Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 23903Plannen | ruimtelijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘locatie Westelaarsestraat 54’
 
NL.IMRO.1674.2077westelstr54-0301
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 23 maart 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘locatie Westelaarsestraat 54’.
Inzage
Doel van dit bestemmingsplan is het voorzien in een juridisch planologische regeling voor de bouw van twee nieuwe ruimte voor ruimte woningen plus het transformeren van de voormalige agrarische bedrijfswoning tot reguliere woning op de locatie Westelaarsestraat 54 te Wouwse Plantage.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal,  onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘locatie Westelaarsestraat 54 zaaknummer 882741”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 0165 - 579 105.
Indien zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 13 mei 2015 om 19.00 uur een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd.
Meer informatie
Voor nadere informatie: Team Ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw Petra Loos 0165 - 579105, e-mail p.loos@roosendaal.nl .
Roosendaal, 20 maart 2015