Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 1 7 december 201 5

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  de stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang aangevraagd;

 • b.

  bewijzen van onvermogen;

 • c.

  stukken of diensten, afgegeven of verricht in het persoonlijk belang van onvermogenden, die van dit onvermogen doen blijken door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats;

 • d.

  stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen of fondsen;

 • e.

  het in behandeling nemen van door Noordwijkse ingezetenen of in Noordwijk gevestigde verenigingen en stichtingen, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, ingediende aanvragen om een vergunning zoals bedoeld in de artikelen 5.2.2 (venten), 5.2.3 (standplaats), 2.1.2.1 (optocht) en 2.2.2 (evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk dan wel een vergunning (op basis van welk artikel van de verordening dan ook) voor het houden van een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een ideële doelstelling;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en Herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze

  verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 1.

  Voor de toepassing van artikel 28a van de Invorderingswet 1990 wordt de

  teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de

  belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2015’ van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Noordwijk 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 17 december 2015

R.S. van Belzen, J. Rijpstra,

griffier voorzitter

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel:

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegeven

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en Vervoer

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Beoordeling conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingsplan, - wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 7

Bouwvergunning tweede fase op grond van oude wetgeving

 

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 9

Ter inzage leggen

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 6

Ventvergunning

 

Hoofdstuk 7

Aankondigingen/Reclame

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

tarief 2016

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken

 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 390,00

1.1.1.2

op zaterdag

€ 595,00

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een budgetverbintenis als bedoeld in het Reglement burgerlijke stand 2015

€ 91,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.3.1

in de door de raad aangewezen hotels en soortgelijke locaties

€ 390,00

1.1.3.2

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 390,00

1.1.4

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voor zover deze omzetting geschiedt door middel van een

 

 

ceremonie, gelden de tarieven zoals vermeld in de subonderdelen

 

 

1.1.1.1 tot en met 1.1.3.2.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 43,00

1.1.5.2

een duplicaattrouwboekje

€ 25,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van het wettelijk verplicht aantal getuigen bij de

 

 

voltrekking van het huwelijk of registratie van het partnerschap, per getuige

€ 28,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar

 

 

van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

1.1.7.1

zonder beëdiging van de Rechtbank

€ 82,00

1.1.7.2

met beëdiging van de Rechtbank

€ 164,00

 

De kosten voor de opleiding tot ambtenaar van de burgerlijke stand zijn niet begrepen in de tarieven vermeld in de subonderdelen

 

 

1.1.7.1 en 1.1.7.2.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek

 

 

uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd:

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,50

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoel in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

 

 

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

 

 

burgerlijke stand.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1

 

 

(zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

 

 

behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

 

 

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen

 

 

genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

 

 

rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

 

 

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 8,35

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 8,35

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk

 

 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed

 

 

kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bewijs van opneming of van inschrijving in de basisregistratie

 

 

personen

 

1.4.7.1

a.indien het bewijs betrekking heeft op één persoon

€ 8,35

1.4.7.2

b.indien het bewijs betrekking heeft op meerdere personen, behorend tot een gezin

€ 8,35

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel

 

 

35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

€ 23,00

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd,

 

 

wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming

 

 

persoonsgegevens

€ 4,50

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 13,60

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

€ 13,60

1.7.1.3

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Noordwijk

€ 14,20

1.7.1.4

een exemplaar van de bouwverordening

€ 35,35

1.7.1.5

een exemplaar van de toelichting op de bouwverordening

€ 18,40

1.7.1.6

een exemplaar van de bebouwingsverordening

€ 7,05

1.7.1.7

een exemplaar van de brandbeveiligingsverordening zonder toelichting en bijlagen

€ 14,20

1.7.1.8

een exemplaar van de gemeentelijke monumentenlijst

€ 7,05

1.7.1.9

een exemplaar van de wegsleepverordening

€ 7,05

1.7.1.10

een exemplaar van een beleidsnotitie\beleidsnota\rapport intern of extern gedrukt

€ 8,25

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een digitale of analoge levering van de

 

 

Grootschalige Basiskaart Noordwijk

 

1.8.1.1

per digitale levering

€ 165,60

1.8.1.2

per analoge levering

€ 110,35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen

€ 11,35

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet

 

 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als

 

 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid

 

 

publiekrechtelijke beperkingen

€ 11,35

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek

 

1.8.3.1

om informatie uit het kadastraal register via kadaster on-line, de door het kadaster in rekening gebrachte kosten.

 

1.8.3.2

om het verstrekken van informatie uit het kadastraal register en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag per kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,50

1.8.3.3

om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,50

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen uit de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken, al dan niet onder

 

 

afgifte van een afschrift op A4 formaat:

 

1.8.4.1

Per verstrekte inlichting

€ 8,35

1.8.4.2

Per verstrekt afschrift op A-3 formaat

€ 14,60

1.8.4.3

Indien de stukken genoemd in de subonderdelen 1.8.4.1 en 1.8.4.2 per post of fax dienen te worden verstuurd wordt als verzendtarief

 

 

een bedrag gerekend van

€ 1,90

 

 

 

1.8.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.5.1

een exemplaar van een bestemmingsplan bestaande uitsluitend uit de documentenmap met tekstonderdelen

€ 41,00

1.8.5.2

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A0 formaat

€ 16,60

1.8.5.3

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A1 formaat

€ 14,85

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,35

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel van stukken

 

 

uit het gemeentearchief per pagina:

 

1.10.1.1

van A4 formaat

€ 0,30

1.10.1.2

van A3 formaat

€ 0,40

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 20,50

 

 

 

1.10.3

Indien met de in onderdeel 1.10.2 bedoelde verrichtingen naar verwachting meer tijd is gemoeid dan een half uur, wordt

 

 

vooraf met de opdrachtgever overleg gepleegd over de aard en de omvang van het onderzoek.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning voor het innemen van

 

 

een plaats op de weekmarkt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Noordwijk

€ 117,15

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

1.15

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 70,35

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 52,70

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 52,70

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde

 

 

tijd:

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

 

 

Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 29,30

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

 

 

speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.3.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 293,00

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip,

plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden zoals

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet of

 

 

artikel 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse

 

 

Infrastructuur gemeente Noordwijk

€ 261,45

1.17.1.1

verhoogd per strekkende meter:

 

1.17.1.1.a

voor werken met een omvang tot 2.500 strekkende meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 1,92

1.17.1.1.b

voor werken met een omvang van 2.500 tot 15.000 meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 1,46

1.17.1.1.c

voor werken met een omvang van 15.000 meter of meer, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 1,06

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van

 

 

"klein werk en calamiteiten" met instemmingsvereiste achteraf zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 en 5 van de Algemene Verordening

 

 

Ondergrondse Infrastructuur gemeente Noordwijk

€ 36,60

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

 

 

wegverkeer (BABW)

€ 67,95

1.18.2

voor een op grond van artikel 5.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van

 

 

voertuigen door een autobedrijf op publiek terrein

€ 293,00

1.18.3

voor een op grond van artikel 5.1.2.a van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het te koop

 

 

aanbieden van voertuigen op publiek terrein

€ 293,00

1.18.4

voor een op grond van artikel 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen

 

 

ontheffing voor het parkeren van caravans e.d. op publiek terrein

€ 117,15

1.18.5

voor een op grond van artikel 5.1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van

 

 

reclamevoertuigen e.d. op publiek terrein

€ 293,00

1.18.6

voor een op grond van artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van

 

 

grote voertuigen op publiek terrein

€ 293,00

1.18.7

voor een op grond van artikel 5.1.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het rijden in

 

 

een plantsoen of groenstrook

€ 117,15

1.18.8

voor een op grond van artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het met een

 

 

voertuig rijden in een natuurgebied

€ 293,00

1.18.9

tot het verkrijgen van:

 

1.18.9.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 46,25

1.18.9.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

in combinatie met één of meer APV-ontheffingen dan wel vergunningen uit deze tarieventabel

€ 11,60

1.18.10

voor:

 

1.18.10.1

het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

€ 240,00

1.18.10.2

het wijzigen van het kenteken op het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

€ 31,95

1.18.10.3

het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

€ 50,15

1.18.10.4

het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

Nihil

 

 

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.19.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

opgenomen

 

 

-per pagina op papier van A 4 formaat in zwart/wit:

€ 0,30

 

-per pagina op papier van A 4 formaat in kleur:

€ 0,35

 

-per pagina op papier van A 3 formaat in zwart/wit:

€ 0,40

 

-per pagina op papier van A 3 formaat in kleur:

-per pagina op papier groter dan A3 formaat:

€ 0,45

€ 10,45

1.19.1.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, welke zijn vervaardigd door een extern bureau, en voor zover daarvoor niet

 

 

elders in de tabel of in andere wettelijke regelingen een tarief is opgenomen:

 

 

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting

 

 

die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen

 

 

dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.19.1.3

het verlenen van ambtelijke bijstand wegens het verstrekken van de onder 1.19.1.1 vermelde stukken per kwartier

 

 

of gedeelte daarvan

€ 20,50

1.19.1.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

 

 

een tarief is opgenomen

€ 29,30

1.19.1.5

het doen van nasporingen in, al dan niet digitale bestanden van de gemeente, anders dan de registers van de burgerlijke stand

 

 

of het gemeentearchief, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 20,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.19.2.1

een fotokopie van een bestemmingsplankaart per A-4 formaat

€ 0,40

1.19.2.2

een fotokopie van een bouwtekening per A-4 formaat

€ 0,40

1.19.2.3

een lichtdruk van een tekening per A-4 formaat

€ 0,35

1.19.2.4

ambtelijke bijstand wegens het verstrekken van de onder 1.19.2.1, 1.19.2.2 en 1.19.2.3 vermelde stukken, per kwartier of gedeelte

 

 

daarvan

€ 20,50

1.19.2.5

In geval van toezending per post van de stukken als bedoeld onder 1.19.1 en 1.19.2 worden de werkelijke verzendkosten in rekening

 

 

gebracht voor zover de verzendkosten hoger zijn dan € 5,00.

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.19.3.1

een op grond van artikel 2.1.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het verspreiden

 

 

van gedrukte stukken (folders/flyers)

€ 117,15

1.19.3.2

een op grond van artikel 2.1.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor een

 

 

straatartiest, fotograaf of tekenaar

€ 117,15

 

 

 

1.19.3.3

een op grond van artikel 2.1.5.1 of artikel 5.3.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor

 

 

het hebben van voorwerpen op publiek terrein of openbaar water

€ 117,15

1.19.3.4

een op grond van artikel 2.4.20 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het houden

 

 

van hinderlijke of schadelijke dieren

€ 117,15

1.19.3.5

een op grond van artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vrijstelling van het

 

 

bijhouden van een verkoopregister

€ 293,00

1.19.3.6

een op grond van artikel 2.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor het

 

 

verkopen van vuurwerk

€ 117,15

 

 

 

1.19.3.7

een op grond van artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

op geluidhinder

€ 117,15

1.19.3.8

een op grond van artikel 4.3.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het hebben

 

 

en vervoeren van iepen met iepziekte

€ 29,30

1.19.3.9

een op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor de

 

 

inzameling van geld of goederen

€ 29,30

1.19.3.10

een op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen standplaatsvergunning

 

 

voor maximaal 7 dagen

€ 117,15

1.19.3.11

een op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen standplaatsvergunning

 

 

voor meer dan 7 dagen

€ 293,00

1.19.3.12

een op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

vuur te stoken

€ 117,15

1.19.3.13

een op grond van artikel 5.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

op het verstrooien van as

€ 117,15

1.19.3.14

een op grond van artikel 2.11.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor

 

 

activiteiten en voorwerpen op het strand

€ 117,15

1.19.3.15

een op grond van artikel 2.11.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het rijden

 

 

met een rij- of trekdier op het strand

€ 117,15

1.19.3.16

een op grond van artikel 2.1.1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het betreden

 

 

van afgezette terreinen, wegen of weggedeelten

€ 293,00

 

 

 

1.19.3.17

een op grond van artikel 2.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het betreden

 

 

van een gesloten woning of lokaal

€ 293,00

 

 

 

1.19.3.18

een op grond van artikel 4.3.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het voorhanden

 

 

of in voorraad hebben of vervoeren van met bacterievuur besmette gevelde bomen, planten of delen daarvan

€ 293,00

1.19.3.19

een op grond van artikel 5.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor het met een

 

 

vaartuig innemen van een ligplaats, het hebben van een ligplaats dan wel het beschikbaar stellen van een ligplaats

€ 117,15

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een al verleende vergunning op grond van

 

 

de APV/RVV

€ 29,30

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in

 

 

artikel 83 van de Wet geluidshinder

€ 117,15

1.19.6

Een combinatie van vergunningen/ontheffingen als genoemd in de onderdelen 1.19.3.1 tot en met 1.19.3.19 en 1.18.2 tot en met 1.18.8

 

 

bestaat uit het hoogste tarief van de onder 1.19.3.1 tot en met 1.19.3.19 en 1.18.2 tot en met 1.18.8 aangevraagde dienst verhoogd

 

 

met

€ 29,30

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor de milieustraat en/of een ondergrondse container in verband met

 

 

verlies, diefstal of beschadiging van een eerder uitgegeven pas

€ 15,70

1.19.8

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend

 

 

minder dan 1 week voor de beoogde activiteit) van de in de onderdelen 1.19.3.3 en 1.19.3.14 genoemde aanvragen, worden

 

 

de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met

50%

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

 

 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt

 

 

een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten

 

 

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop

 

 

de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de

 

 

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt

 

 

een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van

 

 

de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

 

 

geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die

 

 

aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag

 

 

betrekking heeft.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.1.4

conceptaanvraag: een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur om een (ontwerp)plan te toetsen aan de bepalingen van het

 

 

bestemmingsplan en/of de Welstandsnota.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

 

 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een conceptaanvraag om

 

 

een omgevingsvergunning

€ 252,50

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden

 

 

uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouw- en aanlegactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouw- of aanlegkosten minder bedragen dan € 50.000,00

4%

 

van de bouw- of aanlegkosten;

 

2.3.1.1.2

indien de bouw- of aanlegkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen

3,8%

 

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 2.000,00

2.3.1.1.3

indien de bouw- of aanlegkosten € 100.000,00 tot € 200.000,00 bedragen

3,3%

 

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 3.800,00

2.3.1.1.4

indien de bouw- of aanlegkosten € 200.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen

3%

 

van de bouw-of aanlegkosten met een minimum van

€ 6.600,00

2.3.1.1.5

indien de bouw- of aanlegkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen

2,5%

 

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 30.000,00

 

en een maximum van

€ 300.000,00

 

 

 

2.3.1.2

In afwijking van het bepaalde onder 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo op het terrein van ESA/Estec:

12%

 

van de overeenkomstig 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 berekende leges.

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1. bedraagt het tarief indien een welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

bij vastgestelde bouwkosten van:

 

2.3.1.3.1

€ 0,00 tot € 25.000,00

€ 45,00

2.3.1.3.2

€ 25.000,00 en hoger

1,8‰

 

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

€ 2.250,00

 

De op grond van 2.3.1.3.2 berekende bedragen worden naar boven afgerond op € 5,00.

 

 

Verrekening

 

2.3.1.4

Indien voorafgaand aan de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning 1e fase

 

 

omtrent een bouw- of aanlegactiviteiten voor hetzelfde object reeds leges zijn geheven ingevolge 2.2, worden op aanvraag de ingevolge

 

 

2.3.1. of 2.3.14.1 verschuldigde leges verminderd met de ingevolge 2.2 geheven leges.

 

 

 

 

2.3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

 

 

onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 76,90

2.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 165,60

 

 

 

2.3.2.2.a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast bij een buitenplanse kleine afwijking en de activiteit past

 

 

binnen het door het college vastgestelde ontheffingenbeleid zoals vastgelegd in de 'Beleidsregels Kruimelgevallen'

50%

 

van de ingevolge 2.3.2.2 verschuldigde leges

 

2.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

0,64%

 

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 10.875,00

 

 

 

2.3.2.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.865,00

2.3.2.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

 

 

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

provinciale regelgeving):

0,64%

 

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 10.875,00

 

 

 

2.3.2.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

0,64%

 

van de bouwkosten, met een maximum van

€ 10.875,00

 

 

 

2.3.2.8

Verlengen instandhoudingtermijn

 

2.3.2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2.12, tweede lid

 

 

van de Wabo en artikel 5.16, lid 1 en 4 van het Besluit omgevingsrecht

€ 165,60

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik voorafgaand aan een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder c, van de Wabo, welke activiteit voorafgaat aan en los staat van de overige onlosmakelijke activiteiten,

 

 

bedraagt het tarief:

€ 3.280,00

2.3.3.2

Indien voorafgaand aan de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

voor hetzelfde project al leges zijn geheven ingevolge 2.3.3.1, worden op aanvraag de ingevolge 2.3.1. verschuldigde leges verminderd met

 

 

de ingevolge 2.3.3.1 geheven leges.

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

 

 

Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 76,90

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 165,60

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.280,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.865,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

 

 

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving):

€ 3.280,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

 

 

4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

€ 3.280,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor bouwwerken met een gebruiksoppervlakte:

 

2.3.5.1

tot en met 250 m²;

€ 140,10

 

vermeerderd met € 1,44 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.2

van meer dan 250 m² doch niet meer dan 1.500 m²

€ 338,55

 

vermeerderd met € 0,92 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.3

van meer dan 1.500 m² doch niet meer dan 7.500 m²

€ 1.031,00

 

vermeerderd met € 0,58 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.4

van meer dan 7.500 m² doch niet meer dan 15.000 m²

€ 3.420,00

 

vermeerderd met € 0,31 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.5

van meer dan 15.000 m²

€ 7.557,00

 

vermeerderd met € 0,13 per m² gebruiksoppervlakte

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd

 

 

monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van

 

 

de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 76,90

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 76,90

 

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd

 

 

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 76,90

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin

 

 

dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de

 

 

Wabo, bedraagt het tarief

€ 76,90

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering

 

 

brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening Noordwijk een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid

 

 

onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 293,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik

 

 

van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening Noordwijk een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief:

€ 117,45

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand,

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk een

 

 

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

a

als de aanvraag betrekking heeft op 1 tot en met 25 bomen

€ 29,30

b

als de aanvraag betrekking heeft op 26 tot en met 50 bomen

€ 58,55

c

als de aanvraag betrekking heeft op 51 tot en met 100 bomen

€ 117,10

d

als de aanvraag betrekking heeft op meer dan 100 bomen

€ 234,25

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald

 

 

gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening Noordwijk een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 117,15

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar

 

 

roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 117,15

2.3.12

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift

 

 

aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge

 

 

een bepaling in een provinciale verordening of in artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk een vergunning of

 

 

ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouw- of aanlegactiviteit) bedraagt

 

 

het tarief

€ 263,65

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of

 

 

handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

 

 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 110,40

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van

 

 

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 110,40

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of

 

 

ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

 

 

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

 

 

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager

 

 

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15

Advies over de aanvraag en daarbij overgelegde stukken

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk

 

 

voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag, de concept aanvraag of het

 

 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevings-vergunning, alsmede de daarbij overgelegde rapporten en andere

 

 

voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie en stukken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager

 

 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

 

 

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of

 

 

algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

 

 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college

 

 

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het

 

 

in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.1 of 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

 

 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in

 

 

behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

 

 

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op

 

 

teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de

 

 

geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de

 

 

vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen, buiten behandeling stellen of niet ontvankelijk verklaren

 

 

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1, een 1e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.14.1 of een 2e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.14.2

 

 

niet in behandeling wordt genomen, buiten behandeling wordt gesteld of niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt op aanvraag teruggaaf van

 

 

de ingevolge 2.3.1, 2.3.14.1 of 2.3.14.2 geheven leges verleend.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

 

2.4.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 76,90

 

 

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingsplan, -wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

2.6.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.297,00

2.6.2

tot het wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet

 

 

ruimtelijk ordening:

€ 1.212,00

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bouwvergunning tweede fase op grond van oude wetgeving

 

2.7.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag vooraf-

 

 

gaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in

 

 

artikel 56a van de Woningwet 0,6% van de bouwkosten met een minimum van:

€ 53,35

 

 

 

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet

 

 

benoemde beschikking:

€ 76,95

Hoofdstuk 9

Ter inzage leggen

 

2.9

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 2.6 ter inzage dient te worden gelegd

 

 

wordt het ingevolge deze onderdelen geheven bedrag verhoogd met

€ 58,55

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

 

 

Drank- en Horecawet

€ 293,00

3.1.2

In afwijking van het onder 3.1.1 vermelde tarief bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een vergunning welke in de plaats komt van een eerder aan dezelfde ondernemer verleende vergunning en uitsluitend tot doel

 

 

heeft om een wijziging van ondergeschikte aard (niet zijnde een wijziging van de inrichting) van de bestaande vergunning

€ 56,85

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 231,45

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de

 

 

Drank- en Horecawet

€ 56,85

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.9 van

 

 

de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk voor een bij een horecabedrijf behorend terras

€ 293,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid

 

 

van de Drank- en Horecawet

€ 56,85

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

 

 

horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 293,00

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een algemene ontheffing van het sluitingsuur

 

 

als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 72,75

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele ontheffing van het sluitingsuur

 

 

als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 88,70

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een

 

 

evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

 

3.2.1.1

indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 29,30

3.2.1.2

indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 293,00

3.2.1.3

indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

€ 1.757,60

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.4 van

de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk voor het houden van

een markt binnen een gebouw

€ 128,50

3.2.3

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend korter dan

 

 

1 week voor de beoogde activiteit) van de in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.2 genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen

 

 

genoemde leges vermeerderd met

50%

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen

 

 

van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 2.716,00

3.3.2

Indien met betrekking tot een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 advies moet worden ingewonnen van externe adviseurs, wordt het

 

 

onder 3.3.1 geheven bedrag verhoogd met de door deze adviseurs in rekening gebrachte kosten. Deze externe advieskosten worden voor

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld aan de hand van een door of vanwege burgemeester

 

 

en wethouders opgestelde begroting. Voor zover de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting

 

 

geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel

 

 

21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 76,95

3.4.2

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 76,95

 

 

 

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het

 

 

brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in Hoofdstuk 2, artikel 2, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 97,50

 

 

 

Hoofdstuk 6

Ventvergunning

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.2.2

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 293,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Aankondigingen/Reclame

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van

 

 

aankondigingen of tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden, sandwichborden, overige reclameborden en dergelijke

 

 

als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

€ 117,15

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven