Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 46237Plannen | ruimtelijk
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Westelaarsestraat 35 en ongenummerd’ te Wouwse Plantage
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 1 juni 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt:
NL.IMRO.1674.1108WESTELAARSES35-0301
Inzage
Ten behoeve van de Westelaarsestraat 35 en het naastgelegen perceel (kadastraal bekend sectie O, perceelnummer 275, gedeeltelijk) te Wouwse Plantage bestaat het voornemen het huidige bouwvlak te vergroten.
Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met mevrouw S. van Zundert, tel 14 0165, s.van.zundert@roosendaal.nl
Meer informatie
Voor nadere informatie: Team Ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw Van Zundert 14 0165, e-mail s.van.zundert@roosendaal.nl
 
Roosendaal, 29 mei 2015