Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2015, 127051Overige besluiten van algemene strekking

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016, gemeente Alkmaar

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Gelet op:

 • artikel 225 van de Gemeentewet

 • artikel 8 en artikel 13 van de verordening parkeerbelastingen 2016

 • artikel 3 van de parkeerverordening 2016

 

Besluit:

Vast te stellen het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016

 

 

AFDELING 1: Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

 • a.

  Algemene parkeerkaart: is een parkeerkaart waarmee het is toegestaan te parkeren in het gehele gereguleerde gebied met uitzondering van kort parkeerplaatsen van maandag t/m zondag. Deze kaart kan door iedereen worden afgenomen;

 • b.

  ANBI-status: een door de belastingdienst als zodanig aangewezen status van een instelling, met uitsluiting van culturele ANBI’s;

 • c.

  Artsen- en/of verloskundigenparkeerplaats: een belanghebbendenplaats die is aangeduid met bord conform model E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en voorzien is van een onderbord waarop het kenteken van het motorvoertuig van de arts of verloskundige is aangebracht;

 • d.

  Bedrijf: hetgeen hieronder verstaan wordt in de gemeentebelastingen;

 • e.

  Bewoner: een persoon die is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op een adres in één van de vergunninggebieden;

 • f.

  Bezoekersvergunning: een door burgemeester en wethouders verleende fysieke of digitale vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig op straat te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en belanghebbendenplaatsen gedurende bepaalde tijd, een en ander zoals bepaald in dit uitwerkingsbesluit;

 • g.

  Betaald Parkeren; de verplichting tot het betalen van parkeerbelastingen, als bedoeld in de vigerende verordening parkeerbelastingen, bij het parkeren van een voertuig;

 • h.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  Combinatievergunning: parkeervergunning voor bewoners, waarmee zowel op straat als in de parkeergarages kan worden geparkeerd;

 • j.

  Forenzenkaart: parkeerkaart waarmee het is toegestaan te parkeren in het gebied P van maandag tot en met zondag. Deze kaart kan door iedereen worden afgenomen;

 • k.

  Gedoogvergunning: een tweede vergunning voor gebied C;

 • l.

  Kortparkeerplaats: parkeerplaats zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen, waarbij het niet is toegestaan te parkeren met een straat- combinatievergunning van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur;

 • m.

  Marktvergunning: parkeervergunning voor marktkooplieden;

 • n.

  Parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, waarmee het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen plaatsen binnen het gebied waar betaald parkeren van toepassing is;

 • o.

  Straatvergunning bedrijven beperkt: Parkeervergunning voor bedrijven in gebied C, waarmee het is toegestaan te parkeren van maandag tot en met vrijdag;

 • p.

  Straatvergunning bedrijven volledig: Parkeervergunning voor bedrijven, waarmee het is toegestaan alle tijden van regulering te parkeren.

 • q.

  Vergunning: een parkeervergunning;

 • r.

  Vergunninghouder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning verleend is;

 • s.

  Vergunningengebied: een door het college aangewezen gebied waar een parkeervergunning geldig is.

 • t.

  Vergunningjaar: de periode van 1 februari tot en met 31 januari in het opvolgende jaar;

 • u.

  Verhuisvergunning: tijdelijke parkeervergunning voor bewoners bij verhuizing voor het nieuwe woonadres;

 • v.

  Verhuisbezoekersvergunning: tijdelijke bezoekersvergunning bewoners voor het ontvangen van bezoekers bij het nieuwe woonadres.

 

AFDELING 2: Parkeervergunningen

Artikel 2 Maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen per gebied

Voor de in onderstaande tabel genoemde gebieden gelden de in de tabel vermelde maxima voor de uit te geven parkeervergunningen:

Locatie straatvergunning (gebied)

Maximum aantal

 

Bewonersvergunning

Combinatieverguning (*1)

vergunning bedrijven

Alkmaarderhout (A)

aantal vakken 10 %

60

Bergerhof (B)

aantal vakken 10 %

20

Binnenstad (C) (*1)

aantal vakken 10% 400

155 beperkt, 55 volledig

Oud Overdie (D)

aantal vakken 10 %

20

Emmakwartier (E)

aantal vakken 10 %

80

Friese Poort (F)

aantal vakken 10 %

20

Lyceumbuurt (L)

aantal vakken 10 %

90

Overstad (O)

niet van toepassing

110

Forenzengebied (P)

niet van toepassing

500

Rembrandtkwartier (R)

aantal vakken 10

10

Spoorbuurt (S) (*1)

aantal vakken 10 % 50

80

Blaeustraatkwartier (U)

aantal vakken 10 %

60

Westerhoutkwartier (W)

aantal vakken 10 %

100

Zocherbuurt (Z)

aantal vakken 10 %

50

Artikel 3 Geldigheid van de vergunningen

 • 1.

  Een vergunning uitgegeven in gebied A is geldig in gebied A, E en W

 • 2.

  Een vergunning uitgegeven in gebied B is geldig in gebied B, U en S

 • 3.

  Een vergunning uitgegeven in gebied C is geldig in gebied C

 • 4.

  Een vergunning uitgegeven in gebied D is geldig in gebied D, L

 • 5.

  Een vergunning uitgegeven in gebied E is geldig in gebied E, A en L

 • 6.

  Een vergunning uitgegeven in gebied F is geldig in gebied F, O

 • 7.

  Een vergunning uitgegeven in gebied L is geldig in gebied L, D en E

 • 8.

  Een vergunning uitgegeven in gebied O is geldig in gebied O, F

 • 9.

  Een vergunning uitgegeven in gebied R is geldig in gebied R, U en Z

 • 10.

  Een vergunning uitgegeven in gebied P is geldig in gebied P

 • 11.

  Een vergunning uitgegeven in gebied S is geldig in gebied S, Z en O

 • 12.

  Een vergunning uitgegeven in gebied U is geldig in gebied U, R en B

 • 13.

  Een vergunning uitgegeven in gebied W is geldig in gebied W, A en Z

 • 14.

  Een vergunning uitgegeven in gebied Z is geldig in gebied Z,S en W.

In alle gevallen met uitzondering van de aangewezen kortparkeerplaatsen.

Artikel 4 Bewonersvergunning

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2, kan het college aan een bewoner, op aanvraag een bewonersvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarin hij woonachtig is, indien:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel, en

  • b.

   hij woonachtig is in een gebied waar parkeerregulering, zoals bedoeld in art. 2 lid 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen, van kracht is en

  • c.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden en/of

  • d.

   indien sprake is van een lease-auto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

 • 2.

  Per adres wordt:

  • a.

   maximaal 1 bewonersvergunning verstrekt indien de aanvrager woonachtig is in gebied C

  • b.

   maximaal 2 bewonersvergunningen verstrekt indien de aanvrager woonachtig is in een van de overige vergunninggebieden

 • 3.

  Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken.

 • 4.

  Een bewonersvergunning is een vergunningjaar geldig.

 • 5.

  Het college kan in afwijking van het bepaalde in lid 1 onderdeel e voor maximaal drie maanden vrijstelling verlenen van de eis om een bewijs te overleggen voor het mogen rijden met een buitenlands kenteken indien de aanvrager korter dan drie maanden in Nederland is ingeschreven.

 • 6.

  Bewoners van gebied C, die op 31 december 2009 in het bezit waren van 2 parkeervergunningen, behouden een tweede vergunning, zijnde een gedoogvergunning, totdat:

  • a.

   zij geen houder meer zijn van 2 voertuigen, of;

  • b.

   zij de vergunning opzeggen, of;

  • c.

   zij verhuizen naar een ander adres.

Artikel 5 Combinatievergunning

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2, kan het college aan een bewoner, die woonachtig is in gebied C of S, op verzoek zijn bewonersvergunning inwisselen voor een combinatievergunning.

 • 2.

  Een combinatievergunning geeft bewoners het recht op aanschaf van een parkeerabonnement voor de garages:

  • a.

   Karperton-, KSE-, Schelphoek-, Singel-, en Vestgarage, indien woonachtig in gebied C;

  • b.

   Parkeergarage De Kazerne, indien woonachtig in gebied S.

Artikel 6 Bezoekersvergunning bewoner

 • 1.

  Het college kan op aanvraag, aan de bewoner van een gebied waar parkeerbelasting moet worden betaald, zoals bedoeld in art. 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen, een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van hun bezoekers.

 • 2.

  Per woonadres wordt maximaal één bezoekersvergunning verstrekt.

 • 3.

  De bezoekersvergunning bewoners voor gebied binnenstad (C) is geldig van zondag tot en met vrijdag. De bezoekersvergunning voor de overige vergunninggebieden is iedere dag van de week geldig. Er mag maximaal 3 uur geparkeerd worden, met uitzondering van kortparkeerplaatsen.

 • 4.

  De fysieke bezoekersvergunning is uitsluitend geldig wanneer deze zichtbaar achter de voorruit is geplaatst, en gebruikt wordt in combinatie met de door de gemeente verstrekte originele hoes met draaischijf.

 • 5.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de digitale bezoekersvergunning dienen de kentekens van bezoekers (maximaal 10 gelijktijdig) te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 • 6.

  Ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd.

 • 7.

  Deze bezoekersvergunning is uitsluitend geldig op plaatsen waar parkeervergunningen geldig zijn in het vergunninggebied waarvoor deze is afgegeven.

 • 8.

  Een fysieke bezoekersvergunning bewoners is maximaal 1 vergunningjaar geldig.

Artikel 7 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 5, kan het college aan een rechtspersoon op aanvraag een bedrijfsvergunning verlenen voor het vergunninggebied waarin hij gevestigd is, indien:

  • a.

   deze houder van een motorvoertuig of brommobiel is of

  • b.

   aangetoond wordt dat de houder van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor door het bedrijf een vergunning wordt aangevraagd in loondienst is bij dat bedrijf en

  • c.

   de rechtspersoon gevestigd is in de een gebied waar parkeerregulering van kracht is, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen en

  • d.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden en/of

  • e.

   indien sprake is van een lease-auto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

 • 2.

  Het maximale aantal bedrijfsvergunningen dat aan een rechtspersoon kan worden verleend bedraagt voor een adres:

  • a.

   in gebied C maximaal 2 vergunningen na toetsing op tabellen in de bijlage. Bedrijven die vallen onder de categorieën in de ‘groene lijst’ komen in aanmerking voor een straatvergunning bedrijven binnenstad ‘volledig’. Bedrijfscategorieën op de ‘oranje lijst’ komen alleen aanmerking voor een straatvergunning bedrijven binnenstad ‘beperkt’, waarmee kan worden geparkeerd van maandag tot en met vrijdag in het aangewezen vergunningengebied. Bedrijfscategorieën op de ‘rode lijst’ komen niet in aanmerking voor straatvergunningen

  • b.

   overige gebieden 2 bedrijfsvergunningen volledig (zonder toets)

 • 3.

  Een bedrijfsvergunning wordt verleend op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven.

 • 4.

  Een bedrijfsvergunning is een vergunningjaar geldig.

 • 5.

  Het college kan in afwijking van het bepaalde in lid 2 op een daartoe strekkend verzoek van een bedrijf een extra straatvergunning verlenen, waarbij de aanvraag voor een derde en volgende straatvergunning bedrijven wordt beoordeeld op grond van:

  • a.

   Frequentie

  • b.

   Planbaarheid

  • c.

   Spoedeisendheid

  • d.

   Deelbaarheid van vergunningen (meerdere kentekens op een vergunning)

  • e.

   Alternatieve parkeerlocaties (eigen terrein/afstand tot lang parkeren-locatie) en

  • f.

   Soort activiteit waarvoor de vergunning nodig is.

Artikel 8 Bezoekersvergunning bedrijven

 • 1.

  Het college kan op aanvraag, aan de bedrijf, gevestigd in gebied waar parkeerbelasting moet worden betaald, zoals bedoeld in art. 2 van de vigerende verordening parkeerbelastingen een vergunning verlenen ten behoeve van het parkeren van hun bezoekers.

 • 2.

  Bij deze digitale bezoekersvergunning dienen de kentekens van bezoekers te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 • 3.

  Ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd.

 • 4.

  Deze bezoekersvergunning is uitsluitend geldig op plaatsen waar parkeervergunningen geldig zijn in het vergunninggebied waarvoor deze is afgegeven.

 • 5.

  De vergunning is ook geldig op kort-parkeerplaatsen met inachtneming van de daarvoor geldende maximale parkeerduur.

Artikel 9 Autodate-vergunning

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 5, kan het college aan een (rechts)persoon op aanvraag een autodate-vergunning verlenen voor het vergunninggebied waarin hij gevestigd is, indien:

  • a.

   deze houder is van een motorvoertuig bestemd voor Autodate waarvan de standplaats is gelegen in een gebied waar betaald parkeren van toepassing is. vergunninghoudersparkeerplaatsen en

  • b.

   voldoet aan de volgende criteria:

   • 1.

    De auto moet 24 uur per dag voor deelnemers beschikbaar zijn, voor zover niet in gebruik;

   • 2.

    De auto moet in de wijk aanwezig zijn, voor zover niet in gebruik;

   • 3.

    De deelnemer hoeft geen administratieve handelingen te verrichten bij gebruik;

   • 4.

    De deelnemer moet minimaal 1 uur van tevoren kunnen reserveren;

   • 5.

    Er mag geen sprake zijn van een minimale afname en/of gebruiksduur van de auto bij een lidmaatschap;

   • 6.

    De tarieven moeten afhankelijk van gebruiksduur en gebruiksafstand zijn;

   • 7.

    De auto’s moeten voldoen aan de Europese eisen van veiligheid en milieu, door de aanbieder wordt een goede service geboden in geval van een ongeval en/of storing;

   • 8.

    De exploitant moet desgevraagd meewerken aan een gemeentelijk onderzoek naar de effecten van autodate;

   • 9.

    In het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk Autodate . 1

    In het geval dat de aanbieder niet over dit keurmerk beschikt kan een verplichting worden afgesproken zodat dit binnen een bepaalde termijn wordt verkregen.

Artikel 10 Marktvergunning

 • 1.

  Het college kan op aanvraag, aan een marktkoopman een marktparkeervergunning verlenen voor het parkeren tijdens de zaterdagse- of kaasmarkt indien:

  • a.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel

  • b.

   de marktkoopman staat ingeschreven op één of meerdere markten in het centrum.

 • 2.

  Een marktvergunning wordt uitsluitend verstrekt op indicatie van de marktmeester van de afdeling Vergunning- en subsidieverlening.

 • 3.

  De marktparkeervergunning wordt verstrekt op kenteken.

 • 4.

  De marktparkeervergunning is een vergunningjaar geldig.

 • 5.

  Voor het parkeren dienen de instructies van de marktmeester te worden opgevolgd.

Artikel 11 Verhuisvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek tijdelijk een parkeervergunning toewijzen aan een toekomstige bewoner in een vergunningengebied, onder vertoon van een (voorlopige) koop- of huurovereenkomst.

 • 2.

  De verhuisvergunning wordt afgegeven voor de duur van maximaal 1 maand.

Artikel 12 Verhuisbezoekersvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek tijdelijk een parkeervergunning toewijzen aan een toekomstige bewoner in een vergunningengebied voor het ontvangen van bezoek.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de verhuisbezoekersvergunning dient het kenteken (maximaal 10 gelijktijdig) te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 • 3.

  Ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de verhuisbezoekersvergunning wordt beëindigd.

Artikel 13 Bezoekersvergunning mantelzorg

 • 1.

  Het college kan kunnen op een daartoe strekkend verzoek een parkeervergunning toewijzen voor het verlenen van mantelzorg.

 • 2.

  Met deze mantelzorg mag maximaal 6 uur worden geparkeerd in gereguleerde gebied, op plaatsen waar betaald parkeren van toepassing is, met uitzondering van de kortparkeerplaatsen.

 • 3.

  De bezoekersvergunning mantelzorg wordt verstrekt op grond van een schriftelijk verzoek, waarbij een verklaring van de huisarts dient te worden gevoegd waaruit de noodzaak voor mantelzorg blijkt.

 • 4.

  De bezoekersvergunning wordt op tijdelijke basis voor een half jaar kwartaal verstrekt. Na afloop is verlenging per half jaar mogelijk.

 • 5.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de digitale mantelzorgvergunning dient de bezoeker te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 • 6.

  Ongebruikt tegoed vervalt op het moment dat de vergunning wordt beëindigd.

Artikel 14 Hulpverleningsvergunning

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkend verzoek een hulpverleningsvergunning toewijzen aan instellingen met ANBI status, aan huis- en dierenartsen alsmede verloskundigen, voor gebieden waar een parkeerregiem van toepassing is.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2, kan het college aan een instelling, op aanvraag een hulpverleningsvergunning verlenen, indien:

  • e.

   hij houder is van een motorvoertuig of brommobiel, en

  • f.

   indien sprake is van een buitenlands kenteken moet een bewijs overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden en/of

  • g.

   indien sprake is van een lease-auto moet een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is..

 • 3.

  Een hulpverleningsvergunning wordt verleend op kenteken.

 • 4.

  Een hulpverleningsvergunning is een vergunningjaar geldig.

Artikel 15 Artsen- en/of verloskundigenplaats

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek een belanghebbendenplaats, met een daarbij behorende parkeervergunning voor artsen- en/of verloskundigen toewijzen.

 • 2.

  Een belanghebbendenplaats voor artsen- en/of verloskundigen kan worden toegewezen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   de aanvrager is werkzaam als huisarts of verloskundige;

  • b.

   de aanvrager gebruikt zijn/haar praktijkadres als uitvalsbasis;

  • c.

   de aanvrager beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein;

  • d.

   de aanvrager beschikt over een bedrijvenvergunning voor het desbetreffende gebied.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen van het gestelde in lid 2.

Artikel 16 Tijdelijke vergunning caravan

 • 1.

  Bewoners woonachtig binnen het vergunninghoudersgebied kunnen op een daartoe strekkend verzoek een tijdelijke vergunning krijgen voor een losstaande aanhanger zoals een caravan en een vouwwagen.

 • 2.

  Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   voor een periode van maximaal 3 dagen;

  • b.

   kenteken gebonden

  • c.

   per adres 1 vergunning

 • 3.

  De tijdelijke vergunning is enkel geldig op vergunninghoudersplaatsen.

 • 4.

  Het bepaalde in artikel 5.1.6, lid 1 en artikel 5.1.8 van de Algemeen Plaatselijke Verordening blijft onverminderd van kracht.

 

 

AFDELING 3: Betalen bij parkeerapparatuur

Artikel 17 Voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur

 • 1.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennisgegeven.

 • 2.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

  • a.

   door middel van contante betaling (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) of

  • b.

   door middel van een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) of

  • c.

   door middel van een pinbetaling (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is).

 • 3.

  Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in eenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan.

 • 4.

  Bij voldoening van de parkeerbelasting moet het kenteken worden opgegeven van het in het gebied te parkeren voertuig

 • 5.

  Een parkeerticket dient zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te worden neergelegd.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid van dit artikel kan de voldoening van de belastingplicht tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op een centrale computer en tevens geregistreerd te zijn als deelnemer bij een bedrijf waarmee de gemeente Alkmaar een contract heeft afgesloten voor deze dienst.

 

 

AFDELING 4: Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2016;

 • 2.

  Het Uitwerkingsbesluit Parkeren 2015 wordt met ingang van de in lid 1 genoemde datum ingetrokken;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016’.

 

Alkmaar,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

De burgemeester,

De secretaris,

Bijlage: Overzicht bedrijfscategorien die in aanmerking komen voor een bedrijfsvergunning voor de binnenstad

Rode lijst: komen niet in aanmerking voor een vergunning

Argumentatie: prima inplanbaar – gebruik de laad- en lostijden

 

Categorie

Voorbeeld

Drankenverstrekking

Caféhouder

Detailhandel in winkelverkoopvestiging

Detailhandel in lederwaren

Industrie

Pottenbakkerij

Bloemen en planten

Bloemist

Welzijnszorg

Soos

Bedrijf-, werkgevers-, werknemers-, en beroepsorganisaties

Belangenvereniging

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d. (hobbyclubs)

Kerkgenootschap

Kunst (breed)

Museum

Amusement en recreatie (geen sport)

Evenementhal

Sport

Kanovereniging

Vervoer en dienstverlening t.b.v. vervoer

Fietsenstalling

Reisorganisaties en –bemiddeling; informatieverstrekkingop het gebied van toerisme

Reisorganisatie

Verhuur

Videotheek

Gezondheidszorg zonder spoed

Fysiotherapie, psycholoog, haptonoom, diëtiste

Computerservice en informatietechnologie bureaus e.d. zonder spoedeisend karakter

Ponsbureaus en data-entry

Deurwaarderkantoren

Deurwaarder

Notariskantoren

Notaris

Secretariaat- en vertaalwerk

Vertaler

Verhuur van handel in onroerend goed

Projectontwikkelaar

Openbaar bestuur

Overheidsbestuur

Dienstverlening

Kapper

Drankenhandel

Slijterij

 

Oranje lijst: Verstrekken bedrijfsvergunning beperkt

Argumentatie: zijn gebonden aan gewone werktijden

 

Categorie

Voorbeeld

Financiële instellingen, verzekeringswezen, pensioenfondsen en activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen

Bank, buitendienstmedewerker

Kredietinformatie en incassobureau

Kredietinformatiebureau; buitendienstmedewerker

Rechtskundige adviesbureaus

Jurist

Onderwijs en kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Accounts, boekhoudbureaus, belastingsconsulenten en administratiekantoren

Boekhoudbureau

Economisch onderzoeks- advies en public relationsbureau

PR-medewerker

Reclamebureaus

Reclame diensten

Technische handelsondernemingen

Buitendienstmedewerkers

Verhuur van en handel in onroerend goed

Projectontwikkelaar

Speur en opsporing

Detective

Architecten, ingenieurs en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus, interieur en modeontwerpers e.d.

Architect, woninginrichting, eigenaar winkel bruidsmode

Overige zakelijke dienstverlening

Glazenwasser

Makelaarskantoor

Makelaar

Advocatenkantoor

Advocaat

Computerservice en informatietechnologie

Bureaus e.d. met een spoedeisend karakter

Reparatie computers en klokken

Beëdigd taxateurs

Schadeverzekering, OZB

Uitzendbureaus, uitleenbureaus, re-integratiebureau , wervingbureaus

Uitzendbureaus,

 

Groene lijst: Verstrekken bedrijfsvergunning volledig

Argumentatie: auto onder handbereik is altijd nodig

 

Categorie

Voorbeeld

Bedrijven met hoofdactiviteit catering op afroep (aantoonbaar)

Catering (min. 10 x per maand) en maaltijdbezorging

Spoedeisende serviceverlening vanuit detailhandel in winkel of verkoopvestiging

Apotheker, koerier

Uitgeverij, drukkerij en reproductie van opgenomen media met een dagelijkse deadline

Uitgever

Actuele media met een dagelijkse deadline

Persbureau, fotograaf

Handel in, reparaties van, verhuur van, * )

keuring van een rijschool van auto’s,

motorfietsen en transportmiddelen

Detailhandel in auto’s *)

Gezondheidszorg met spoed

Huisarts, verloskundige

Bakkerij

Bakkerij met uitleverservice (geen nevenvestigingen)

 

 

Toelichting

Het uitweringsbesluit is voor de uitvoering het meest belangrijke besluit. In dit besluit zijn de criteria beschreven voor het verkrijgen van parkeervergunningen, de geldigheid daarvan en de wijze waarop de parkeerapparatuur in werking moet worden gesteld. Hoewel er een veelheid aan parkeerproducten is vermeld, is er eigenlijk sprake van slechts één product: de parkeervergunning. De splitsing naar verschillende producten is er alleen om verschillende doelgroepen op de, vanuit de parkeerregulering bezien, op de meest wenselijke manier te faciliteren. Zo zijn er vergunningen voor bewoners, bedrijven en bezoekers van bewoners, bedrijven en instellingen.

 

Artikel 2.

Parkeeroverlast wordt veroorzaakt door iedereen die een auto parkeert. Het parkeren door bezoekers wordt gereguleerd met het parkeertarief. Des te hoger het tarief, des te hoger de drempel om te parkeren. Voor bewoners en bedrijven in een gebied geldt dat parkeren in het gebied tot in zekere mate geaccepteerd wordt. Sturen op basis van een tarief is dan niet aan de orde. Door het aantal parkeervergunningen dat de gemeente in een bepaald gebied uitgeeft te beperken tot ongeveer het aantal parkeerplaatsen, voorkomt zij dat bewoners en/of bedrijven teveel auto’s in een gebied parkeren. In artikel 2 is daarom een maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen per gebied benoemd.

 

Artikel 3.

Het aantal uit te geven parkeervergunningen is vastgelegd voor een vergunninggebied. De geldigheid van de parkeervergunning reikt echter verder dan het gebied zelf. Zij is ook geldig in de twee naastgelegen vergunninggebieden. Op deze wijze kan de beschikbare parkeercapaciteit zo goed mogelijk worden gebruikt, en wordt de kans dat de plaatsing van aanvragen op de reservelijst nodig is, beperkt. Alleen in de gebieden C en P mag uitsluitend in het gebied zelf worden geparkeerd. Het betreft het centrum(C) en het Parkadeterrein (P).

 

Artikel 4.

Dit artikel beschrijft de criteria waaraan een bewoner moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning. Bewoners in het centrum komen, in tegenstelling tot bewoners elders in de stad, slechts in aanmerking voor 1 parkeervergunning. Daar staat tegenover dat zij wel een abonnement kunnen kopen in een van de parkeergarages. Omdat de abonnementen geen parkeerbelastingen zijn, wordt er in dit besluit niet op in gegaan. De vergunning is kenteken gebonden en een vergunningjaar geldig.

In dit artikel zijn ook de voorwaarden opgenomen wat te doen als de bewoner niet beschikt over een voertuig zonder Nederlands kenteken, of beschikt over een lease-auto.

 

De ‘voorschriften en beperkingen’, zoals genoemd in het 5e hebben vooral betrekking op hoe de vergunning te gebruiken. Waar moet het vergunningbewijs bevestigd zijn (Zo moet het kenteken zichtbaar zijn). Ook kunnen parkeerplaatsen worden aangewezen waar de vergunning niet, of uitsluitend geldig is.

 

Het 8e lid ten slotte, heeft betrekking op een kleine groep bewoners uit het centrum die nog beschikken over 2 parkeervergunningen. Voor deze groep geldt een uitsterfconstructie. Zij mogen de vergunning behouden, maar zodra zij verhuizen, of de vergunning beëindigen, deze vergunning definitief komt te vervallen.

 

Artikel 5.

De combinatievergunning geeft bewoners van de vergunninggebieden C en S de mogelijkheid om een gratis abonnement te bemachtigen voor de parkeergarages. Zij kunnen dan zowel op straat als in de parkeergarage parkeren. Het parkeerareaal kan zodoende optimaal gebruikt worden.

 

Artikel 6.

Bewoners kunnen een vergunning kopen waarmee hun bezoek tegen een gereduceerd tarief kan parkeren. Vooralsnog betreft het een fysieke vergunning die men achter de ruit moet leggen. In de toekomst zal ook deze vergunning worden gedigitaliseerd.

 

 

Artikel 7.

Idem artikel 4, maar dan voor bedrijven. In het centrum is het verkrijgen van de vergunning afhankelijk van de noodzaak om over een auto onder handbereik te beschikken.

 

Artikel 8.

Idem Artikel 5, maar dan voor bedrijven.

 

Artikel 9.

Idem artikel 4, maar dan voor voertuigen voor autodate.

 

Artikel 10.

Idem artikel 4, maar dan voor voertuigen van marktkooplieden.

 

Artikel 11 en 12

Met de producten die benoemd in deze artikelen zijn bedoeld om nieuwe inwoners en hun bezoek de eerste maand (voordat men staat ingeschreven bij de gemeente) te faciliteren.

 

Artikel 13.

Om mantelzorg te faciliteren is een speciale parkeervergunning in het leven geroepen. Het al dan niet verkrijgen van de vergunning is primair afhankelijk van de gezondheid van de ontvanger van de mantelzorg.

 

Artikel 14.

Instellingen met een ANBI status en medische bedrijven met spoedeisend karakter komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergunning, geldig voor een jaar.

 

Artikel 15.

Artsen en verloskundigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een voor hen gereserveerde parkeerplaats.

 

Artikel 16.

Voor een caravan, camper of vouwwagen kan een tijdelijke vergunning worden aangevraagd.

 

Artikel 17.

In dit artikel zijn de tijden vermeld dat betaald parkeren van toepassing is. De tijd die op de automaat staat is daarbij leidend. De parkeerder baseert daarop de beslissing of hij wel of niet moet betalen.

 

Artikel 18.

Er is voor gekozen om in de regelgeving geen beperkingen aan te brengen voor de betaalwijzen. Zowel munt, pin als creditcardbetalingen zijn mogelijk in de automaat, mits deze daarvoor geschikt is. Daarnaast zijn ook betalingen met de mobiele telefoon mogelijk Als betalen met muntgeld mogelijk is, is uitgesloten dat met minuten van 1, 2 en 5 cent kan worden betaald.