Raadsbesluit
 
 
Nummer: 141039753
 
De raad van de gemeente Lelystad,
op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 18 november 2014;
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
 
B E S L U I T:
 
vast te stellen de navolgende
VERORDENING op de heffing en de invordering
van afvalstoffenheffing 2015
(Verordening afvalstoffenheffing Lelystad 2015).
 
Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit
 • 1.
  Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
 • 2.
  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 2 Belastingplicht
 • 1.
  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld
  al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maken van een
  perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een
  verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afvalstoffen geldt.
 • 2.
  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker door de in artikel 231, tweede
  lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangemerkt:
  • a.
   bij gebruik door meer leden van een huishouden: een lid van een huishouden;
  • b.
   bij gebruik van delen van een perceel: degene die de delen van het perceel in gebruik heeft
   gegeven;
  • c.
   bij ter beschikking stellen voor volgtijdig gebruik: degene die het perceel voor volgtijdig gebruik
   ter beschikking heeft gesteld.
Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • 1.
  De belasting bedraagt per belastingjaar voor een perceel dat wordt gebruikt:
  • a.
   door 1 persoon € 235,15;
  • b.
   door 2 of meer personen € 277,92.
 • 2.
  Het aantal personen dat van een perceel gebruik maakt wordt vastgesteld naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar.
 • 3.
  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, wordt het aantal personen dat van een perceel gebruik maakt vastgesteld naar de toestand op het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht.
Artikel 4 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar gelang van tijd
 • 1.
  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
  van de belastingplicht.
 • 2.
  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd
  over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar op
  het tijdstip van aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 3.
  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
  voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar op
  het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 4.
  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
  verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet een belastingaanslag van minder dan € 50,00 en een belastingaanslag van € 5.000,00 of meer worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
 • 2.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet een belastingaanslag van € 50,00 of meer doch minder dan € 5.000,00 worden betaald in vier gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
 • 3.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van het tweede lid van dit artikel geldt dat, zolang een belastingaanslag van € 50,00 of meer doch minder dan € 5.000,00 door middel van automatische betalingsincasso kan worden afgeschreven, deze aanslag moet worden betaald in elf gelijke termijnen.
  De eerste termijn vervalt :
  • a.
   indien de dagtekening van de aanslag voor het kalenderjaar in de maanden januari, februari,
   maart of april van dat kalenderjaar ligt, op de laatste dag van de maand volgend op die welke
   in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens
   een maand later;
  • a.
   in alle overige gevallen van automatische betalingsincasso, op de laatste dag van de maand
   volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
   volgende termijnen telkens een maand later.
 • 4.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige leden gestelde termijnen.
 • 5.
  Voor de toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffingen en andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.
Artikel 8 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.
Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De “Verordening afvalstoffenheffing Lelystad 2014” van 17 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Lelystad 2015”.
 
Lelystad, 16 december 2014.
De raad van de gemeente Lelystad,
de griffier, de voorzitter,
Naar boven