Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 119626Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: wijziging van het Beoordelingsreglement in verband met het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

Gelet op de gevolgen van invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO;

 

Gelezen de ledenbrieven van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 2 oktober 2014, kenmerk ECWGO/U201401849, van 5 juni 2014, kenmerk ECWGO/U201500965 en van 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194;

 

b e s l u i t :

 

Het Beoordelingsreglement, vastgesteld op 23 november 2004, als volgt te wijzigen:

 

A. In de aanhef:

gelet op hoofdstuk 3 en artikel 15:1:15 van de CAR-UWO van de gemeente Stadskanaal, alsmede op het bepaalde in het beloningsreglement;

 

B. In Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen:

a. Ambtenaar : de ambtenaar als bedoeld in de CAR-UWO.

b. Functie : de functie als bedoeld in de CAR-UWO.

 

Deze wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 november 2015.

 

Burgemeester en wethouders

 

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

burgemeester