Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2015, 121096Verordeningen

Legesverordening Steenwijkerland 2016

Raadsbesluit

 

Steenwijk, 8 december 2015

Nummer: 2015/97a

 

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, nummer 2015/97;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2016.

(Legesverordening Steenwijkerland 2016).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het verstrekken aan publiciteitsmedia van door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen raadsstukken, tenminste omvattende raadsagenda’s, raadsvoorstellen, besluitenlijsten, de productbegrotingen en de sectorplannen;

 • b.

  stukken, waarvoor de verstrekking van belang is voor opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering;

 • c.

  collectevergunningen en vergunningen ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen aangevraagd en bestemd voor plaatselijke verenigingen, kerken en instituten met een charitatief karakter;

 • d.

  het eenmalig verstrekken van een paspoort aan een naturalisandus/optant vanaf de leeftijd van 18 jaar. Meegenaturaliseerde /geopteerde kinderen tot 18 jaar krijgen van de gemeente eenmalig gratis een Nederlandse identiteitskaart uitgereikt. Indien zij in plaats van een Nederlandse identiteitskaart een eigen paspoort willen, zijn ze het verschil in leges voor een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart wel verschuldigd;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning, voor zover het een woningaanpassing vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning betreft en hiervoor een beschikking is afgegeven.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (schriftelijke verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 14 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of wijzigen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Dienstverleningsovereenkomst

Als in een tussen het college van burgemeester en wethouders en provincie of rijksoverheid gesloten dienstverleningsovereenkomst een ander tarief voor een omschreven dienst is bepaald dan bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, dan wordt dit tarief doorberekend in de leges.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Legesverordening Steenwijkerland 2015 van 11 november 2014, nummer 2014.72b, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 27 februari 2015, nummer 2015/l6, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening Steenwijkerland 2016.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier, A. ten Hoff

 

de voorzitter, M.A.J. van der Tas

 

 

 

TARIEVENTABEL behorende bij de Legesverordening Steenwijkerland 2016.

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Vervallen

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 Huisnummering en perceelregistratie

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Vervallen

Hoofdstuk 5 Diversen

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag en dinsdag om 9.00 uur in een spreekkamer van het gemeentehuis

kosteloos;

1.1.1.2

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van hetgeen onder 1.1.1.1 genoemd

€ 453,00;

1.1.1.3

zaterdag, zondag of gelijkgestelde dagen, doch alleen tussen 10.00 en 15.00 uur

€ 610,15.

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de spreekkamer van het gemeentehuis, met uitzondering van hetgeen onder 1.1.1.1 genoemd

€ 169,15.

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de spreekkamer van het gemeentehuis, met uitzondering van hetgeen onder 1.1.1.1 genoemd

€ 63,40.

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 453,00.

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 453,00.

1.1.5.1

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap, bedraagt het tarief per huwelijk of partnerschap, per getuige

€ 20,45.

1.1.5.2

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de datum en/of het tijdstip van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 51,15.

1.1.5.3

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

€ 153,45.

1.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt op een vrije locatie, die als zodanig voor dat doel voor het eerst wordt gebruikt, worden de in de onderdelen 1.1.1.2 en 1.1.1.3 genoemde tarieven verhoogd met

€ 161,85.

1.1.6.1

Het in onderdeel 1.1.6 genoemde tarief wordt gerestitueerd indien binnen 2 jaar na de datum van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in de locatie als bedoeld in onderdeel 1.1.6 een eerstvolgend en gelijkluidend gebruik van dezelfde locatie plaatsvindt.

 

1.1.6.2

Onderdeel 1.1.6.1 wordt niet toegepast wanneer de locatie als bedoeld in onderdeel 1.1.6 binnen een periode van 2 jaar, als bedoeld in onderdeel 1.1.6.1, zodanig gewijzigd is dat een hernieuwde toetsing van die locatie voor het in onderdeel 1.1.6 vermelde gebruik noodzakelijk is.

 

1.1.7

Het tarief bedraagt:

 

1.1.7.1

voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 20,90;

1.1.7.2

voor het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 43,35;

1.1.7.3

voor het bemiddelen bij het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 5,10.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,55.

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarief

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40;

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20;

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40;

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20;

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40;

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20;

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20;

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40;

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45;

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30.

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een hoesje voor een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in onderdeel 1.2.5

€ 1,00.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 37,35.

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10.

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een “eigen verklaring”

€ 27,80.

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 4,50.

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een hoesje voor een rijbewijs als bedoeld in onderdeel 1.3.1

€ 1,00.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarief

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel

€ 5,90;

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,00;

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens betreffende de protocollering, per verstrekking

€ 21,25;

1.4.2.4

tot het verstrekken van gegevens, per persoonslijst

€ 14,10.

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,00.

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,55.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,00.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Tarief

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50;

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00;

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50.

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1 en 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50.

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 125,20;

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 125,20.

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 57,80;

1.7.2.2

een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

€ 57,80;

1.7.2.3

een exemplaar van de Welstandsnota, integraal in zwart-wit uitvoering

€ 60,35;

1.7.2.4

een exemplaar van de Welstandsnota, integraal gekleurd

€ 277,80;

1.7.2.5

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

€ 33,40;

1.7.2.6

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 65,45;

1.7.2.7

een exemplaar van een bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, voorschriften en ongekleurde plankaart

€ 77,30.

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwing:

 

1.8.1.1.2

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60;

1.8.1.1.3

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,10;

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwing, per lichtdruk

€ 8,20.

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 7,20.

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 7,20.

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in het gemeentelijke vastgoedinformatiesysteem voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,90.

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per pagina

€ 6,25.

1.8.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per pagina

€ 6,25.

1.8.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,90.

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,20.

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,55.

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,60;

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 7,20.

1.10.3

Scannen/Digitaliseren

 

1.10.3.1

Het tarief, exclusief materiaalkosten als genoemd in onderdeel 1.10.5, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

1.10.3.2

verkrijgen van een scan van een document, tot formaat A4, per scan

€ 5,75;

1.10.3.3

verkrijgen van een digitale foto, per foto

€ 5,75;

1.10.3.4

digitaliseren van een geluidsfragment

€ 11,50.

1.10.4

Digitaal

 

1.10.4.1

Het tarief, exclusief materiaalkosten als genoemd in onderdeel 1.10.5, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

1.10.4.2

afdruk op fotopapier (inktjet, glanzend)

€ 0,60;

1.10.4.3

printerafdruk, formaat A4, per afdruk

€ 0,60;

1.10.4.4

geluidsfragment op CD-ROM

€ 3,45;

1.10.4.5

bestand op CD-ROM of diskette, per bestand

€ 3,45.

1.10.5

Materiaalkosten

 

1.10.5.1

Fotopapier (inktjet, glanzend), per vel

€ 1,10.

1.10.5.2

CD-ROM, per stuk

€ 2,20.

1.10.5.3

Diskette, per stuk

€ 1,10.

 

 

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 5a, van de Leegstandwet

€ 150,00;

1.12.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 4a, van de Leegstandwet

€ 225,00;

1.12.3

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 5, van de Leegstandwet

€ 78,20;

1.12.4

tot het verlengen van een in onderdeel 1.12.3 genoemde vergunning als bedoeld in artikel 15, lid 5, van de Leegstandwet

€ 41,70.

1.12.5

Indien aanvragen als bedoeld in de onderdelen 1.12.1 tot en met 1.12.4 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Tarief

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 42,20;

1.13.1.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.13.1.1 bedoelde ontheffing

€ 42,20.

 

 

 

Hoofdstuk 14 Wet op de kansspelen

Tarief

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.14.1.1

voor onbepaalde tijd, voor één kansspelautomaat

€ 226,50;

1.14.1.2

voor onbepaalde tijd, voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00.

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Tarief

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 141,25 ,

1.15.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,60 ,

1.15.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,05.

1.15.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief bedoeld in onderdeel 1.15.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.15.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.15.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.15.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Tarief

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per in de ontheffing opgenomen kenteken

€ 39,60;

1.16.1.1.2

tot het verkrijgen van een voor een dag geldende ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, per in de ontheffing opgenomen kenteken

€ 4,00;

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 39,60;

1.16.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, van het verbod tot het berijden van de brug over de Arembergergracht, per kenteken

€ 13,40;

1.16.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: € 80,00 ,

vermeerderd met € 10,00 per in de ontheffing opgenomen adres;

 

1.16.1.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 14,95.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 112,55.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een kenteken op een onderbord bij bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 46,05.

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het verplaatsen van een bij een gehandicaptenparkeer-plaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) geplaatst bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 40,95.

 

 

 

Hoofdstuk 17 Diversen

Tarief

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,25;

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60;

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 8,20;

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,20;

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,55.

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

1.17.2.1

voor het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de daarvoor bestemde kampeerterreinen, door groepen uitgaande van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard (groepskamperen)

€ 60,65;

1.17.2.2

voor een standplaats of uitstalling op de weg

€ 253,65.

1.17.3

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op basis van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen, bedragen

€ 42,20.

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 6 van de Woonschepenverordening Steenwijkerland

€ 249,40.

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ligplaatsenvergunning ingevolge artikel 9 van de Woonschepenverordening Steenwijkerland

€ 249,40.

1.17.6

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van degene op wiens naam de in de onderdelen 1.17.4 en 1.17.5 bedoelde vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik of de locatie, bedragen

€ 30,10.

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voorvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie van de werken, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan:

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en conceptaanvraag

Tarief

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteit “bouwen” en “planologisch strijdig gebruik”

€ 400,00;

2.2.2

tot vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag, indien dit vooroverleg of deze beoordeling betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.3.5 van deze titel (monumenten)

€ 50,00.

2.2.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning in een periode van 6 maanden voor indiening van de aanvraag is voorafgegaan door vooroverleg of een beoordeling van een conceptaanvraag waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges voor 100% in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze titel en voor bestemmingsplanwijzigingen als bedoeld in hoofdstuk 8 van deze titel.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,50% van de bouwkosten, met een minimumtarief van € 250,00;

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit “bouwen” en deze aanvraag vergezeld gaat van een bouwbesluittoets door een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van paragraaf 2.3.1 geheven leges een korting verleend van 30%, met dien verstande dat de korting niet meer bedraagt dan € 10.000,00.

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 100,00.

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in

dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen

van de bouwactiviteit: 20% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 10.000,00.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,50% van de aanlegkosten, met een minimumtarief van € 250,00 en een maximumtarief van € 50.000,00.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking)

€ 575,00;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking)

€ 1.125,00;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking)

€ 4.500,00;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 500,00;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking

van exploitatieplan)

€ 165,00;

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking

van voorbereidingsbesluit)

€ 165,00;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

2.3.3.7.1

indien sprake is van één ontheffing

€ 1.200,00;

2.3.3.7.2

indien sprake is van twee of meer ontheffingen

€ 2.000,00;

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

2.3.3.8.1

indien sprake is van één ontheffing

€ 1.200,00;

2.3.3.8.2

indien sprake is van twee of meer ontheffingen

€ 2.000,00.

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 

2.3.4.1

gebouwen met een woonfunctie:

 

 

1. woningen niet zelfstandige en/of zelfredzame bewoners

€ 1.925,00;

2.3.4.2

gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie:

 

 

1. hotel:

 

 

1.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

€ 1.520,00;

 

1.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€ 3.027,00;

 

2. pension/nachtverblijf:

 

 

2.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

€ 995,00;

 

2.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€ 2.165,00;

 

3. dagverblijf:

 

 

3.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

€ 1.010,00;

 

3.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€ 2.020,00;

2.3.4.3

gebouwen of inrichtingen met een onderwijsfunctie:

 

 

1. onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

€ 1.210,00;

 

2. kinderdagverblijf

€ 1.010,00;

 

3. peuterspeelzaal

€ 1.010,00;

2.3.4.4

gezondheidszorggebouwen:

 

 

1. gezondheidsdiensten

€ 1.090,00;

 

2. klinieken (poli-, psychiatrische)

€ 2.165,00;

 

3. ziekenhuizen

€ 7.205,00;

 

4. verpleegtehuizen

€ 7.485,00

2.3.4.5

gebouwen en/of inrichtingen, voor zover niet genoemd in de onderdelen 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.4:

 

 

1. met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

€ 710,00;

 

2. met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

€ 1.440,00;

 

3. met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 1.820,00;

2.3.4.6

tijdelijke inrichtingen ten behoeve van evenementen waarbij gelijktijdig aanwezig kunnen zijn:

 

 

• maximaal 500 personen

€ 75,00;

 

• meer dan 500 en maximaal 2.000 personen

€ 145,00;

 

• meer dan 2.000 personen

€ 290,00;

 

• voor specifieke bij name genoemde grote evenementen

€ 1.165,00.

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo (rijksmonument), bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 175,00.

2.3.5.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Steenwijkerland aangewezen monument, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder b van de Wabo, waarvoor op grond van artikel 10, tweede lid van die verordening een vergunning is vereist (gemeentelijk monument), bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 175,00.

2.3.5.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Steenwijkerland aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, wordt het tarief bepaald overeenkomstig onderdeel 2.3.6.

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,50% van de sloopkosten, met een minimumtarief van € 250,00.

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 46,55.

2.3.8

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, indien de vergunning betrekking heeft op hakhout, houtwal of bomen

 

€ 125,00.

2.3.9

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.10

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.11

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 90,00;

2.3.11.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening, waterschapsverordening of door de nationale overheid aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

€ 90,00;

2.3.11.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft, of een door de nationale overheid aangewezen categorie activiteiten: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 250,00;

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 250,00.

2.3.14

Advies

 

2.3.14.1

Indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo, zullen de kosten van dit advies aanvullend aan de in de tarieventabel vastgestelde leges in rekening worden gebracht bij de aanvrager.

 

2.3.14.2

Indien overige externe adviezen noodzakelijk zijn voor het toepassen van een procedure, zullen de kosten van dit advies aanvullend aan de in de tarieventabel vastgestelde leges in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Het gaat hierbij onder meer om externe stedenbouwkundige, landschappelijke, ecologische, milieutechnische, archeologische en waterhuishoudkundige adviezen.

 

2.3.14.3

De in de onderdelen 2.3.14.1 en 2.3.14.2 bedoelde advieskosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld, middels een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 450,00;

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 70% van de voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges. Een bedrag minder dan

€ 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.1.2

Als een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op schriftelijk verzoek van de gemeente (college van burgemeester en wethouders/budgethouder) door de aanvrager wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van 100% van de voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de

vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50% van de voor de ingetrokken omgevingsvergunning verschuldigde leges. Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges. Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven. Van de op grond van de onderdelen 2.3.3 tot en met 2.3.3.8.2 (planologisch strijdig gebruik) verschuldigde leges wordt, bij weigering van een omgevingsvergunning, geen teruggaaf verleend.

 

2.5.3.1.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een weigering na vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning is verleend.

 

2.5.3.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van wettelijke onvolledigheid/niet ontvankelijkheid niet (verder) in behandeling wordt genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van 70% van de voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges. De na teruggaaf verschuldigde leges bedragen echter minimaal € 200,00.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Tarief

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 100,00.

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Tarief

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: de voor de oorspronkelijke bouwactiviteit geheven leges, verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in hoofdstuk 3 onder 2.3.1, met een minimumtarief van € 125,00.

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 75,00.

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Tarief

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.750,00.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.500,00.

 

 

 

Hoofdstuk 9 Huisnummering en perceelregistratie

Tarief

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een huisnummer en/of het vaststellen van een perceelregistratie als bedoeld in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering

€ 71,00.

2.9.2

In afwijking van onderdeel 2.9.1 bedraagt het tarief voor het gelijktijdig toekennen van huisnummers en/of het vaststellen van perceelregistraties voor twee of meer woonruimten:

 

 

voor de eerste twee woonruimten

€ 71,00 ,

 

voor de derde en elke volgende woonruimte

€ 33,55 ,

 

met een maximum van

€ 284,30.

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Tarief

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 100,00.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 338,20;

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 42,20;

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 156,85;

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 42,20;

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 42,20;

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop voor een periode van twee jaar

€ 316,50;

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren van een horecabedrijf

€ 52,95.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Tarief

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor het organiseren van een evenement:

 

3.2.1.1

indien het behandelen van de aanvraag maximaal één uur vergt

€ 42,20;

3.2.1.2

indien het behandelen van de aanvraag meer dan één en maximaal vier uur vergt

€ 204,20;

3.2.1.3

indien het behandelen van de aanvraag meer dan vier uur vergt

€ 211,40.

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kennisgeving voor het houden van incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:3 van de APV

€ 42,20.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Tarief

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting:

 

3.3.1.1

indien de vergunning voor een periode van een jaar of korter wordt verleend

€ 440,95;

3.3.1.2

indien de vergunning voor een periode langer dan een jaar tot maximaal drie jaar wordt verleend

€ 883,20.

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf:

 

3.3.2.1

indien de vergunning voor een periode van een jaar of korter wordt verleend

€ 112,45;

3.3.2.2

indien de vergunning voor een periode langer dan een jaar tot maximaal drie jaar wordt verleend

€ 227,30.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 5 Diversen

Tarief

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 

3.5.1

een vergunning voor de uitoefening van een rondvaartbedrijf: € 241,60

vermeerderd met € 60,35 per in de vergunning opgenomen rondvaartboot;

 

3.5.1.1

een door of namens de gemeente verstrekt kenteken voor een rondvaartboot, per kenteken

€ 18,00;

3.5.2

een vergunning tot het uitoefenen van een botenverhuurbedrijf: € 241,60

vermeerderd met € 60,35 per in de vergunning opgenomen verhuurboot;

 

3.5.2.1

een door of namens de gemeente verstrekt kenteken voor een verhuurboot, per kenteken

€ 18,00.

3.5.3

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de in de onderdelen 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik of de locatie, bedragen

€ 30,10.

3.5.4

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de in de onderdelen 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde vergunning is gesteld, voor wijziging, anders dan bedoeld in onderdeel 3.6.3, dan wel uitbreiding van de vergunning, bedragen: € 241,60

vermeerderd met € 60,35 per extra in de gewijzigde of uitgebreide vergunning opgenomen rondvaartboot of verhuurboot.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Tarief

3.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 42,20.

 

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2015.

 

De griffier van Steenwijkerland,