Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 119336Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging van het Beloningsreglement in verband met het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

Gelet op de gevolgen van invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO;

 

Gelezen de ledenbrieven van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 2 oktober 2014, kenmerk ECWGO/U201401849, van 5 juni 2014, kenmerk ECWGO/U201500965 en van 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194;

 

b e s l u i t :

 

Het Beloningsreglement, vastgesteld op 17 februari 1998, als volgt te wijzigen:

 

A. In de aanhef:

 

gelet op hoofdstuk 3 van de collectieve arbeidsvoorwaarden regeling van de gemeente Stadskanaal en op de bezoldigingsregeling;

 

B. PARAGRAAF 1. Begripsomschrijving.

 

Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsomschrijvingen van de CAR-UWO.

 

PARAGRAAF 2 artikel 1 Toekenningsgrond

 

Hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 

PARAGRAAF 3 artikel 1 Toekenningsgrond.

 

Artikel 3:4 van de CAR-UWO.

 

PARAGRAAF 4 artikel 1 Toekenningsgrond.

 

Artikel 3:4 van de CAR-UWO.

 

PARAGRAAF 5 artikel 1 Toekenningsgrond.

 

Artikel 3:7 van de CAR-UWO.

 

PARAGRAAF 6 artikel 1 Toekenningsgrond.

 

Artikel 3:20 van de CAR-UWO.

 

C. Paragraaf 7 wordt gewijzigd in onderstaande tekst:

 

“PARAGRAAF 7

 

Inpassing bij toekenning van een hogere schaal

 

1. Toekenningsgrond.

Artikel 3:6 van de CAR/UWO

 

2. Voorwaarden

2.1. De ambtenaar voor wie een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximumsalaris, wordt ingeschaald op het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. Het salarisverschil dient in ieder geval 75% te bedragen van het salarisverschil dat de ambtenaar zou hebben ontvangen bij een periodieke verhoging in zijn oude schaal.

Indien het salarisverschil geen 75% is, wordt de ambtenaar in de nieuwe schaal ingedeeld op het bedrag dat direct volgt op het naasthogere bedrag.

2.2 Wanneer de ambtenaar in zijn oude schaal het maximumsalaris ontvangt wordt voor de berekening als bedoeld in lid 1, onder periodieke verhoging verstaan: het verschil tussen periodiek 10 en 11 van de oude schaal.”

 

D. Paragraaf 8 HOGERE SCHAALINDELING vervalt.

 

Paragraaf 9 wordt vernummerd tot paragraaf 8.

 

Paragraaf 10 wordt vernummerd tot paragraaf 9.

 

Deze wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 november 2015.

 

Burgemeester en wethouders

 

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

burgemeester