Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2015, 129889Verordeningen

  Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 

 

 

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten,

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  voor de in onderdeel 3.2.1 aangevraagde vergunningen voor een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2015", vastgesteld bij besluit van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2016

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2015.

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 2.1 tot en met 2.3.7.2 Dit betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van:

 • a.

  de Woningwet;

 • a.

  de Wet ruimtelijke ordening;

 • b.

  de gemeentelijke bouwverordening;

 • c.

  de Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening.

 • d.

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Voor zover in deze titel geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen.

Hoofdstuk 1 Begripomschrijving

Hoofdstuk 2 vooroverleg/beoordeling concept aanvraag

Hoofdstuk 3 omgevingsvergunning

 • -

  Extra toets

 • -

  Sloopkosten

 • -

  Aanlegvergunning

 • -

  Overige administratief

 • -

  Brandveiligheid

 • -

  Niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiliging en brandpreventie

Hoofdstuk 7 Wet Bibob

Hoofdstuk 8 Kleinschalig kamperen

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap

 

1.1.1.1

een werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Uitgezonderd artikel 1.1.1.5

€ 454,75

1.1.1.2

een werkdag buiten de uren genoemd in 1.1.1.1

€ 555,75

1.1.1.3

een zaterdag

€ 780,00

1.1.1.4

een zondag of een algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet

€ 1.104,00

1.1.1.5

een maandag om 10.00 uur en 10.30 uur in het gemeentehuis te Domburg met een sobere ceremonie

Gratis

1.1.1.6

Het tarief genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4. wordt verhoogd met € 25,-- indien de aanvraag niet via de huwelijksapp is ingediend.

 

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 verhoogd met 30%

Vervallen

1.1.3

Voor het omzetten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 verhoogd met 30%

vervallen

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 20,70

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het gebruik maken van een medewerker, in dienst van de gemeente Veere, voor het als getuige aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap

€ 33,10

1.1.6

Indien binnen zes maanden voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap de datum wordt geannuleerd of gewijzigd bedraagt het tarief

€ 151,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

n.v.t.

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.8.1

Het tarief voor een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 12,80*

1.1.8.2

Het tarief voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk,

registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 12,80*

1.1.8.3

Het tarief voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als

bedoeld in art 49a van Boek 1 BW

€ 22,80*

1.1.8.4

Het tarief voor Attestatie de vita

€ 12,80*

1.1.8.5

Het tarief voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de

Burgerlijke Stand

€ 12,80*

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,44*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,44*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,44*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,48*

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,31*

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (inclusief rijksdeel)

€ 38,45*

1.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs voor personen jonger dan 18 jaar( brommerrijbewijs)

€19,00*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2, 1.4.4 en 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basis registratie persoonsgegevens (BRP) moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.4.2.1

verstrekking van gegevens per verstrekking

€ 7,27

1.4.2.2

verstrekking van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie ten behoeve van de aanvrager zelf

€ 6,26

1.4.2.2.1

verstrekking als bedoeld in onderdeel 1.4.2.2, aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 2,78

1.4.3

In afwijking van het in 1.4.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van gegevens, indien die gegevens worden gevraagd:

n.v.t.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van statistische gegevens:

n.v.t.

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.

€ 7,50*

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

n.v.t.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet.

n.v.t.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per pagina

€ 0,30

1.8.1.1.2

in formaat A3, per pagina

€ 0,55

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² lichtdruk

€ 10,45

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 10,45

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,45

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 10,45

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 10,45

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,45

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

ruimtelijke ordening/bouwgegevens

€ 30,70

1.8.3.2

milieu/bodemgegevens

€ 30,70

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bestemmingsplangegevens, per object

€ 30,70

1.8.4.1

Indien de in onderdeel 1.8.5 genoemde aanvraag wordt gedaan door de eigenaar en/of de bewoner van het object, dan is deze aanvraag vrijgesteld van de heffing van leges

 

1.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de welstandsnota

€ 9,00

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen uit de, in de gemeentelijke administratie beschikbare, kadastrale gegevens

 

1.8.5.1

per inlichting

€ 11,45

1.8.6

per inlichting in digitale vorm, per ongecomprimeerde megabyte

€ 65,55

1.8.7

voor zover daarvoor nasporingen gedaan moeten worden, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het tarief zoals dat laatstelijk is vastgesteld in de ministeriele regeling Verklaring omtrent gedrag

€ 41,35*

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 6,25

1.9.2.1

verstrekking als bedoeld in onderdeel 1.9.2 aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 2,80

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,30

1.9.4.

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,25

1.9.4.1

verstrekking als bedoeld in onderdeel 1.9.4 aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

€ 2,80

 

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een door de aanvrager aangereikt document

€ 7,30

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, zoals in het archief en de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat, door een ambtenaar per kwartier:

€ 23,90

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 

1.12.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

1.14.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Veere

€ 16,80

1.15.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 16,80

 

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 16,80

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van twaalf maanden

€ 56,50*

 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar

€ 226,50*

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

1.16.1.5

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 137,40

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

wordt een aanwezigheidsvergunning in de loop van het kalenderjaar opgezegd dan zal terugbetaling plaatsvinden over de nog niet ingetreden kalenderjaren.

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 16,50

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in [artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening]

€ 16,50

 

Hoofdstuk 1 7 Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of een vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren – AVOI € 350,20 en per extra strekkende meter bodemsleuf voor bodemsleuven van 25 meter of meer € 1,13.

 

 

Hoofdstuk 1 8 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1 voor de duur van:

 

1.18.2.1

één dag

€ 27,10

1.18.2.2

één week

€ 53,10

1.18.2.3

één maand

€ 106,30

1.18.2.4

een periode langer dan een maand

€ 197,70

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien het betreft:

 

1.18.3.1

een eerste aanvraag of de aanvraag voor een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart die is afgegeven met een geldigheidsduur, korter dan de reguliere geldigheidsduur van vijf jaren

€ 95,85

1.18.3.2

een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart die is afgegeven met de reguliere termijn van vijf jaren

€ 28,20

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte kopieën of afschriften van stukken, dan wel stukken of uittreksels die speciaal voor de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina ongeacht het aantal pagina’s of het formaat

€ 3,10

1.19.1.2

kopieën, afschriften of doorslagen van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

bij minder dan 5 pagina’s

Vrijgesteld

1.19.1.2.2

bij vijf pagina’s of meer op A4 formaat, per pagina

€ 0,30

1.19.1.2.3

bij vijf pagina’s of meer op een ander formaat dan A4 formaat of kleurenkopieën, per pagina

€ 0,55

1.19.1.3

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

€ 9,35

1.19.1.4

een vergunning, ontheffing of anderszins toestemming op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 16,80

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in verband met een verzoek of een aanvraag, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 10,45

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van digitale informatie:

 

1.19.3.1

indien de informatie een document of tekening betreft op maximaal A3 formaat en verzonden wordt via e-mail per pagina

€0,30

1.19.3.2

indien de informatie een tekening betreft op een groter formaat dan A3 formaat en verzonden wordt via e-mail

€ 17,50

1.19.3.3

indien de informatie op informatiedragers (USB/CD-rom)moet worden aangeleverd, worden de tarieven als bedoeld in onderdeel 1.20.4.1 en 1.20.4.2 verhoogd met

€ 11,45

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.4.1

tot het verkrijgen van milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1.a, eerste lid, van de Wet Milieubeheer per locatie, per milieuaspect, welke informatie via e-mail verzonden wordt

€ 34,50

1.19.4.2

tot het verkrijgen van milieu-informatie als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de Wet Milieubeheer voor meerdere locaties tegelijk, per milieuaspect, welke informatie via e-mail verzonden wordt

€ 274,50

1.19.5

Het tarief voor het verstrekken van een nieuwe of een extra pas (chip sleutelhanger) voor gebruikers/aansluitingen die krachtens de Afvalstoffenverordening zijn aangewezen op het gebruik van ondergrondse containers voor de inzameling van het huishoudelijk restafval

€ 21,80

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installaties 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installaties 2012 (UAV) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voorvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.3.1

Vooroverleg:

Een verzoek voor een project dat door een aanvrager wordt ingediend om de haalbaarheid van dat project te onderzoeken, zonder dat sprake is van een juridische basis voor het in behandeling nemen van zo’n project. Het vooroverleg betreft in de meeste gevallen een bouwplan. Bij een vooroverleg zijn de termijnen die genoemd zijn in de Wabo niet van toepassing.

Het vooroverleg wordt getoetst aan relevante regelgeving zoals het bestemmingsplan en de welstandsnota.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Om bevestiging dat een project vergunningsvrij is of een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningsvrij is.

€ 77,00

 

Hoofdstuk 3 omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000

€ 200,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000,-- of meer bedragen

2,00% van de bouwkosten met een minimumtarief van € 200,00

 

Extra welstand toets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

n.v.t.

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 710,00* 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de Wabo activiteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

50% van de legeskosten

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

n.v.t.

 

Omgevingsvergunning niet via digitaal omgevingsloket

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal via het omgevingsloket online is ingediend

€ 50,-

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder b, van de Wabo.

2,00 % van de aanlegkosten met een minimumtarief van € 200,00

 

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo of voor afwijkingen op basis van artikel 2.12 van de Wabo bedraagt het tarief:

0,5% van de bouwkosten met een minimum van € 640,00

2.3.3.1

Indien er sprake is van een afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a.1, van de wabo (binnenplanse afwijking) of de leden 1,2,3,4,5,6 en 7 van artikel 4 van bijlage II bij het besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief

€ 200,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit (zie artikel 2.3.3.)

n.v.t (verloopt via overeenkomst)

 

Brandveiligheid

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2 van de brandbeveiligingsverordening 2010, bedraagt het tarief

€ 975,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Veere aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 189,90

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

2,00 % van de sloopkosten met een minimum van € 200,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

2,00% van de sloopkosten met een minimum van € 200,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of in de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, artikel 8.1.1 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2,00 % van de sloopkosten met een minimum van € 200,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2,00 % van de sloopkosten met een minimum van € 200,00

2.3.7.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 200,--

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 79,20

 

Uitweg / inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 79,20 

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 16,90 

2.3.11

Opslag van roerende zaken:

n.v.t.

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

n.v.t.

2.3.13 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

n.v.t.

2.3.14

Andere activiteiten :

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

€ 79,20

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

n.v.t.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

n.v.t.

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

n.v.t.

2.3.17

Advies

n.v.t.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

n.v.t.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Gereserveerd

n.v.t.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Een vergunninghouder kan op eigen verzoek zijn omgevingsvergunning door het college laten intrekken. Indien dat verzoek wordt gedaan binnen 24 maanden nadat de omgevingsvergunning is verleend vindt teruggave van 50% van de leges plaats die geheven zijn op grond van de artikelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.2 en/of 2.3.3. De teruggave vindt plaats nadat de intrekking onherroepelijk is. Teruggave van leges op grond van andere artikelen is niet mogelijk.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.2.1

Indien het college een omgevingsvergunning weigert, wordt slechts 50 % van de leges die geheven zijn of worden op grond van de artikelen 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.2 en/of 2.3.3 uiteindelijk in rekening gebracht. Leges die op grond van andere artikelen zijn of worden geheven moeten volledig worden betaald.

 

 

Hoofdstuk 6 intrekken omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.1 van toepassing is:

n.v.t

 

Hoofdstuk 7 wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 187,35

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

n.v.t.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

n.v.t verloopt via overeenkomst

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

n.v.t.

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 79,20

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, van de Drank- en Horecawet eventueel in combinatie met een exploitatievergunning horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 381,80

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 11,90

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 76,90

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 76,90

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet per dag

€ 11,90

3.1.6.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 tot en met 3.1.5 wordt het tarief verhoogd met € 5, indien de aanvraag niet via het ondernemersdossier is aangevraagd

 

 

Hoofdstuk 2 APV vergunningen en ontheffingen

 

3.2.1

Er is sprake van één aanvraag voor een evenement indien de aanvraag wordt gedaan door één natuurlijk of rechtspersoon, voor één of een aantal dagen per kalenderjaar en voor activiteiten die naar het oordeel van het college één evenement vormen. Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan, dan is er sprake van meerdere evenementen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een groot evenement

€ 90,05

3.2.1.2

een klein evenement, waaronder ook wordt verstaan een herdenkingsplechtigheid, een braderie of een optocht, en die op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet vergunningvrij is

€ 24,35

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een snuffel- of rommelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 24,35

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in de Marktverordening (vergunning organisatie)

€ 24,35

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de artikelen 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de duur van:

 

3.2.4.1

een dag

€ 17,00

3.2.4.2

een maand

€ 57,40

3.2.4.3

langer dan een maand

€ 206,05

3.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod zoals genoemd in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing geluidsapparaat)

€ 21,30

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning (niet zijnde een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.1) of ontheffing als bedoeld in de Verordening Seizoensmarkten Veere

€ 75,75

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot het doen spelen van het carrillon:

€ 156,55

3.2.8.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van één of meerdere reclameborden t.b.v. een evenement, zoals genoemd in artikel 2:10 van de APV, bedraagt

€ 101,00

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.10, van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 80,80

3.2.10

Het tarief bedraagt voor een beoordeling door de Welstandscommissie van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Landschapsverordening

€ 84,95

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffingsvergunning voor het rijden over het strand

Per dag:

Per jaar:

€ 25,00

€ 150,00

3.2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het parkeren op de duinovergang “De Tien Torens” in Zoutelande, de duinovergang “Erica” in Westkapelle en de duinovergang Joossesweg Westkapelle

€ 32,80

3.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluitvergunning riolering (exclusief aanlegkosten)

€ 32,80

3.2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling voor de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Speelautomatenverordening Veere 2001

€ 84,95

3.2.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van uitstallingen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 80,80

3.2.15

De tarieven welke genoemd zijn in de onderdelen van hoofdstuk 2 gelden niet voor het in behandeling nemen van aanvragen die een liefdadig of ideëel doel beogen

 

3.2.16

Het tarief van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 81,90

3.2.17

Het tarief van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting (strandpaviljoen) als bedoeld in artikel 2:29, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 32,80

3.2.18

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijven, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

€101,00

 

Hoofdstuk 3 Sek sbedrijven

 

3.3

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4.1

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

3.5

Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiliging en brandpreventie

 

3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2. van de brandbeveiligingsverordening

€ 322,70

 

Hoofdstuk 7 Wet Bibob

 

3.7

Wanneer bij het bureau Bibob een advies wordt gevraagd zoals genoemd in artikel 9, lid 1, van de Wet Bibob, worden de op grond van artikel 16 van die wet in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de aanvrager

€ 700,00*

 

Hoofdstuk 8 Kleinschalig kamperen

 

3.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek voor een nieuwe te vestigingen minicamping bedraagt::

€ 328,25

3.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek omtrent uitbreiding van het aantal standplaatsen op een minicamping bedraagt:

€ 328,25

3.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek voor een nieuwe te vestigingen landschapscamping bedraagt:

€ 328,25

3.8.4

Indien het verzoek betrekking heeft op beoordeling van plannen omtrent landschappelijke inpassing en verevening wordt het overeenkomstig onderdeel 3.8.1, 3.8.2 en 3.8.3 berekende bedrag verhoogd met

€ 505,00

3.8.5

indien het verzoek betrekking heeft op een plan waarvoor een beoordeling nodig is door externe adviseurs niet vallend onder 3.8.4 wordt het overeenkomstig onderdeel 3.8.1, 3.8.2 en 3.8.3 berekende bedrag verhoogd met

€ 497,75

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.9.1

Het tarief voor het verkrijgen van een enkelvoudige ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 77,80

3.9.2

Het tarief voor het verkrijgen van een meervoudige verzamelontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 236,55

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2015

 

 

De griffier van de gemeente Veere,

 

 

 

 

 

J.C. Waverijn