Gemeenteblad van Goirle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleGemeenteblad 2015, 124763Verordeningen

Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2016 en tarieventabel 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken en niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeente-bezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingplicht

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijkse verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvraag van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De reinigingsrechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, in een termijn binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

De "verordening reinigingsheffingen 2012" van 08-11-2011, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2016.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "verordening reinigingsrechten 2016".

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

 

, de voorzitter

, de griffier

Tarieventabel 2016

 

Behorende bij de "verordening reinigingsrechten 2016"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tarieventabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn. De tarieven gelden voor belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven reinigingsrechten

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 223,56.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

 

, de voorzitter

 

, de griffier