Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2015, 38687Verordeningen
Tijdelijke Verordening verwijdering asbest particuliere woningvoorraad Haarlemmermeer 2015
De raad van de gemeente Haarlemmermeer;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van 5 maart 2015;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
Besluit vast te stellen de Tijdelijke Verordening verwijdering asbest particuliere
woningvoorraad Haarlemmermeer 2015.
 
Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.aanvraag stimuleringslening: een verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor
een gemeentelijke stimuleringslening;
 • b.
  aanvrager: de eigenaar-bewoner die de aanvraag doet;
 • c.
  aanwijslijst; de door het college vast te stellen lijst van de particuliere woningen, waarvan de eigenaar-bewoner in aanmerking kan komen vooreen gemeentelijke stimuleringslening;
 • d.
  budget: het totale bedrag dat op jaarbasis door gemeenteraad ter beschikking is gesteld
voor de financiering van gemeentelijke stimuleringsleningen krachtens deze
verordening;
e.college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlemmermeer;
f.eigenaar-bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die
de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont;
g.gemeenterekening Asbestsanering particuliere woningverbetering: een fonds waaruit het
college, op grond van haar samenwerkingsovereenkomst met de SVn, gemeentelijke
stimuleringsleningen met een lage rente kan toekennen en waarin de rente en aflossing
van deze leningen worden teruggestort;
h.goedgekeurde kosten: de kosten voor de te treffen voorzieningen op basis van het plan
van aanpak, goedgekeurd door het college;
 • i.
  leningenplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen;
 • j.
  particuliere woningvoorraad: woningen welke niet in eigendom zijn van de gemeente of
een toegelaten instelling krachtens artikel 70 van de Woningwet;
k.plan van aanpak: een omschrijving en calculatie van de te ondernemen werkzaamheden
om asbest te verwijderen en herstelwerkzaamheden uit te voeren;
 • I.
  raad: de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer;
 • m.
  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;
 • n.
  verbouwkosten: alle kosten die gemaakt worden om het plan van aanpak te kunnen
realiseren.
Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen.
Artikel 2. Doelstelling.
Met deze verordening wordt beoogd de particuliere eigenaar-bewoner, genoemd op de
aanwijslijst, te stimuleren de asbestsanering te laten plaatsvinden.
Artikel 3. Toepassingsbereik
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woningen in particulier bezit en die door het college als zodanig zijn aangewezen.
Artikel 4. Budget
Het leningenplafond wordt vastgesteld op € 700.000,-.
Artikel 5.
Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een
gemeentelijke stimuleringslening toe te kennen.
Artikel 6.
Het college sluit ter uitvoering van deze verordening de noodzakelijke
uitvoeringsovereenkomsten .
Artikel 7. Lening.
1.De gemeentelijke stimuleringslening bedraagt ten minste € 5.000,- en ten hoogste
€ 15.000,-.
2.Een gemeentelijke stimuleringslening tot en met € 10.000,- kent een maximale
looptijd van 10 jaar.
3.Een gemeentelijke stimuleringslening van een bedrag hoger dan € 10.000,- heeft
een maximale looptijd van 15 jaar.
4.Een gemeentelijke stimuleringslening wordt verstrekt tegen een rentevast
percentage van 2% per jaar gedurende de looptijd van de lening.
5.Een gemeentelijke stimuleringslening van een bedrag boven de € 12.500,- wordt
alleen verstrekt onder zekerheid van een hypotheek.
6.De kosten van vestiging van de in het vorige lid bedoelde zekerheid komen voor
rekening van de eigenaar-bewoner.
7.Een gemeentelijke stimuleringslening wordt betaalbaar gesteld door de SVn.
Artikel 8. Aanvraag en toekenning.
1.Een eigenaar-bewoner wiens huis op de aanwijslijst voorkomt, kan bij het college
om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.
2.Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend en gaat vergezeld van een
opgave van:
 • a.
  de te treffen maatregelen;
 • b.
  de werkelijke kosten van de te treffen maatregelen evenals een financiële
onderbouwing van deze opgave;
 • c.
  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden (plan van aanpak);
 • d.
  een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning.
  • 3.
   Het college bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de aanvraag.
  • 4.
   Van de voorlopige toekenning van de stimuleringslening doet het college melding bij
de SVn door middel van een toewijzingsbrief, waarin is vastgelegd:
 • a.
  de verbouwkosten;
 • b.
  de goedgekeurde kosten;
 • c.
  het bedrag van de stimuleringslening;
 • d.
  de maximale looptijd van de stimuleringslening;
 • e.
  het rentepercentage;
 • f.
  de zekerheidsstelling.
  • 5.
   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een
beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de
aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.
 • 6.
  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.
 • 7.
  De eigenaar kan met de voorlopige toekenning en het aanvraagformulier dat bij de
voorlopige toekenning als bijlage is verstrekt, bij het SVn een offerte voor een
stimuleringslening aanvragen.
8.Uitbetaling van de gemeentelijke stimuleringslening vindt alleen plaats middels een
te openen bouwkrediet zoals beschreven in de SVn Informatiemap die als bijlage is
opgenomen in deze verordening.
Artikel 9. Eisen
Om in aanmerking te komen voor een lening als genoemd in artikel 7 moet aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • a.
  de asbestverwijdering moet worden uitgevoerd volgens het plan van aanpak;
 • b.
  de eigenaar-bewoner moet de door of namens het college aangewezen personen
toegang verlenen tot de woning voor onderzoek naar het daadwerkelijk uitvoeren
van de saneringswerkzaamheden;
c.de eigenaar-bewoner moet op eerste verzoek van of namens het college inzage
verschaffen in alle bescheiden en tekeningen die van belang kunnen zijn bij de
werkzaamheden waartoe deze lening wordt verstrekt;
d.de toekenning van een lening vindt steeds plaats onder de ontbindende voorwaarde
dat tussen de eigenaar en het SVn een overeenkomst van geldlening tot stand komt;
e.de asbestverwijdering dient doelmatig te worden uitgevoerd.
Artikel 10. Intrekken toekenning aanvraag
 • 1.
  Het college trekt een toekenning als bedoeld in artikel 8 geheel of gedeeltelijk in als:
  • a.
   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften
of bepalingen;
 • b.
  de gemeentelijke stimuleringslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.
  • 2.
   In geval bij overtreding van de voorschriften in deze verordening, de eigenaar-bewoner
verschoonbare redenen heeft, kan het college besluiten de
bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.
Artikel 11. Afwijzen aanvraag
Het college wijst de aanvraag af, indien een van de volgende feiten zich voordoen:
a.het leningenplafond bereikt is of het resterende budget niet toereikend is om de
aanvraag te honoreren;
b.de werkelijke kosten van verbetering naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding
staan tot het te verkrijgen resultaat;
c.de werkelijke kosten van verbetering lager zijn dan het minimumbedrag zoals
genoemd in artikel 7 lid 1;
 • d.
  de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de maatregelen;
 • e.
  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld
wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal
worden voldaan.
Hoofdstuk 5 Aflossing van de lening.
Artikel12.
1.Aflossingen worden verricht volgens het in de lening overeenkomst met SVn
bepaalde.
 • 2.
  Extra aflossing op de lening is altijd en zonder boete mogelijk.
 • 3.
  Bij verkoop van de woning dient de restantschuld in zijn geheel direct te worden
afgelost.
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 13. Nadere regels
Het college kan voorde uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.
Artikel 14. Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun
oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt, ten gunste van eigenaar-bewoner afwijken van deze
verordening.
Artikel15. Citeertitel, inwerkingtreding en tijdvak werking verordening
1.Deze verordening wordt aangehaald als "Tijdelijke Verordening verwijdering asbest
particuliere woningvoorraad Haarlemmermeer 2015".
2.Deze verordening geldt van datum vaststelling tot en met 31 december 2016.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 april 2015