Besluit wijzigen Inrichtingsbesluit Weekmarkten Kapelle 2015

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle;

 

overwegende, dat ;

 

op grond van artikel 2 van de Marktverordening Kapelle 2015 een inrichtingsbesluit voor de weekmarkt vastgesteld moeten worden;

 

dat het om dringende redenen mogelijk moet zijn de weekmarkt te verplaatsen naar een andere dag, tijd of locatie;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Marktverordening Kapelle 2015;

 

besluit;

 

vast te stellen de navolgende wijziging van het Inrichtingsbesluit Weekmarkten Kapelle 2015;

 

1. toe te voegen;

 

Artikel 4 Verplaatsing weekmarkt

1. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van dringende redenen, gedurende een groot evenement en als de marktdag samenvalt met één van de in artikel 2, lid 1, onder b, van de Winkeltijdenwet genoemde dagen, in afwijking van artikel 2 en 3, bepalen dat de weekmarkt tijdelijk zal plaatsvinden:

a. op een andere dag;

b. op een andere tijd;

c. op een andere locatie.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kunnen burgemeester en wethouders in geval van extreme weersomstandigheden, calamiteiten e.d. bepalen, dat de markt geen doorgang zal hebben, dan wel dient te worden beëindigd. Indien hier sprake van is, heeft de vergunninghouder geen recht op schadevergoeding;

 

2. De artikelen 4 tot en met 9 te vernummeren naar 5 tot en met 10 van het Inrichtingsbesluit markten Kapelle 2015;

 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 

 

Kapelle, 8 december 2015

 

Burgemeester en wethouders van Kapelle,

De secretaris, De burgemeester,

 

 

 

mr. A.J. van den Berge mr. A.B. Stapelkamp

 

Naar boven