Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016   

 

 

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Veere van 8 december 2015;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de verordening seizoenmarkten Veere;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  seizoen : de periode mei tot en met september;

 • 2.

  vaste standplaats : een standplaats voor één seizoen of een gedeelte daarvan;

 • 3.

  stroom : een 220 V stroomaansluiting;

 • 4.

  krachtstroom : een 380 V stroomaansluiting.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven voor het tijdens het belastingjaar hebben van een standplaats op het terrein van de seizoenmarkt te Domburg, te Oostkapelle, te Vrouwenpolder, te Westkapelle en te Zoutelande, alsmede daaronder begrepen de diensten die in verband met een en ander, door of vanwege de gemeente worden verleend en het aansluiten op een van gemeentewege aangebrachte stroomkast op genoemde seizoenmarkten.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene:

 • a.

  die de standplaats heeft;

 • b.

  die een directe of een indirecte aansluiting heeft op een van gemeentewege aangebrachte stroomkast.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten als bedoeld in artikel 2 worden geheven op basis van:

 • a.

  het aantal strekkende meters van de standplaats;

 • b.

  het hebben van een directe of een indirecte aansluiting op een van gemeentewege aangebrachte stroomkast.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  De marktgelden worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Belastingheffing naar tijdsgelang

Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld is voldaan, geen of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden, als bedoeld in de verordening seizoenmarkten Veere, vindt ontheffing plaats naar tijdsgelang.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2015", vastgesteld bij besluit van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening marktgelden 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage: Tarieventabel marktgelden 2016

 

Vaste standplaats Domburg, per m1

€ 50,30

Vaste standplaats Zoutelande, per m1

€ 53,30

Vaste standplaats Oostkapelle en Vrouwenpolder, per m1

€ 26,80

Vaste standplaats Westkapelle, per m1

€ 19,70

Gebruik stroom 220V Domburg per seizoen

€ 26,50

Gebruik stroom 220V Zoutelande per seizoen

€ 28,30

Gebruik stroom 220V Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle per seizoen

€ 16,55

Gebruik krachtstroom 380V Domburg per seizoen, per aansluiting

€ 79,80

Gebruik krachtstroom 380V Zoutelande per seizoen, per aansluiting

€ 84,70

Gebruik krachtstroom 380V Oostkapelle, Vrouwenpolder, Westkapelle per seizoen, per aansluiting

€ 49,85

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2015.

De griffier van de gemeente Veere,

J.C. Waverijn

Naar boven