Gemeenteblad van Buren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenGemeenteblad 2015, 22294Verordeningen
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015
De raad van de gemeente Buren;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 januari 2015;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren
Artikel 1 Elektronischekennisgeving
 • 1.
  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag of melding, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
 • 2.
  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.
Artikel 2 Inwerkingtredingen citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt op de eerste dag volgende op die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Buren 2015.
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering,
 
Maurik 3 maart 2015

J.A. de Boer MSc.

De voorzitter

G. van Droffelaar

De Griffier