Gemeenteblad van Langedijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkGemeenteblad 2015, 30489Beleidsregels
Uitvoeringsbesluit van de beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2015
 
 
Burgemeester en wethouders van Langedijk;
Gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014;
besluiten vast te stellen de navolgende Uitvoeringsbesluiten Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in Langedijk 2015
Artikel 1.
Ingevolge artikel 3 worden de openingstijden als volgt vastgesteld:
De begraafplaatsen zijn vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang
Artikel 2.
Ingevolge artikel 10 worden als maximale aantallen aangewezen:
Particulier graf
 • -
  Het aantal lijken dat mag worden begraven of worden bijgezet in een graf:
  • drie op begraafplaats Oostervaart en het oude deel van de begraafplaats in Sint Pancras aan de Bovenweg 95 dat al voor 2012 in gebruik was.
  • twee op de overige begraafplaatsen
 • -
  Het aantal asbussen met of zonder urn dat mag worden begraven of verstrooid wordt bepaald door de fysiek beschikbare ruimte.
Particulier kindergraf:
 • -
  Het aantal lijken dat mag worden begraven of worden bijgezet in een graf:
  • drie op begraafplaats Oostervaart en het oude deel van de begraafplaats in Sint Pancras aan de Bovenweg 95 dat al voor 2012 in gebruik was.
  • twee op de overige begraafplaatsen
 • -
  Het aantal asbussen met of zonder urn dat mag worden begraven of verstrooid wordt bepaald door de fysiek beschikbare ruimte.
Particuliere urnennis
-Het aantal asbussen met of zonder urn dat mag worden geplaatst wordt bepaald door de fysiek beschikbare ruimte.
Een asbus mag in een particulier graf worden bijgezet nadat in een graf reeds een lijk is begraven.
Artikel 3.
Ingevolge artikel 11 worden als maximale aantallen aangewezen:
Algemeen graf
 • drie op begraafplaats Oostervaart en het oude deel van de begraafplaats in Sint Pancras aan de Bovenweg 95 dat al voor 2012 in gebruik was.
 • twee op de overige begraafplaatsen
Artikel 4.
Ingevolge artikel 14 zijn de volgende regels voor het plaatsen van een grafkelder gesteld:
De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht zijn: lengte 2,50m x breedte 1,10 m. De diepte is afhankelijk van het aantal toegestane graflagen per begraafplaats. Zie hiervoor artikel 2 van dit uitvoeringsbesluit.
Bij verlenen van het recht voor een periode van 99 jaar dient het onderhoud voor de gehele periode in één keer te worden afgekocht.
Artikel 5.
Ingevolge artikel 17, derde lid worden de volgende regels gesteld:
Aanvraag vergunning
 • 1.
  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
 • a.
  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen. De hoogtemaat wordt gerekend vanaf het maaiveld;
 • b.
  de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
 • c.
  hoe de letters en andere aanduidingen zijn aangebracht;
 • d.
  de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
 • e.
  het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.
 • 2.
  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
 • 3.
  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
 • 4.
  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
 • 5.
  Aan de achterzijde van het gedenkteken dient het grafnummer duurzaam te worden gegraveerd. Het grafnummer wordt vermeld op de vergunning.
Beslissing
De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.
Maximale afmetingen gedenktekens
Op de begraafplaatsen Sint Pancras, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en de oude begraafplaats Zuid-Scharwoude gelden de maximale afmetingen in tabel 1
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
dikte
Liggend gedenkteken particulier graf
1,90 m
0,85 m
0,35 m
 
Staand gedenkteken particulier graf
 
0,85 m
1,50 m
0,20 m
Gedenkteken op een urnengraf
0,60 m
0,60 m
0,50 m
 
Particulier kindergraf
1,00 m
0,85 m
1,00 m
 
Algemene graf
0,40 m
0,40 m
0,20 m
 
Algemeen kindergraf
0,40 m
0,40 m
0,20 m
 
Tabel 1
De gedenkplaat welke de urnennis in de urnenmuur afsluit mag maximaal 10 cm groter zijn dan de urnennis.
De onderstaande tabellen 2 t/m 6 geven de maximale afmetingen aan voor de grafbedekking in de verschillende kamers op de begraafplaats Oostervaart:
Kamer 1
Kamer 1 ligt ten westen van de hoofdingang. In deze kamer zijn ook de kindergraven ingedeeld.
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
 
Liggend gedenkteken particulier graf
1,90 m
0,85 m
0,35 m
 
Staand gedenkteken particulier graf
 
0,85 m
1,10 m
 
Kindergraf
1,00 m
0,85 m
0,85 m
 
Algemene graf
0,40 m
0,40 m
0,20 m
 
Tabel 2: maximale afmetingen kamer 1
Kamer 2
Kamer 2 ligt ten oosten van de hoofdingang. In deze kamer is geen ruimte voor algemene graven.
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
Dikte
Staand gedenkteken
 
0,85 m
1,50 m
0,35 m
Liggend gedenkteken
1,90 mm
0,85 m
0.35 m
 
Tabel 3: maximale afmetingen kamer 2
Kamer 3
Deze kamer ligt in het midden van de begraafplaats. Hier is geen ruimte voor algemene graven. Hier kunnen alleen staande gedenktekens worden geplaatst.
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
Dikte
Staand gedenkteken
 
0,85 m
0,60 – 1,50m
0,20 m
Tabel 4: maximale afmetingen kamer 3
Kamer 4
Ligt aan de oostkant van de begraafplaats. Hier is geen ruimte voor algemene graven.
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
D ikte
Liggend gedenkteken particulier graf
1,90 m
0,85 m
0,35 m
 
Staand gedenkteken particulier graf
 
0,85 m
1,10 m
0,35 m
Tabel 5: maximale afmetingen kamer 4
Kamer 4a
Kamer 4 ligt binnen kamer 4, omsloten door een taxushaag. Binnen deze kamer zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.
Gedenkteken
Lengte
Breedte
Hoogte
Liggend gedenkteken particulier graf
1,90 m
0,85 m
0,10 m t.o.v. maaiveld
Particulier urnengraf
0,60 m
0,60 m
0,10 m t.o.v. maaiveld
Tabel 6: maximale afmetingen kamer 4a
Artikel 6.
Ingevolge artikel 21, lid 2 worden de volgende regels vastgesteld:
De gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
Artikel 7. Slotbepalingen
 • 1.
  Deze nadere regels treden in werking op de dag na die van bekendmaking
 • 2.
  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2015
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk op. 10 februari 2015,
De burgemeester,
drs. J.F.N. Cornelisse
De secretaris,
E.Annaert