resp. 11 april 2013, inwerking getreden op 1 april 2013 ,inclusief navolgende wijzigingen;
 • 2.
  In te trekken het besluit van 10 december 2013 van het college en de burgemeester van de voormalige gemeente Graft de Rijp tot mandaatverlening aan het college van de voormalige gemeente Alkmaar;
 • 3.
  In te trekken het besluit van 10 december 2013 van het college en de burgemeester van de voormalige gemeente Schermer tot mandaatverlening aan het college van de voormalige gemeente Schermer;
 • 4.
  Vast te stellen het bijgevoegde Besluit mandaat, machtiging en volmacht en het daarbij behorende bevoegdhedenregister zoals opgenomen in bijlage I en II;
 • 5.
  Te bepalen dat ondermandaat/ondervolmacht/ondermachtiging is toegestaan voor zover en onder de voorwaarden zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlagen;
 • 6.
  Het mandaatbesluit zoals gegeven aan de RUD, voor zover nodig, te herbevestigen
 • 7.
  Te bepalen dat de in het bevoegdhedenregister opgenomen mandaten tevens gelden voor geldende verordening uit de voormalige gemeenten Graft de Rijp en Schermer voor zover sprake is van inhoudelijk gelijkluidende bepalingen;
 • 8.
  Dat de besluiten onder 1 tm 7 in werking treden op de dag van bekendmaking en terug werken tot en met 1 januari 2015.
 
De redenen  van deze besluiten zijn dat met ingang van 1 januari 2015 door fusie van de gemeente Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer de nieuwe gemeente Alkmaar is ontstaan. Ook zijn de mandaten in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in het bevoegdhedenregister opgenomen.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.