Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2015, 35065Overige besluiten van algemene strekking
besluit tot aanwijzing van plaatsen waar en het tijdstip waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd
 
Burgemeester en wethouders van Hilversum
 
 
gelet op de artikelen 2, 6, 8 en 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en
artikel 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014,
 
Besluiten:
 
Vast te stellen het navolgende besluit tot aanwijzing van plaatsen waar en het tijdstip waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd:
 
1. Als plaatsen waar en het tijdstip waarop tegen betaling,van de parkeerbelasting mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, aan te wijzen de plaatsen en tijdstippen zoals aangegeven:
a. in de tarieventabel, behorende bij de "Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2015”
b. op de parkeerkaart of;
c. bij de parkeerapparatuur;
d. en aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage "Plaatsen en werkingsduur betaald parkeren 2015" bestaande uit:
• overzicht parkeerautomaten/parkeermeters en zones belparkeren Centrumgebied;
• overzicht parkeerautomaten/parkeermeters en zones belparkeren de Schil;
• overzicht parkeerautomaten/parkeermeters en zones belparkeren de Buitenschil (met de daarin gelegen deelgebieden Buitenschil, Bloemenkwartier Noord (BKN), Electrobuurt (ELB), AKN en Arenapark);
• overzicht van straten en terreinen met aanvullende regels/beperkingen voor vergunning-houders;
• een situatiekaart van: het Centrum, de Schil, de Buitenschil, de Buitenschil BKN, de Buitenschil ELB en de Buitenschil AKN. De kaarten betreffen de gebiedsindeling parkeerregulering, waarop is aangegeven dat binnen de gekleurde omlijning, het gebied betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders geldt (vergunning niet geldig in de winkelstraten gedurende de winkelvenstertijden, zie overzicht straten en terreinen met aanvullende regels/beperkingen);
• een situatiekaart van het betaald parkeren gebied: de Buitenschil Arenapark.
 
2. Bij gebruikmaking van de in artikel 1 bedoelde plaats(en) moet het parkeerkaartje/schrapkaartje zichtbaar en goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig worden gelegd. Een vergunning moet, zichtbaar en goed leesbaar, achter de voorruit of achter de achterruit worden bevestigd. Indien niet wordt voldaan aan de vergunningvoorwaarden, wordt het parkeren geacht zonder vergunning te geschieden.
 
3 a. Toepassing van de wielklem is direct mogelijk na het opleggen van een naheffingsaanslag in de parkeerbelastingen bij voertuigen waarvoor reeds twee eerdere naheffingsaanslagen zijn opgelegd, die niet betaald zijn;
b. In afwijking van het vorige lid, is toepassing van de wielklem direct mogelijk na het opleggen van een naheffingsaanslag in de parkeerbelastingen bij voertuigen waarvan geen naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van de kentekenhouder achterhaald kunnen worden, of waarbij het achterhalen van deze NAW-gegevens een buitensporig onderzoek vergt, vanaf de eerste opgelegde naheffingsaanslag
 
4 Nadat de naheffingsaanslag aan de belastingschuldige is uitgereikt dan wel nadat de nahef-fingsaanslag aan het voertuig is aangebracht, wordt de wielklem aangelegd.
 
5 De wielklem wordt niet verwijderd voordat de naheffingsaanslag alsmede de kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem zijn voldaan.
 
 
 
 
6 De in het voorgaande artikel bedoelde bedragen kunnen worden voldaan op het Stadskantoor van de gemeente Hilversum van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur, alsmede aan de gemeenteambtenaar welke de wielklem verwijdert c.q. het motorvoertuig aan de rechtmatige eigenaar of diens gemachtigde terug geven.
 
7 Na betaling van de verschuldigde kosten wordt de wielklem zo spoedig mogelijk verwijderd.
 
8 Na het verstrijken van een termijn van achtenveertig uur na oplegging van de naheffingsaanslag en het aanbrengen van de wielklem, wordt het motorvoertuig overgebracht naar het ter-rein van de firma Collewijn & Zn BV gelegen aan de Koningin Wilhelminaweg 447 te Groenekan, en in bewaring gesteld. De plaats van bewaring is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op overige tij-den of bij afwezigheid kan telefonisch op 030 – 7539111 een afspraak gemaakt worden met de firma Collewijn & Zn BV.
 
9 Het motorvoertuig wordt niet aan de rechthebbende teruggegeven voordat de naheffingsaanslag, de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem alsmede de kosten van overbrenging en bewaring zijn voldaan.
 
10 De in het voorgaande artikel bedoelde bedragen kunnen voldaan worden bij de plaats van bewaring.
 
11 De daartoe aangewezen gemeenteambtenaar wordt belast met het aanbrengen en verwijderen van de wielklemmen van motorvoertuigen alsmede de daarmee samenhangende aangelegen-heden, met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Gemeentewet, het Besluit gemeente-lijke parkeerbelastingen en het vorenstaande.
 
12 Dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 mei 2015.
 
13 Dat de voorgaande besluiten omtrent de plaatsen en de werkingsduur van de parkeermeters en parkeerautomaten vervallen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden.
 
14 Dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit plaatsen en werkingsduur betaald parkeren 2015".
 
 
Hilversum, 14 april 2015
Burgemeester en wethouders van Hilversum
de secretaris de burgemeester
 
 
 
I.C. de Vries P.I. Broertjes
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht Straten en terreinen met aanvullende regels/beperkingen.
 
Burgemeester en wethouders,
Gelet op de artikelen 2, 6, 8 en 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en
artikel 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014,
 
Besluiten aan te wijzen:
A. straten en terreinen gereserveerd voor
uitsluitend vergunninghouders, exclusief marktvergunninghouders:
Geldend van maandag t/m zaterdag van 09.00 t/m 24.00 uur en op
koopzondag(en) van 12.00 t/m 18.00 uur:
 
• Anthonie Brouwerstraat
• Schapenstraat
• Nieuwe Doelenstraat
• Oude Doelen
 
B. straten en terreinen betaald parkeren met medegebruik voor vergunninghouders, inclusief op woensdag en zaterdag van 05:00 uur tot 18:00 uur
voor marktvergunninghouders:
 
• Langgewenst, parkeerterrein (inclusief grote voertuigen)
• Melkpad 35, parkeerterrein
• Melkpad / Hoge Naarderweg, parkeerterrein (inclusief grote voertuigen)
 
C. straten en terreinen uitsluitend betaald parkeren in de Buitenschil Arenapark
 
• Athene (middenberm)
• Colosseum (zuid)
 
D. straten en terreinen met betaald parkeren gedurende de winkelvenstertijden
(buiten de vastgestelde winkelvenstertijden geldt betaald parkeren
met mede gebruik van vergunninghouders (winkelstraten):
 
De winkelvenstertijden zijn:
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 18.00 uur en
op koopavond van 18.00 - 21.00 uur en
op koopzondag(en) van 12.00 t/m 18.00 uur.
 
Centrum
 
  ’s-Gravelandseweg tussen A. Perkstraat en Oude Torenstraat
  Stationstraat tussen Groest en Schapenkamp
  Melkpad tussen huisnrs. 1 en 9
  Stationsplein alle betaalde parkeerplaatsen
 
de Schil
 
  Larenseweg Vanaf Noorderweg t/m Larenseweg huisnr. 51
  Kleine Drift tussen Oude Eemnesserstraat en Prof. Donderstraat
  Emmastraat tussen Langestraat (Gooiland rotonde) en Koningsstraat
  Neuweg tussen Langestraat en Koningsstraat
  Havenstraat tussen Vaartweg en Koningsstraat
  Vaartweg tussen Elleboogstraat en Havenstraat
  Naarderstraat tussen Bussumerstraat en Langgewenst
  Naarderstraat tussen huisnr. 35 tot de Honingstraat
Koninginneweg tussen de Huizerstraat en Stationsstraat
  Eemnesserweg tussen Zuiderweg en Boerhaavestraat
  Koningsstraat 3 parkeerplaatsen voor Antilope ter hoogte van huisnr. 2
Luitgardeweg 7 parkeerplaatsen hoek Emmastraat
 
de Buitenschil
 
Gijsbrecht van Amstelstraat Tussen Bosdrift en Neuweg (buiten winkelvenstertijden geen
betaald parkeren)
Bosdrift Tussen G.v.Amstelstraat en Constantiastraat (huisnr. 44t/m52) (buiten winkelvenstertijden geen betaald parkeren)
Hilvertsweg Tussen G.v.Amstelstraat en Begoniastraat (huisnr 72 t/m 58)
tussen G.v.Amstelstraat en Dahliastraat (huisnr. 121tot 87)
Neuweg Tussen G.v.Amstelstraat en huisnr. 110 tussen G.v.Amstelstraat en huisnr. 207
Eemnesserweg 6 parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 16 t/m 28
 
E. straten en terreinen (gelegen buiten vergunninghoudersgebied)
met betaald parkeren gedurende de winkelvenstertijden (winkelstraten):
 
de Buitenschil
Gijsbrecht van Amstelstraat Tussen Bosdrift en Gladiolusstraat (huisnr. 232 t/m 272)
tussen Bosdrift en huisnr. 247
Gijsbrecht van Amstelstraat Tussen Neuweg en huisnr. 89
Hilvertsweg Tussen G.v.Amstelstraat en huisnr. 128 G.v.Amstelstraat en
huisnr.159
 
 
Hilversum, 14 april 2015
Burgemeester en wethouders van Hilversum
de secretaris de burgemeester
 
 
 
I.C. de Vries P.I. Broertjes
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hilversum
 
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014;
BESLUIT:
Vast te stellen de navolgende nadere regels aangaande de parkeervergunningverlening.
 
Nadere Regels Parkeervergunningen 2015
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen
 
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. eerste bewonersvergunning: de eerst verleende vergunning indien er geen sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
b. tweede bewonersvergunning: een verleende vergunning voor een tweede motorvoertuig indien er tevens een eerste vergunning is verleend of de eerste vergunning niet is verleend, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
c. derde bewonersvergunning: een verleende vergunning voor een derde motorvoertuig indien er tevens een eerste en tweede vergunning zijn verleend of een verleende vergunning wanneer alleen een tweede vergunning is verleend of een eerste en tweede vergunning niet zijn verleend, omdat er sprake is van één of twee parkeerplaatsen op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
d. eerste zakelijke vergunning: de eerst verleende vergunning indien geen sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
e. tweede zakelijke vergunning: een verleende vergunning voor een tweede motorvoertuig indien er tevens een eerste vergunning is verleend of de eerste vergunning niet is verleend, omdat er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
f. derde zakelijke vergunning: een verleende vergunning voor een derde motorvoertuig indien er tevens een eerste en tweede vergunning zijn verleend of een verleende vergunning wanneer alleen een tweede vergunning is verleend of een eerste en tweede vergunning niet zijn verleend, omdat er sprake is van twee parkeerplaatsen op eigen terrein ten behoeve van de aanvrager;
g. buitenschilgebied: het bij besluit van het college aangewezen gebied gelegen buiten het centrum- en het schilgebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en) dat is onderverdeeld in de verschillende deelgebieden: buitenschil, buitenschil Bloemenkwartier Noord (BKN), buitenschil gebied omgeving gebouw AVRO/KRO/NCRV (AKN) en buitenschil Electrobuurt (ELB);
h. centrumgebied: het bij besluit van het college als zodanig aangewezen gebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en);
i. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.
Als houder van een motorvoertuig wordt mede beschouwd:
- degene die gebruik maakt van een leaseauto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de kentekenhouder (leasemaatschappij);
- de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden de beschikking heeft over een voertuig van zijn werkgever, zoals blijkt uit een verklaring ter zake van de werkgever;
j. kampeerauto: hetgeen daaronder in artikel 1.1. van de Regeling tot uitvoering van de hoofdstukken III en VI van de Wegenverkeerswet 1994 (de Regeling Voertuigen) wordt verstaan;
k. kwartaal: een periode van drie kalendermaanden ingaande op 1 januari, 1 april, 1 juli of op 1 oktober;
l. parkeerplaats: ruimte -ten behoeve van het parkeren of stallen- waar met een gangbare personenauto geparkeerd kan worden, met dien verstande dat daaronder ook wordt verstaan de ruimte waarvan in een raadsbesluit, bouwvergunning, omgevingsvergunning, splitsingakte, huur- of koopovereenkomst is vastgelegd dat deze parkeer- of stallingsruimte is bedoeld als parkeerplaats;
m. parkeerplaats op eigen terrein (POET):
1. een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins; of
2. een parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, waarvan uit een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst blijkt dat deze is bedoeld als parkeergelegenheid voor de woning, dan wel het adres waar de aanvrager woonachtig is of zijn onderneming voert; of
3. een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen, of
4. een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van de aanvrager of een medebewoner.
n. schilgebied: het bij besluit van het college als zodanig aangewezen gebied rondom het centrumgebied overeenkomstig de bij dat besluit behorende tekening(en);
o. schrapkaart: kaart waarmee gedurende een op de kaart omschreven periode geparkeerd kan worden vanaf de open geschrapte datum en tijdstip;
p. vergunningenplafond: aantal vergunningen dat maximaal wordt verleend binnen een vergunningen(deel)gebied.
 
Artikel 2 Algemeen
 
1. Een parkeervergunning wordt slechts uitgegeven op kenteken, met een maximum van vijf kentekens per vergunning.
2. Een kampeerauto komt niet in aanmerking voor een zelfstandige bewonersvergunning. Het kenteken van de kampeerauto kan als 2e, 3e, 4e of 5e kenteken worden bijgeschreven op een bewonersvergunning.
3. Indien per zelfstandige woning zowel een bewonersvergunning als een zakelijke vergunning kan worden uitgegeven geldt de regel dat:
a. in het Centrumgebied maximaal één vergunning wordt uitgegeven;
b. in het Schilgebied maximaal twee vergunningen worden uitgegeven;
c. in het Buitenschilgebied Buitenschil en Buitenschilgebied AKN maximaal drie vergunningen worden uitgegeven;
d. in het Buitenschilgebied BKN maximaal twee vergunningen worden uitgegeven;
e. in het Buitenschilgebied ELB maximaal één vergunning wordt uitgegeven.
4. De houder van een motorvoertuig die zowel in aanmerking komt voor een bewonersvergunning, als voor een zakelijke vergunning wordt voor wat betreft de eerst aangevraagde vergunning uitsluitend een bewonersvergunning verleend.
 
 
Artikel 3 Intrekken of wijzigen
 
Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:
a. op verzoek van de vergunninghouder;
b. als de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het (deel)gebied, waarvoor de vergunning is verleend;
c. als er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;
d. als de vergunning als gevolg van een kennelijke misslag is verleend;
e. als voor het betreffende (deel)gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;
f. als de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;
g. als blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;
h. om redenen van openbaar belang;
i. als de vergunning door diefstal, verlies of vermissing niet meer in bezit is van de vergunninghouder;
j. als het voor de vergunning verschuldigde bedrag niet of niet binnen een redelijke termijn is voldaan.
 
Artikel 4 Volgorde van vergunningverlening en wachtlijst
 
1. Op de aanvraag voor een parkeervergunning wordt in volgorde van ontvangst beslist.
2. Indien het maximum aantal uit te geven vergunningen per (deel)gebied is verleend, wordt de aanvraag aangehouden en op een wachtlijst van dit (deel)gebied geplaatst.
3. De volgorde waarin aanvragen op de wachtlijst worden geplaatst, is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.
4. Het college kan besluiten om voor een vergunning(deel)gebied per vergunning soort een aparte wachtlijst bij te houden.
5. De aanvraag wordt van de wachtlijst verwijderd, als:
a. de aanvrager daarom verzoekt;
b. de aanvrager een parkeervergunning kan worden toegekend;
c. blijkt dat bij de aanvraag om de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens niet tot plaatsing op de wachtlijst zou hebben geleid;
d. niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aangevraagde vergunning, gesteld bij of krachtens deze nadere regels.
 
Artikel 5 Voorschriften en beperkingen
 
1. Het college kan in het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden.
2. De in het vorige lid genoemde beperkingen kunnen zowel betrekking hebben op de te gebruiken parkeerplaatsen, als op de tijdstippen waarop van de vergunning gebruik kan worden gemaakt.
 
Artikel 6 Diefstal, verlies, vermissing of misbruik
 
1. In geval van diefstal, verlies of vermissing van een parkeervergunning kan, na betaling van de daarvoor geldende leges, een nieuwe parkeervergunning worden verstrekt indien aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.
2. Voor een vergunning afgegeven op meerdere kentekens wordt gedurende het lopende kalenderjaar geen nieuwe vergunning verleend.
3. Het is verboden om de vergunning en of de schrapkaart al dan niet tegen betaling, oneigenlijk te (laten) gebruiken, te (foto)kopiëren, na te tekenen, dan wel op enige andere wijze te (laten) reproduceren of om hierop eigenmachtig wijzigingen aan te brengen.
4. Indien het college de vergunning intrekt omdat er in strijd met lid 3 is gehandeld kan gedurende 12 kalendermaanden geen vergunning worden aangevraagd door de vergunninghouder en de persoon die oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de vergunning.
 
 
 
Hoofdstuk 2 Vergunningen
 
Artikel 7 Bezoekersvergunning
 
1. Bewoners woonachtig in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn kunnen een bezoekersvergunning aanvragen voor het vergunninggebied waarin zij woonachtig zijn.
2. Per adres en zelfstandige woning wordt maximaal één bezoekersvergunning verleend.
3. Elk kwartaal kan de houder van een bezoekersvergunning 80 uur aan schrapkaarten verkrijgen.
 
Artikel 8 Zorgvergunning
 
1. De zorgvergunning wordt verleend aan de huisarts of verloskundige die werkzaam is in een in Hilversum gevestigde praktijk, voor de uitoefening van de praktijk gebruik maakt van een motorvoertuig en deze moet parkeren op wisselende plaatsen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.
2. Een zorgvergunning wordt tevens verleend aan non-profit thuiszorginstellingen ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener indien het motorvoertuig nodig is vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen op wisselende plaatsen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerappartuurplaatsen aanwezig zijn.
3. Een zorgvergunning wordt tevens verleend aan een ambulancedienst voor dieren voor de door de ambulancedienst bij de werkzaamheden gebruikte, en als zodanig herkenbare, ambulancevoertuigen.
4. Per adres van huisarts, verloskundige, thuiszorginstelling of ambulancedienst voor dieren kunnen maximaal tien zorgvergunningen worden verstrekt.
5. De zorgvergunning kan slechts worden gebruikt in de uitoefening van de in de voorgaande leden bedoelde beroepen.
6. De huisarts, de verloskundige, thuiszorginstelling of dierenambulance die een zorgvergunning aanvraagt en verkrijgt, komt niet tevens in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning bedoeld in artikel 3, lid 3 onder b van de Parkeerverordening Hilversum 2014.
 
Artikel 9 Marktparkeervergunning
 
1. Een marktparkeervergunning kan worden verleend aan de marktstandplaatshouder die conform de marktverordening een marktstandplaatsvergunning is verleend.
2. Per marktstandplaats kunnen maximaal 2 marktparkeervergunningen worden verleend.
 
Artikel 10 Autodatevergunning
 
1. Een autodatevergunning wordt verleend aan een autodate-organisatie voor een motorvoertuig, onder de voorwaarde dat die organisatie de houder is van dat motorvoertuig.
2. De organisatie kan een belanghebbendenplaats binnen de gemeente Hilversum toegewezen krijgen.
Artikel 11 Vrijwilligersvergunning
 
1. Instellingen of organisaties in het Schilgebied of Buitenschilgebied waar vrijwilligers middels een overeenkomst werkzaam zijn, kunnen een vrijwilligersvergunning aanvragen ten behoeve van deze vrijwilligers die houder zijn van een motorvoertuig.
2. Om in aanmerking te komen voor een vrijwilligersvergunning dient:
a. de instelling ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel; en
b. de instelling overeenkomsten met de vrijwilliger te overleggen, waarin naam, werktijden en het aantal uren dat door de vrijwilliger wordt gewerkt, vermeld staan; en
c. de parkeerdruk in de directe omgeving van de instelling, op het drukste moment gemeten, niet hoger te zijn dan 80%.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. Elk kwartaal kan de houder van een vrijwilligersvergunning 80 uur aan schrapkaarten verkrijgen.
 
Artikel 12 Algemene vergunning
 
De houder van een motorvoertuig kan een algemene vergunning aanvragen voor het parkeren van een motorvoertuig in alle gebieden in de gemeente Hilversum waar vergunninghouderplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.
 
Artikel 13 Ander voertuig
 
Indien een motorvoertuig, waarvoor op grond van deze nadere regels een parkeervergunning is verleend, zich voor reparatie of onderhoud in een garage bevindt en de vergunninghouder in verband daarmee tijdelijk een vervangend motorvoertuig tot zijn beschikking heeft, kan de vergunning voor beperkte duur worden overgeschreven op het kenteken van het motorvoertuig waarover de vergunninghouder tijdelijk de beschikking heeft. Om de vergunning tijdelijk over te laten schrijven dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. de vergunninghouder dient bewijsstukken te overleggen dat het eigen motorvoertuig voor reparatie of onderhoud in een garage is en dat het vervangende motorvoertuig tijdelijk ter beschikking is gesteld;
b. het kenteken van het tijdelijke motorvoertuig mag niet op naam staan van een natuurlijk persoon;
c. de vergunninghouder dient eerst de originele vergunning in te leveren om de vergunning op een ander motorvoertuig over te kunnen laten schrijven.
 
Artikel 14 Parkeervergunning Huwelijk
 
1. Ten behoeve van een huwelijksvoltrekking in het Raadhuis (of het Stadskantoor) kunnen maximaal 4 vergunningen worden verleend.
2. Met de vergunning als bedoeld in het voorgaande lid mag enkel op de belanghebbendenplek ‘huwelijk’ nabij het Raadhuis en gedurende maximaal 2 uur worden geparkeerd.
 
 
 
Hoofdstuk 3. Parkeerkaarten
 
Artikel 15 Parkeerkaart
 
1. Een ieder kan tegen het daarvoor geldende parkeerbelastingtarief een week- of maandkaart voor het Centrumgebied verkrijgen. De parkeerkaart strekt tot het gebruik van parkeerapparatuurplaatsen in het Centrumgebied.
2. Een ieder kan tegen het daarvoor geldende parkeerbelastingtarief een week- of maandkaart voor het Schil- en Buitenschilgebied verkrijgen. De parkeerkaart strekt tot het gebruik van parkeerapparatuurplaatsen in het Schil- en Buitenschilgebied.
 
Artikel 16 Schrapkaart
 
Een ieder kan tegen het daarvoor geldende parkeerbelastingtarief een schrapkaart van één dag of één uur verkrijgen waarmee geparkeerd kan worden in een gebied waar parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn in het Schil- en Buitenschilgebied.
 
Hoofdstuk 4. Vergunningen Centrumgebied
 
Artikel 17 Bewonersvergunning
 
1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning in het Centrumgebied.
2. Per adres en zelfstandige woning kan slechts een eerste bewonersvergunning worden verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. In afwijking van lid 1 komt een bewoner die beschikt over een parkeerabonnement in een openbaar toegankelijke parkeergarage niet in aanmerking voor een bewonersvergunning indien het parkeerabonnement middels een bijzondere overeenkomst met de gemeente Hilversum tot stand is gekomen.
 
Artikel 18 Zakelijke vergunning
 
1. In het Centrumgebied worden geen zakelijke vergunningen verleend.
2. In afwijking van lid 1 kan per adres een eerste zakelijke vergunning worden verleend indien:
a. op dat adres geen bewonersvergunning is verleend; en
b. het bedrijf of nevenvestiging volgens het handelsregister van de kamer van Koophandel gevestigd is in het Centrumgebied; en
c. de aanvrager aantoont dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om in het Centrumgebied een motorvoertuig te parkeren; en
d. het bedrijf gevestigd is in een gebouw of gebouwencomplex in het Centrumgebied waarbij geen sprake is van parkeerplaatsen op eigen terrein; en
e. de aanvrager aantoont dat parkeren in de directe omgeving van zijn bedrijf mogelijk is, gelet op de acceptabele parkeerdruk, en aantoont dat parkeren in een parkeergarage fysiek onmogelijk is.
3. Een zakelijke vergunning wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.
4. In afwijking van lid 3 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.
5. De houder van een motorvoertuig die zowel in aanmerking komt voor een bewonersvergunning, als voor een zakelijke vergunning in het Centrumgebied wordt uitsluitend een bewonersvergunning verleend.
 
 
Artikel 19 Dagvergunning Centrumgebied
 
1. De houder van een motorvoertuig die incidenteel werkzaamheden uitvoert in het Centrumgebied en kan aantonen dat het noodzakelijk is gezien deze werkzaamheden in de directe omgeving van die werkzaamheden op maaiveld te parkeren, kan in aanmerking komen voor een dagvergunning.
2. Behorend bij de dagvergunning wordt tevens een ontheffing verleend van de maximale parkeerduur.
 
Hoofdstuk 5. Vergunningen Schilgebied
 
Artikel 20 Bewonersvergunning
 
1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in het Schilgebied.
2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal een eerste en een tweede bewonersvergunning worden verleend, indien en voor zover de houder van een motorvoertuig:
a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s; of
b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. In aanvulling op lid 2 geldt voor vergunningverlening in geval van bouwontwikkelingen/ functiewijzigingen dat bij woningsplitsing maximaal één parkeervergunning per nieuw adres wordt toegekend. Indien het oude adres niet vervalt, kan aan de bewoner van dat adres ook maximaal één parkeervergunning worden verleend.
 
Artikel 21 Zakelijke vergunning
 
1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in het Schilgebied indien het bedrijf volgens het handelsregister van de kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.
2. Per adres kunnen maximaal een eerste en een tweede zakelijke vergunning worden verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. Een zakelijke vergunning wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.
5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.
6. In afwijking van lid 2 kan een ondernemer die uitoefenaar is van het vrije beroep in aanmerking komen voor maximaal één zakelijke vergunning.
7. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op desbetreffende locatie en ingeschreven staan in het Kamer van Koophandel register dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 80% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.
 
 
 
Hoofdstuk 6. Vergunningen Buitenschilgebied
 
§6.1 Deelgebieden Buitenschil en Buitenschil AKN
 
Artikel 22 Bewonersvergunning
 
1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil en de Buitenschil AKN.
2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal een eerste, een tweede en een derde bewonersvergunning worden verleend, indien en voor zover de houder van een motorvoertuig:
a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s, of;
b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. In aanvulling op lid 2 geldt voor vergunningverlening in geval van bouwontwikkelingen/ functiewijzigingen dat bij woningsplitsing maximaal één parkeervergunning per nieuw adres wordt toegekend. Indien het oude adres niet vervalt kan aan de bewoner van dat adres ook maximaal één parkeervergunning worden verleend.
 
Artikel 23 Zakelijke vergunning
 
1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in de Buitenschil en Buitenschil AKN indien het bedrijf volgens het handelsregister van de kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.
2. Per adres kunnen maximaal een eerste, tweede en derde zakelijke vergunning worden verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. Een zakelijke vergunning wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.
5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.
6. In afwijking van lid 2 kan de ondernemer die uitoefenaar is van het vrije beroep komt deze in aanmerking voor maximaal één zakelijke vergunning.
7. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op desbetreffende locatie en ingeschreven staan in het Kamer van Koophandel register dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 80% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.
 
 
§6.2 Deelgebied Buitenschil BKN
 
Artikel 24 Bewonersvergunning
 
1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil BKN.
2. Per adres en zelfstandige woning kunnen maximaal een eerste en een tweede bewonersvergunning worden verleend, indien en voor zover de houder van een motorvoertuig:
a. tevens houder is van een of meer andere motorvoertuigen niet zijnde kampeerauto’s; of
b. op het adres en in dezelfde zelfstandige woning woont als de houder bedoeld in lid 1.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. In aanvulling op lid 2 geldt voor vergunningverlening in geval van bouwontwikkelingen/ functiewijzigingen wordt bij woningsplitsing maximaal één parkeervergunning per nieuw adres toegekend. Indien het oude adres niet vervalt kan aan de bewoner van dat adres ook maximaal één parkeervergunning worden verleend.
 
Artikel 25 Zakelijke vergunning
 
1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in het Buitenschil BKN indien het bedrijf volgens het handelsregister van de kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.
2. Per adres wordt maximaal 1 zakelijke vergunning verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. Een zakelijke vergunning wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.
5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.
6. In afwijking van lid 2 kan de ondernemer die uitoefenaar is van het vrije beroep in aanmerking komen voor maximaal één zakelijke vergunning.
7. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, die minimaal één fulltime medewerker hebben op de betreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 80% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.
 
§6.3 Deelgebied Buitenschil ELB
 
Artikel 26 Bewonersvergunning
 
1. Per adres kan een bewonersvergunning worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die tevens bewoner is van een zelfstandige woning gelegen in de Buitenschil ELB.
2. Per adres en zelfstandige woning kan maximaal een eerste bewonersvergunning worden verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
 
 
Artikel 27 Zakelijke vergunning
 
1. Een zakelijke vergunning kan worden verleend aan de houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in het Buitenschil ELB indien het bedrijf volgens het handelsregister van de kamer van Koophandel gevestigd is in dit gebied.
2. Per adres kan maximaal een eerste zakelijke vergunning worden verleend.
3. Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
4. Een zakelijke vergunning wordt verleend voor een motorvoertuig waarvan de rechtspersoon houder is.
5. In afwijking van lid 4 kan een ondernemer die uitoefenaar is van een vrij beroep of een eenmanszaak heeft tevens in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien de ondernemer een eenmanszaak heeft en het motorvoertuig op naam staat van degene op wiens naam de eenmanszaak wordt gedreven.
6. In afwijking van lid 2 kan de ondernemer die uitoefenaar is van het vrije beroep in aanmerking komen voor maximaal één zakelijke vergunning.
7. In afwijking van lid 2 kunnen ook bedrijven, gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen met minimaal één fulltime medewerker op de betreffende locatie en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel een vrije beroepsbeoefenaar is, bijvoorbeeld advocaat of arts, wel in aanmerking komen voor een zakelijke vergunning indien in de directe omgeving van het bedrijf geen sprake is van parkeeroverlast, te weten meer dan 80% gemeten parkeerdruk op het drukste moment. Per bedrijf kan één zakelijke vergunning worden verleend.
 
 
 
 
Hilversum, 14 april 2015
burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
 
 
 
I.C. de Vries P.I. Broertjes
 
 
Toelichting nadere regels ex artikel 3 lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014 voor het aanvragen en verlenen vergunningen
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
 
Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen
 
Eerste, tweede en derde vergunningen
De nadere regels geven aan dat er per adres per zelfstandige woning, maximaal één, twee of drie parkeervergunningen kunnen worden verleend (afhankelijk van het gebied waar het adres zich bevindt), voor zover de aanvrager geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals nader gedefinieerd in artikel 1 onder m heeft. Het aangenomen tarievenbeleid (parkeerbelastingverordening) heeft onderscheid aangebracht in een eerste, tweede of derde vergunning (bewoners of zakelijke parkeervergunning) met de daaraan verbonden tarieven.
 
Een bewonersvergunning of zakelijke vergunning wordt gerekend tot een tweede vergunning in geval het gaat om:
- een vergunning voor een tweede motorvoertuig in de situatie dat men één parkeerplaats op eigen terrein heeft, of
- een vergunning voor een tweede motorvoertuig in de situatie dat men geen parkeerplaats op eigen terrein heeften voor de eerste auto op dat adres reeds een vergunning is verleend.
 
Een bewonersvergunning of zakelijke vergunning wordt gerekend tot de derde vergunning in geval het gaat om:
- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men twee parkeerplaatsen op eigen terrein heeft;
- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men één parkeerplaats op eigen terrein heeft, en voor het tweede motorvoertuig op dat adres reeds een vergunning is verleend;
- een vergunning voor een derde motorvoertuig in de situatie dat men niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en voor het eerste en tweede motorvoertuig is reeds een vergunning verleend.
 
Parkeerplaats
Het uitgangspunt is dat de ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van een auto(‘s) de afmeting(en) moet(en) hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto(‘s) aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien daarbij ten behoeve van de bruikbaarheid rekening wordt gehouden met de situatie en inrichting van de parkeerplaats. Het bepaalde in NEN 2443, uitgave 2013 of de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2004 van het Centrum voor Regelgeving in de Grond-, Water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, CROW) wordt hierbij betrokken.
 
Parkeerplaats op eigen terrein (POET)
Elke parkeervoorziening waarop de aanvrager aanspraak kon of kan maken en die is bedoeld als parkeerplaats voor de woning of het adres van de aanvrager, wordt hierbij beschouwd als een parkeerplaats op eigen terrein. De inrit, oprit en de garage op het adres van de aanvrager worden in elk geval beschouwd als parkeerplaats op eigen terrein.
 
Bepalend hierbij is niet alleen de feitelijke aanwezigheid, maar ook wat daarover in een omgevingsvergunning voor bouwen of een bouwvergunning is vastgelegd. Ruimte die volgens verleende omgevingsvergunningen voor bouwen of bouwvergunningen staat geregistreerd als parkeerruimte of garage waarop de aanvrager aanspraak kan maken wordt gerekend tot “een parkeerplaats op eigen terrein’. De naar verhouding beperkte aantallen openbare parkeerplaatsen nopen tot deze strenge aanpak. Daarbij is het van belang dat alle (volgende de omgevingsvergunning voor bouwen of bouwvergunning) aanwezige parkeervoorzieningen worden benut voor het doel waarvoor zij zijn gerealiseerd. Een dergelijke duidelijke keuze is goed controleerbaar en discussies zoals in het verleden over de interpretatie van dit criterium hoeven nauwelijks nog voor te komen. Een voorbeeld is een parkeerplaats in een parkeergarage die door de aanvrager gehuurd kan worden, terwijl deze parkeerplaats (bouwkundig) deel uit maakt van het gebouwencomplex waar de aanvrager woonachtig is en bij de bouw van dit gebouwencomplex is beoogd aan de parkeereis te voldoen door het realiseren van parkeerplaatsen in de parkeergarage.
Een elders gehuurde garagebox die niet hoort bij het adres dan wel de woning, wordt niet als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd.
Indien een parkeerplaats op eigen terrein door of vanwege de aanvrager is verwijderd of is omgezet naar een andere bestemming wordt deze in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen. Indien de aanvrager of een medebewoner een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft, wordt deze eveneens in mindering gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
 
Schrapkaart een kaart waarmee voor een beperkte duur geparkeerd kan worden in een gebied waar vergunningen en betaald parkeren is ingevoerd. De datum en het tijdstip waarop gestart wordt met parkeren dienen open geschrapt te worden.
 
Artikel 2 Algemeen
 
Hier worden de algemene regels ten behoeve van parkeervergunningen en in het bijzonder de bewoners en de zakelijke vergunning uitgelegd.
Lid 1. Een vergunning wordt in beginsel slechts op een Nederlands kenteken afgegeven, aangezien het niet is toegestaan met een buitenlands kenteken in Nederland te rijden. In uitzonderlijke gevallen (als men aantoonbaar gerechtigd is om met een buitenlands kenteken in Nederland te rijden) kan men een parkeervergunning aanvragen.
Om onder andere bedrijven tegemoet te komen die verschillende motorvoertuigen op naam hebben staan, kunnen er maximaal 5 kentekens op één vergunning worden geplaatst. Zo kan er tegelijkertijd maar één auto parkeren, terwijl er vijf auto´s – na elkaar – gebruik kunnen maken van de vergunning. Voorwaarde is dat de kentekens op naam van het bedrijf of bewoner staan. Zo wordt voorkomen dat de vergunning met meerdere kentekens als een bezoekersvergunning wordt gebruikt.
Lid2. Op basis van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) is het verboden om langer dan drie achtereenvolgende dagen met een kampeerauto te parkeren, derhalve is het ook niet mogelijk om voor een kampeervoertuig een parkeervergunning aan te vragen. Het kenteken van het kampeervoertuig kan wel als extra kenteken op een vergunning worden bijgeschreven. Dit betekent echter niet dat hiermee ook een ontheffing van het verbod op basis van de APV is gegeven. Het kampeervoertuig mag dan nog steeds niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen geparkeerd staan op de openbare weg, of zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
 
Artikel 3 Intrekken of wijzigen
 
In de aanhef van dit artikel wordt aangegeven dat het college een parkeervergunning 'kan’ intrekken of wijzigen. Bedoeld is hiermee aan te geven dat het ter beoordeling van het college staat of een vergunning daadwerkelijk moet worden ingetrokken of gewijzigd, wanneer een van de opgesomde omstandigheden zich voordoet. De opsomming is limitatief bedoeld. Om andere redenen kan de vergunning dan ook niet worden ingetrokken of gewijzigd.
 
Artikel 4 Volgorde van vergunningverlening en wachtlijst
 
Het college bepaalt op basis van het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen per gebied, hoeveel parkeervergunningen maximaal kunnen worden uitgegeven. Op het moment dat de aanvraag compleet is, wordt beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als aan de voorwaarden voor verlening van de gevraagde vergunning is voldaan, maar het maximum aantal uit te geven vergunningen is bereikt, wordt de aanvraag aangehouden en op een wachtlijst geplaatst. Indien er weer ruimte is om vergunningen te verlenen, wordt beoordeeld of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan de vergunning worden verleend.
 
 
Artikel 5 Voorschriften en beperkingen
 
Indien nodig kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden. Daarbij valt te denken aan een vergunning die slechts geldt voor een specifiek gebied of voor bepaalde tijden.
In de literatuur en de jurisprudentie wordt algemeen het standpunt gehuldigd dat aan een vergunning of ontheffing voorschriften mogen worden verbonden ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. Alleen wanneer de wettelijke regeling zich daartegen verzet, bijvoorbeeld in het geval van een gebonden beschikking, zijn dergelijke voorschriften niet geoorloofd.
 
Artikel 6 Diefstal, verlies, vermissing of misbruik
 
Van een vergunning op twee of meer kentekens wordt bij verlies of diefstal geen nieuwe vergunning dan wel duplicaat verstrekt. De aanvrager kan eerst het volgende kalenderjaar weer een nieuwe aanvraag indienen. Deze regel dient om het onzorgvuldig gebruik van een parkeervergunning te ontmoedigen en om onjuist of oneigenlijk gebruik van een vervangende vergunning te voorkomen.
 
Een (duplicaat van een) vergunning op één kenteken wordt alleen verstrekt tegen de legeskosten (het tarief ter zake van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders een tarief is opgenomen, zie Tarieventabel bij de Verordening op de heffing en invordering van leges).
 
 
Hoofdstuk 2 Vergunningen
 
Artikel 7 Bezoekersvergunning
 
Voor het ontvangen van sociaal bezoek kan een bewoner een bezoekersvergunning aanvragen. Met een bezoekersvergunning heeft de bewoner het recht om per kwartaal 80 schrapkaarten aan te schaffen waarmee het bezoek in totaal 80 uur kan parkeren tegen een gereduceerd tarief. De schrapkaarten gelden alleen op de parkeerplaatsen die door vergunninghouders kunnen worden gebruikt. Schrapkaarten zijn niet geldig op winkelradialen gedurende de reguliere winkelopeningstijden. Dat betekent op normale winkeldagen van 9.00 tot 18.00 uur, op koopavonddagen van 9.00 tot 21.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is het toegestaan in winkelstraten te parkeren met een vergunning. De bezoekersvergunningen en schrapkaarten worden per aangewezen gebied verstrekt en het bezoek dient ook in dat gebied te parkeren.
 
Artikel 8 Zorgvergunning
 
Zorgverleners, te weten huisartsen, verloskundigen, de thuiszorg, en de dierenambulance, kunnen een zorgvergunning aanvragen. Deze vergunning is slechts bedoeld voor gebruik in de uitoefening van het beroep waarvoor de vergunning is verleend. Deze vergunning is geldig op alle parkeerapparatuurplaatsen. De huisarts, verloskundige, thuiszorginstelling of dierenambulance die een zorgvergunning aanvraagt en verkrijgt, komt daarnaast niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning op grond van deze verordening.
Eén van de doelen van het verlenen van een zorgvergunning is het beschermen van mensen die om medische redenen afhankelijk zijn van zorg èn die om financiële redenen afhankelijk zijn van de reguliere, openbare zorg. De zorgvergunning is daarom slechts bedoeld voor non-profit organisaties. De door deze thuiszorginstellingen, als hoofdactiviteit, te verlenen zorg dient betrekking te hebben op de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de hulpvragende. De thuiszorginstelling die is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg kan in elk geval een zorgvergunning verkrijgen.
 
 
Artikel 9 Marktparkeervergunning
 
Ondernemers die op woensdag en/of op zaterdag op de markt in Hilversum staan hebben een vergunning nodig voor het parkeren van hun voertuigen. Vaak gaat het om grote voertuigen in de zin van de APV. Deze voertuigen dienen tevens een parkeervergunning te hebben, omdat de markt in het schilgebied plaatsvindt. De parkeervergunning wordt alleen verleend aan de houder van een marktstandplaatsvergunning. De marktstandplaatsvergunning staat op naam van een natuurlijke persoon dan wel het bedrijf dat de marktstandplaatsvergunning heeft aangevraagd.
 
Artikel 10 Autodatevergunning
 
Vergunningen ten behoeve van particulier autodate-gebruik kunnen worden verleend aan bedrijven die in Hilversum auto’s ten behoeve van autodate wensen te parkeren, mits zij aan kunnen tonen dat er voldoende vraag naar het gebruik is.
Autodateorganisatie’s kunnen in aanmerking komen voor een autodatevergunning indien zij kunnen aantonen dat zij overeenkomsten (abonnementen) sluiten met particulieren omtrent herhaaldelijk gebruik van het motorvoertuig en de motorvoertuigen ook herkenbaar zijn als autodate (Greenwheels) of call-a-car voertuig. Het is tevens mogelijk dat een parkeerplaats wordt ingericht ten behoeve van de deelauto.
 
Artikel 11 Vrijwilligersvergunning
 
Een instelling of stichting kan een vrijwilligersvergunning aanvragen voor de aldaar werkzame vrijwilliger. Met een vrijwilligersvergunning bestaat de mogelijkheid om per kwartaal 80 schrapkaarten aan te schaffen waarmee in totaal 80 uur geparkeerd kan worden tegen een gereduceerd tarief. De schrapkaarten gelden alleen op de parkeerplaatsen die door vergunninghouders kunnen worden gebruikt. De vrijwilligersvergunningen en schrapkaarten worden per aangewezen gebied verstrekt en de vrijwilliger dient ook in dat gebied te parkeren.
 
Artikel 12 Algemene vergunning
 
Deze vergunning betreft de voordien verleende parkeerkaart, waarmee men in heel Hilversum tegen betaling van het daarvoor geldende tarief kon parkeren op vergunninghouders- en betaald parkeerplaatsen. Omdat het formeel een vergunning is, is het nu als vergunning in de regels opgenomen. Het is met deze algemene vergunning mogelijk om te parkeren in alle gebieden waar betaald parkeren dan wel parkeren voor vergunninghouders is toegestaan. De vergunning geeft tevens een ontheffing van de maximale parkeerduur.
 
Artikel 13 Ander voertuig
 
Indien het motorvoertuig waarvoor een parkeervergunning is verleend tijdelijk niet gebruikt kan worden vanwege onderhoud of reparatie is het mogelijk om de vergunning tijdelijk- maximaal 2 weken- over te schrijven op een ander kenteken. Dit kenteken mag niet op naam van een natuurlijk persoon staan.
 
Artikel 14 Parkeervergunning huwelijk
 
Ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd in de omgeving van het Raadhuis. Deze plaatsen zijn niet onttrokken aan het betaald parkeerregime, derhalve zal hier ook parkeerbelasting moeten worden voldaan. Ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap is het mogelijk een vergunning te verlenen om op deze gereserveerde parkeerplaatsen te parkeren.
 
 
Hoofdstuk 3. Parkeerkaarten
 
Artikel 15 Parkeerkaart
 
Het is mogelijk om voor het centrum en voor het schil- en buitenschilgebied een week- of maandkaart te verkrijgen. De week- of maandkaart kan niet uit de automaat op straat gehaald worden. Een dagkaart voor het schil- en buitenschilgebied kan wel uit de automaat gehaald worden. Voor het centrum kan geen dagkaart, maar wel een dagvergunning als bedoeld in artikel 3 onder i van Parkeerverordening worden verkregen.
 
Artikel 16 Schrapkaart
 
Het is mogelijk om vooraf de parkeerbelasting te voldoen bij wijze van het kopen van een schrapkaart. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van bedrijven en instellingen om gasten niet zelf de parkeerbelasting te laten voldoen. Het tarief is het reguliere uur- dan wel dagtarief.
 
Hoofdstuk 4 Vergunningen Centrumgebied
 
Artikel 17 Bewonersvergunning
 
Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner van een zelfstandige woning wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft krijgt hij geen parkeervergunning. In het centrum, waar een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar is en de parkeerdruk hoog is, wordt geen parkeervergunning verstrekt indien over eigen parkeergelegenheid wordt beschikt, ongeacht het aantal motorvoertuigen dat iemand heeft. Hier wordt een norm van één parkeerplaats per woning reëel geacht. Een kampeerauto wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.
 
Artikel 18 Zakelijke vergunning
 
Om te beoordelen of een beroep of bedrijf in aanmerking komt voor een zakelijke vergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging.
Vrije beroepen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht om overlegging van nadere bescheiden worden verzocht.
In het centrum is een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar en is de parkeerdruk hoog. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de aanvraag voor een zakelijke vergunning. Zo moet het motorvoertuig, ter beoordeling van het college, noodzakelijk zijn in de uitoefening van bedrijf of beroep, moet het motorvoertuig op naam van de onderneming staan en moet de ondernemer aantonen dat er in de omgeving van zijn onderneming parkeerruimte beschikbaar is en dat parkeren in een parkeergarage fysiek onmogelijk is. Bij de beoordeling of sprake is van een acceptabele parkeerdruk, wordt uitgegaan van een omslagpunt bij een parkeerdruk van 80% of meer, gemeten op het drukste moment. Indien sprake is van een parkeerdruk van < 80%, wordt deze als acceptabel aangemerkt. Van een fysieke onmogelijkheid om in een parkeergarage te parkeren is bijvoorbeeld sprake wanneer het motorvoertuig te groot is om in de parkeergarage te staan. In de schil en de buitenschil is meer parkeerruimte beschikbaar. Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.
 
 
Artikel 19 Dagvergunning Centrumgebied
 
In het centrum kan maximaal één uur geparkeerd worden. Ten behoeve van bijvoorbeeld aannemers of onderhoudsbedrijven bestaat er een vergunning waarmee de hele dag bij alle betaald parkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen kan worden geparkeerd.
 
Hoofdstuk 5 Vergunningen Schilgebied
 
Artikel 20 Bewonersvergunning
 
Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner van een zelfstandige woning wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft krijgt hij geen parkeervergunning.
Wanneer een bewoner in de schil eigen parkeerruimte heeft voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee motorvoertuigen zal alleen voor het tweede motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Wanneer een bewoner twee parkeervergunningen aanvraagt zullen er ook twee auto´s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeerauto wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.
Wanneer er sprake is van woningsplitsing in het bestaande vergunningengebied betekend dit er meer adressen en dus bewoners in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning. Om de parkeerdruk in dat gebied niet nog meer te verhogen is ervoor gekozen om per nieuw adres 1 vergunning te verlenen.
 
Artikel 21 Zakelijke vergunning
 
Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging. Vrije beroepen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht om overlegging van nadere bescheiden worden verzocht.
Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.
 
Hoofdstuk 6. Vergunningen Buitenschilgebied
§6.1 deelgebied: Buitenschil en Buitenschil AKN
 
Artikel 22 Bewonersvergunning
 
Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft krijgt hij geen parkeervergunning.
Wanneer een bewoner in de schil of buitenschil eigen parkeerruimte heeft voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee motorvoertuigen zal alleen voor het tweede motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Wanneer een bewoner twee parkeervergunningen aanvraagt zullen er ook twee auto´s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeervoertuig wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.
Wanneer er sprake is van woningsplitsing in het bestaande vergunningengebied betekend dit er meer adressen en dus bewoners in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning. Om de parkeerdruk in dat gebied niet nog meer te verhogen is ervoor gekozen om per nieuw adres 1 vergunning te verlenen.
 
Artikel 23 Zakelijke vergunning
 
Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging. Vrije beroepen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht om overlegging van nadere bescheiden worden verzocht.
Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen.
 
§6.2 deelgebied: Buitenschil BKN
 
Artikel 24 Bewonersvergunning
 
Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft krijgt hij geen parkeervergunning.
Wanneer een bewoner in de schil of buitenschil eigen parkeerruimte heeft voor één motorvoertuig, maar hij is eigenaar of houder van twee motorvoertuigen zal alleen voor het tweede motorvoertuig een vergunning worden verstrekt. Wanneer een bewoner twee parkeervergunningen aanvraagt zullen er ook twee auto´s op de naam van de bewoner moeten staan. Het is niet de bedoeling dat een tweede of derde vergunning als bezoekersvergunning wordt gebruikt. Voor bezoek bestaat een bezoekersregeling en is er parkeerapparatuur op straat. Een kampeervoertuig wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.
Wanneer er sprake is van woningsplitsing in het bestaande vergunningengebied betekend dit er meer adressen en dus bewoners in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning. Om de parkeerdruk in dat gebied niet nog meer te verhogen is ervoor gekozen om per nieuw adres 1 vergunning te verlenen.
 
Artikel 25 Zakelijke vergunning
 
Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging. Vrije beroepen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht om overlegging van nadere bescheiden worden verzocht.
Eigen parkeerruimte wordt afgetrokken van het maximaal te verlenen vergunningen
 
 
§6.3 deelgebied: Buitenschil ELB
 
Artikel 26 Bewonersvergunning
 
Belangrijk is dat een vergunning aan een bewoner van een zelfstandige woning wordt verleend wanneer deze volgens de Basisregistratie personen woont in het gebied waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. De vergunningen zijn in eerste instantie bedoeld voor bewoners. Een huiseigenaar –niet bewoner - komt niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de Nota Regulering Openbare Parkeercapaciteit is bepaald dat er pas een vergunning wordt verstrekt wanneer een bewoner niet over eigen parkeerruimte beschikt. Wanneer een bewoner een parkeerplaats op eigen terrein heeft, krijgt hij geen parkeervergunning. In de buitenschil Electrobuurt waar een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar is en de parkeerdruk hoog is, wordt geen parkeervergunning verstrekt indien over eigen parkeergelegenheid wordt beschikt, ongeacht het aantal motorvoertuigen dat iemand heeft. Hier wordt een norm van één parkeerplaats per woning reëel geacht. Een kampeerauto wordt niet mee genomen in de berekening voor het aantal te verlenen vergunningen in geval er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein.
 
Artikel 25 Zakelijke vergunning
 
Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor een zakelijke parkeervergunning, dient te worden vastgesteld of de eigenaar of houder van het motorvoertuig een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied in Hilversum waar vergunninghoudersparkeren geldt. Voor deze beoordeling kan gekeken worden naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sommige ondernemingen hebben echter hun hoofdvestiging elders, terwijl zij wel een nevenvestiging hebben binnen de gebieden die op grond van de Parkeerverordening zijn aangewezen of hier kantoor houden. Het is daarom ook mogelijk dat gekeken wordt naar het adres van de nevenvestiging. Vrije beroepen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht om overlegging van nadere bescheiden worden verzocht. In de buitenschil Electrobuurt waar een beperkt aantal parkeerplaatsen op straat beschikbaar is en de parkeerdruk hoog is, wordt geen parkeervergunning verstrekt indien over eigen parkeergelegenheid wordt beschikt, ongeacht het aantal motorvoertuigen dat iemand heeft. Hier wordt een norm van één parkeerplaats per onderneming reëel geacht.