Verordening Winkeltijden Goirle 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste én tweede Kerstdag;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

 

Artikel 2. Openstelling op zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b., van de wet vervatte verboden, behoudens voor 4 mei na 19.00 uur, geldt een algemene vrijstelling tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

 

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, onder c., van de wet vervatte verbod.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van ontheffing binnen acht weken, gerekend vanaf de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

 

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Goirle 2013, zoals vastgesteld op 10 december 2013, wordt ingetrokken.

 • 2.

  De bij of krachtens de Verordening Winkeltijden Goirle 2013, verleende en nog van kracht zijnde ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Verordening Winkeltijden Goirle 2016.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Goirle 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Goirle 2016.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2015.

 

 

 

 

, de voorzitter

, de griffier

Toelichting verordening winkeltijden Goirle 2016

 

Algemeen

De Winkeltijdenverordening is gebaseerd op de Winkeltijdenwet (hierna: de wet). De hoofdlijnen van deze wet zijn:

 • Op maandag t/m zaterdag, de werkdagen, is openstelling van winkels toegestaan tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Gemeenten mogen gedurende deze uren geen beperkingen opleggen aan de openstelling van winkels;

 • Gedurende de nachturen van 22.00 uur tot 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan. Gemeenten kunnen evenwel vrijstellingen en ontheffingen van deze verplichte winkelsluiting verlenen.

 • Op zon- en feestdagen is winkelopening niet toegestaan. De gemeente kan hiervan vrijstelling verlenen door dit te regelen in een verordening. Als feestdagen worden hierbij aangemerkt Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koningsdag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag. De wet noemt eerste Paasdag en eerste Pinksterdag niet omdat deze altijd op zondag vallen.

 

Artikel 2. Openstelling op zon- en feestdagen

De wet geeft aan dat de gemeente bevoegd is om bij verordening af te wijken van het verbod op winkelopenstelling buiten werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur. Ondanks de mogelijk negatieve effecten die verruiming van de openingstijden kan hebben voor individuele ondernemers, is het zeer aannemelijk dat dit over het geheel een positief effect heeft op het economisch functioneren van de stad. Om deze reden kiezen we voor het invoeren van een koopzondagenregeling waarbij de winkels geopend mogen zijn van 07.00 uur tot 22.00 uur op alle zon- en feestdagen met uitzondering 4 mei na 19.00 uur.

 

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

Artikel 3 van de verordening geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur te reguleren.

Bij een ontheffing voor een incidentele openstelling zal moeten worden aangetoond dat de gelegenheid die als reden voor de aanvraag dient van bijzondere aard is.

Bij het verlenen van de ontheffing zal tevens een beoordeling plaatsvinden of de woonsituatie of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Het voorstel leggen we voor aan de medewerkers belast met veiligheid en handhaving als ontheffing samenvalt met evenementen.

 

Artikel 4. Beslistermijn

In de praktijk worden verzoeken per omgaande beantwoord (ongeveer twee weken). Bij verzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse van de winkel kan het nodig zijn advies van bijvoorbeeld de politie in te winnen. In die gevallen zal een beslissing langer op zich kunnen laten wachten.

 

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit moet dan ook in de verordening worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de Awb van toepassing (bezwaar- en beroepsmogelijkheden).

 

Artikel 6. Toezicht

Deze bepaling maakt het mogelijk dat het college ambtenaren aanwijst, die toezicht houden op naleving van de verordening. Te denken is aan ambtenaren van de afdeling Handhaving. Daarnaast is op grond van het Wetboek van Strafvordering de Politie al bevoegd op te treden tegen wetsovertredingen en overtredingen van de op de wet gebaseerde verordening.

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Hierin is geregeld dat de ontheffingen die op grond van de oude verordening zijn verleend geacht worden vervallen te zijn op grond van de nieuwe verordening. Op het moment van invoeren van de nieuwe verordening zijn er geen ontheffingen of vergunningen van kracht.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

Het tijdstip van inwerkingtreden van de verordening zal om de bestaande ontheffingen en vrijstellingen te kunnen laten doorlopen moeten worden gekoppeld aan het tijdstip van intrekken van de oude verordening.

Om te voorkomen dat de nieuwe verordening dezelfde naam heeft als de voorganger wordt achter de gemeentenaam het jaartal van de vaststelling opgenomen.

 

Naar boven