Gemeenteblad van Gennep

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepGemeenteblad 2015, 49478Beleidsregels
Beleidsregels doortocht Nijmeegse Vierdaagse gemeente Gennep
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:
 
gelet op:
het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep;
 
overwegende:
dat de wandelroute van de Nijmeegse Vierdaagse door de gemeente Gennep gaat en het college van burgemeester en wethouders het bevoegde gezag zijn als het gaat om activiteiten in de openbare ruimte naast deze weg;
 
overwegende:
dat het gelet op de belangen van een efficiënte afdoening van de standplaatsen tijdens de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse door de gemeente Gennep gewenst is beleidsregels vast te stellen;
 
besluit:
vast te stellen de volgende “Beleidsregels doortocht Nijmeegse Vierdaagse gemeente Gennep”.
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving en algemene bepalingen
 
Artikel 1 Begripsbepaling
 • 1.
  In dit beleid wordt verstaan onder:
  • a.
   APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep;
  • b.
   Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders.
  • c.
   Weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeersweg 1994;
  • d.
   Bruikbaarheid en aanzien van de weg: het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg;
  • e.
   Standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of tegen vergoeding afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; (dat wat daaronder wordt verstaan in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep);
  • f.
   Verzorgingsposten: rustplaats ingericht voor een bepaalde groep lopers waarbij geen eet- en drinkwaren worden verkocht.
  • g.
   Vierdaagseroute: de route door de gemeente Gennep zoals vastgesteld door de Stichting DE 4DAAGSE;
Artikel 2 Standplaatsen
Gedurende de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse kan een vergunning worden verleend van het verbod uit artikel 5.17 van de APV voor het innemen van een standplaats ten behoeven van de verkoop van goederen zoals eet- en drinkwaren aan de wandelaars dan wel de toeschouwers voor zover het betreft de wegen waarover de Vierdaagseroute loopt op donderdag van 06.00 uur tot 15.00 uur.
Artikel 3 Bruikbaarheid van de weg voor de inrichting van een verzorgingspost
 • 1.
  Gedurende de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse geldt het verbod uit artikel 2.10 van de APV niet voor het innemen van een verzorgingspost ten behoeven van de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse, voor zover het betreft de wegen waarover de vierdaagseroute loopt op donderdag van 06.00 uur tot 15.00 uur.
 • 2.
  Het is niet toegestaan om goederen te koop aan te bieden zoals eet- en drinkwaren aan de wandelaars dan wel de toeschouwers.
 • 3.
  Degene die een verzorgingspost inricht dient te voldoen aan de voorschriften van artikel 4.
Artikel 4 Voorschriften voor het innemen van een standplaats of het inrichten van een verzorgingspost
Voor het inrichten van een verzorgingspost dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:
 • a.
  Het inrichten van de standplaats of de verzorgingspost dient te gebeuren tussen 06.00 uur en 07.30 uur en uiterlijk 15.00 uur dient u deze opgeruimd te hebben;
 • b.
  De doorgang voor de wandelaar en hulpdiensten mag niet belemmerd worden. Er mogen geen voorwerpen op, aan of boven de weg bevinden en de doorgang bedraagt minimaal 4,50 meter;
 • c.
  Er mogen zich geen vaste voorzieningen in de grond worden aangebracht;
 • d.
  Er dienen voldoende afvalbakken geplaatst te worden;
 • e.
  Het is niet toegestaan tijdens de doortocht de standplaats of de verzorgingspost af te breken en te vertrekken;
 • f.
  Onmiddellijk na afloop moet de omgeving (inclusief de bermen en sloten) tot 50 meter van alle afvalstoffen worden gezuiverd.
Artikel 5 Geluid
 • 1.
  Gedurende de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse geldt het verbod uit artikel 4.5 van de APV niet voor livemuziek dan wel mechanische muziek ter ondersteuning van de wandelaars voor zover het betreft de wegen waarover de Vierdaagseroute loopt op donderdag van 08.00 uur tot 14.00 uur;
 • 2.
  Degene die live muziek dan wel mechanische muziek ten gehore brengt dient te voldoen aan de voorschriften van artikel 6.
Artikel 6 Voorwaarden behorende bij geluid
Voor een vergunning voor geluid dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden.
 • a.
  Indien gebruik wordt gemaakt van elektronisch versterkte muziek dienen de geluidsboxen zodanig te worden opgesteld dat deze niet direct op woningen of winkels zijn gericht;
 • b.
  Het geluidsniveau gemeten op 1 meter voor de luidspreker(s) mag niet meer zijn dan 95 dB(A)/108dB(C);Mechanische muziek opstellingen moeten minimaal 100 meter van een live orkest verwijderd zijn;
 • c.
  Er mogen maximaal 2 luidsprekers worden opgesteld;
 • d.
  Wanneer er een live-orkest orkest nadert zal de mechanische installatie het geluidsniveau minimaliseren.
Artikel 7 Overgangsrecht
Alle bestaande doorlopende vergunningen voor het innemen van een standplaats tijdens de doortocht van de Nijmeegse vierdaagse worden ingetrokken per 1 januari 2016.
Artikel 8 Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.
 • 2.
  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels doortocht Nijmeegse Vierdaagse”
   
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,
 
De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland
De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning