Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2015, 112764Verordeningen

Legesverordening Etten-Leur 2016

 

 

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING

EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument ;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  bewijs van in leven zijn, ter verkrijging van enige uitkering ten laste van een openbaar lichaam;

 • e.

  het toezenden van de raadsagenda en de bijbehorende vergaderstukken aan de leden van de raad en de fractiedeelnemers alsmede aan de plaatselijke persvertegenwoordigers;

 • f.

  het verstrekken van de raadsagenda indien deze wordt afgehaald;

 • g.

  collectevergunningen en vergunningen voor niet-commerciële kledinginzamelingen;

 • h.

  vergunningen aan stichtingen die zorg dragen voor warme maaltijdvoorzieningen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 2,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Indien de leges, op het moment van het in behandeling nemen van een aanvraag om een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • -

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • -

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Legesverordening Etten-Leur 2015’, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 oktober 2014, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Etten-Leur 2016’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van 9 november 2015

De raad voornoemd,

 

 

 

 

 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

raadsvoorzitter

Dhr. W.C.M. Voeten

raadsgriffier

Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Etten-Leur 2016’

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 n.v.t.

Hoofdstuk 10 n.v.t.

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

Waar in artikel 1.1.1 tot en met 1.1.5.2 gesproken wordt van “het tarief bedraagt voor” is de datum van huwelijksaangifte dan wel de datum van aangifte partnerschapregistratie of bij omzetting de datum van de schriftelijke bevestiging van de omzettingsdatum bepalend voor het berekenen van de leges.

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of voor omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.1.1

•maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur in Raadzaal of Trouwkerkje

422,20

1.1.1.2

•maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en vanaf 18.00 uur in Raadzaal of Trouwkerkje

767,60

1.1.1.3

•zaterdag en zondag en de algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene termijnenwet in Raadzaal of Trouwkerkje

1.059,50

1.1.1.4

•dinsdag om 14.00 uur en donderdag om 16.00 uur in spreekkamer in het stadskantoor (of aan de balie) zonder ceremonie en toespraak

62,55

1.1.1.5

•maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur op een locatie anders dan Raadzaal, Trouwkerkje of Stadskantoor

652,75

1.1.1.6

•mandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en vanaf 18.00 uur op een locatie anders dan Raadzaal, Trouwkerkje of Stadskantoor

996,35

1.1.1.7

•zaterdag en zondag en de algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnenwet op een locatie anders dan Raadzaal, Trouwkerkje of Stadskantoor

1.288,35

 

 

 

 

1.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verzetten of annuleren van een reeds gereserveerde datum en/of tijdstip waarop een huwelijk zou worden voltrokken of een geregistreerd partnerschap zou worden aangegaan of de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk zou plaatsvinden

31,30

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

438,00

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

438,00

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een omslag voor een trouwboekje of een omslag voor een geregistreerd partnerschapboekje:

 

 

1.1.5.1

•voor een normale uitvoering

15,80

1.1.5.2

•voor een luxe uitvoering

25,15

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

4,35

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

4,35

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.6.1 en 1.1.6.2 bedoeld:

 

 

1.1.7.1

•voor de periode van een maand

62,85

1.1.7.2

•voor de periode van drie maanden

122,25

1.1.7.3

•voor de periode van zes maanden

231,50

1.1.7.4

•voor de periode van een jaar

441,40

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,20

 

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor van gemeentewege aanwezige getuige(n) bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, anders dan uit hoofde van zijn dienst bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap aanwezige gemeentebode, per huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, per getuige:

 

 

1.1.10.1

•in Raadzaal, Trouwkerkje of op een incidentele locatie

68,70

1.1.10.2

•in spreekkamer in het Stadskantoor (of aan de balie)

46,65

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

67,10

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

53,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,80

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

36,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,25

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

•voor 100 verstrekkingen

974,85

1.4.2.2.2

•voor 500 verstrekkingen

4.617,65

1.4.2.2.3

•voor 1.000 verstrekkingen

8.722,25

1.4.2.2.4

•voor 5.000 verstrekkingen

41.045,80

1.4.2.2.5

•voor 10.000 verstrekkingen

76.960,90

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

10,25

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

•voor 100 verstrekkingen

487,40

1.4.4.2.2

•voor 500 verstrekkingen

2.308,80

1.4.4.2.3

•voor 1.000 verstrekkingen

4.361,10

1.4.4.2.4

•voor 5.000 verstrekkingen

20.522,90

1.4.4.2.5

•voor 10.000 verstrekkingen

38.480,45

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorafgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

10,25

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

•bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

•ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

 

•met een maximum per bericht van

5,00

1.6.1.1.2

•meer dan 100 pagina’s

22,50

1.6.1.2

•bij verstrekking anders dan op papier

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

•een afschrift van de gemeentebegroting

44,55

1.7.1.2

•een afschrift van de gemeenterekening

54,00

1.7.1.3

•een afschrift van de rekening van het Grondbedrijf

40,05

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken gedurende een kalenderjaar van:

 

 

1.7.2.1.1

•de raadsnotulen

24,30

1.7.2.1.2

•de voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare raadsvergadering

105,90

1.7.2.1.3

•de voorstellen en ontwerpbesluiten per blok (Ruimtelijke Zaken, Bestuurlijke Zaken en Maatschappelijke Zaken) van de openbare raadsvergadering

35,30

1.7.2.1.4

•de agenda en besluitenlijsten van de openbare infobijeenkomsten en opinie-bijeenkomsten, alsmede stukken die ter informatie aan een raads- of burgerlid daadwerkelijk in kopie verstrekt worden

87,80

1.7.2.2

tot het toezenden gedurende een kalenderjaar van:

 

 

1.7.2.2.1

•de raadsagenda

28,25

1.7.2.2.2

•de raadsnotulen

44,30

1.7.2.2.3

•de voorstellen en ontwerpbesluiten van de openbare raadsvergadering

170,10

1.7.2.2.4

•de voorstellen en ontwerpbesluiten per blok (Ruimtelijke Zaken, Bestuurlijke Zaken en Maatschappelijke Zaken) van de openbare raadsvergadering

56,75

1.7.2.2.5

•de agenda en besluitenlijsten van de openbare infobijeenkomsten en opiniebijeenkomsten, alsmede stukken die ter informatie aan een raads- of burgerlid daadwerkelijk in kopie verstrekt worden

151,95

 

 

 

 

1.7.3

Van de in 1.7.2. genoemde stukken zijn uitgezonderd de bescheiden, welke afzonderlijk in deze verordening worden genoemd.

 

 

 

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

•een afschrift van de bouwverordening

42,70

1.7.4.2

•een afschrift van de toelichting op de bouwverordening

42,70

1.7.4.3

•een afschrift van een exploitatieverordening

17,90

1.7.4.4

•een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

27,10

1.7.4.5

•een afschrift van een beleidsnota van de gemeente

21,95

1.7.4.6

•een reeds in digitale vorm beschikbaar bestand op CD-ROM, per CD-ROM

6,65

1.7.4.6.1

vermeerderd met:

 

 

1.7.4.6.2

•per bestand, voor zover deze passen op de CD-ROM

0,15

1.7.4.6.3

•elke volgende CD-ROM

6,65

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

de bij een bestemmingsplan behorende gebruiksregels, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

1.8.1.1.1

•voor 1 tot en met 10 pagina’s

23,10

1.8.1.1.2

•voor 11 tot en met 20 pagina’s

46,20

1.8.1.1.3

•voor elke volgende pagina

2,05

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,25

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-Line:

 

 

1.8.3.1

•het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven Kadaster of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd

16,45

1.8.3.2

•voor het verstrekken van informatie uit en over de niet-gemeentelijke beperkingen, een toeslag per kwartier van

24,45

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.4.1

digitale kopieën uit het geometrische basisbestand:

 

 

1.8.4.1.1

een vast bedrag van

71,90

 

vermeerderd met een bedrag, per hectare, voor:

 

 

1.8.4.1.2

•stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom)

17,90

1.8.4.1.3

•landelijk gebied (buiten de bebouwde kom)

7,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

•tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

•tot het legaliseren van een handtekening

10,25

1.9.3

•tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

10,25

1.9.4

•tot het verstrekken van een internationaal bewijs van inenting

4,35

1.9.5

•tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

10,25

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,10

Hoofdstuk 11 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

166,80

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

55,60

Hoofdstuk 13 n.v.t.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14.1

Het tarief bedraagt:

 

 

1.14.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om voor een standplaatsvergunning voor een vaste plaats op de warenmarkt

102,90

1.14.1.2

voor het verlenen van een dagplaatsvergunning op de warenmarkt

7,85

1.14.1.3

voor het verlenen van een standwerkvergunning op de warenmarkt

7,85

1.14.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijziging van de standplaatsvergunning en/of van de voorschriften

51,60

1.14.1.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing/toestemming voor het plaatsen van een verkoopwagen

66,40

1.14.1.6

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning op naam van een ander

102,90

1.14.1.7

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vervanging van de vergunninghouder

7,85

1.14.1.8

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de warenmarkt

7,85

1.14.1.9

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.14, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

151,25

1.14.1.10

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

•Geldig voor ten hoogste 1 week

75,60

 

•Geldig voor ten hoogste 1 maand

151,25

 

•Geldig voor ten hoogste 1 jaar

302,40

1.14.2

Als de aanvraag om een vaste standplaats, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de op grond van onderdeel 1.14.1 verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

109,55

1.15.1.2

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet ten behoeve van openstelling avondwinkels

328,60

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

38,50

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing

38,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

•voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

•voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

•en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

•voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

•voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

•en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

31,85

 

 

 

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhalverordening

438,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 5, eerste of derde lid, een melding als bedoeld in artikel 5, vierde lid, een melding als bedoeld in artikel 9, eerste lid, of een melding als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de ‘Verordening kabels en leidingen Etten-Leur’

311,60

1.17.2

Indien de aanvraag of melding betrekking heeft op een tracé van 100 tot en met 1.000 strekkende meter wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.17.1 per strekkende meter verhoogd met

0,35

1.17.3

Indien de aanvraag of melding betrekking heeft op een tracé langer dan 1.000 strekkende meter worden de tarieven genoemd in onderdeel 1.17.1 en 1.17.2 per strekkende meter boven de 1.000 meter verhoogd met

0,15

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

40,65

 

 

 

 

1.18.2

tot het nemen van een verkeersbesluit ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer voor:

 

 

1.18.2.1

een evenement, activiteit op de openbare weg (gebied), per besluit:

•voor elk geval zonder publicatie

119,50

 

•voor elk geval met publicatie

185,85

 

 

 

 

1.18.3

tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar voor bewaring c.q. opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Reglement gevaarlijke stoffen

136,75

 

 

 

 

1.18.4

tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet

35,85

 

 

 

 

1.18.5

tot het verlenen van ontheffingen, ontheffingen venstertijden, gesloten verklaringen, vergunningen op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, voor zover deze ontheffingen en vergunningen niet reeds zijn begrepen in artikel 1.18.1 tot en met 1.18.4 per besluit:

31,85

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.1.1.1

•per pagina op papier van A4-formaat

0,10

1.19.1.1.2

•per pagina op papier van A3-formaat

0,20

1.19.1.1.3

voor een kleurenafdruk, per pagina op papier van A4-formaat

4,00

1.19.1.1.4

voor een kleurenafdruk, per pagina op papier van A3-formaat

4,05

1.19.1.2

kaarten, tekeningen, lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

 

1.19.1.2.1

•op papier van A4-formaat

8,15

1.19.1.2.2

•op papier van A3-formaat

11,95

1.19.1.2.3

•op papier van ander formaat

23,65

1.19.1.3

een beschikking, besluit of melding op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

28,35

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvragen tot het verstrekken van een aansluitvergunning voor het aansluiten en/of wijzigen van een riool op het openbaar riool

265,50

1.19.3.1

Het overeenkomstig 1.19.2 berekende bedrag wordt verhoogd met het bedrag van leges ingevolge de Legesverordening van een Waterschap zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.19.3.2

voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.19.3.3

indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het laten waarmerken van een opkopersregister

15,95

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Luchtvaartwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten

102,90

Algemene plaatselijke verordening

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing/vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening, tenzij hiervoor in deze tarieventabel een ander tarief is bepaald

91,75

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

1.19.7.1

•voor een periode van maximaal 1 week

91,75

1.19.7.2

•voor een periode van maximaal 1 maand

183,50

1.19.7.3

•voor een periode van maximaal 6 maanden

367,00

1.19.7.4

•voor een periode langer dan 6 maanden, worden de tarieven toegepast onder 1.19.7 voor de periode dat de ingebruikname voortduurt na de zes maanden

 

 

Archeologie

1.19.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

1.19.8.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen

2.407,15

1.19.8.2

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het protocol

1.000,65

1.19.8.3

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

200,15

1.19.8.4

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor) onderzoek

200,15

1.19.8.5

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor) onderzoek, ex art. 39 lid 2, MW, ex art. 40, lid 1, ex art. 41, lid 1

800,55

Tijdelijke gebruiksvergunning b randbeveiligingsverordening

1.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gebruiksvergunning voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting (een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is) als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 ten behoeve van een evenement

 

 

1.19.9.1

tijdelijke gebruikersvergunning voor 1 editie

68,70

1.19.9.2

tijdelijke gebruiksvergunning voor 3 jaar

76,30

1.19.9.3

ondergeschikte wijziging tijdelijke gebruiksvergunning

19,10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische werkzaamheden 2012 (UAV 2012) , voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

1.Kosten als bepaald aan de hand van de digitale bouwkostenberekeningsmodule van het Nederlands Bouwinstituut. Bij de berekening wordt uitgegaan van het prijsniveau op de datum van aanvraag

2.Indien het bouwwerk/de bouwwerken niet in de module staat(n) vermeld, zullen de bouwkosten ambtshalve worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met wat de bouwkosten zouden zijn voor zo goed mogelijke vergelijkbare werken volgens lid 1

3.Indien het bouwwerk niet in de module staat vermeld en de bouwkosten zijn niet ambtshalve vast te stellen volgens lid 2, dan wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van installatiewerken 2012 ( UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten volgens de vigerende NEN-norm die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

4.Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt voor het bepalen van de bouwkosten uitgegaan van de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij de vaststelling van de bouwkosten wordt achtereenvolgens uitgegaan van het hierboven genoemde in respectievelijk lid 1, 2 en 3

5.Ongeacht de bepalingen onder lid 1, 2, 3 en 4, wordt onder bouwkosten de door de aanvrager opgegeven bouwkosten verstaan indien deze hoger zijn dan de berekende bouwkosten volgens lid 1, 2, 3 en 4.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overleg c.q. beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo:

202,15

2.2.1.2

Onverminderd het bepaalde in 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de behandeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

137,40

 

 

 

 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg c.q. beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarvan is vastgesteld dat voor deze activiteit geen omgevingsvergunning noodzakelijk is

86,65

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

202,15

 

vermeerderd met 5,49% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 50.000 bedragen:

382,30

 

vermeerderd met 1,88% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot 250.000 bedragen:

416,95

 

vermeerderd met 1,82% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

792,35

 

vermeerderd met 1,68% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

1.543,10

 

vermeerderd met 1,52% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

3.160,15

 

vermeerderd met 1,36% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 4.000.000 bedragen

7.087,25

 

vermeerderd met 1,16% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 4.000.000 tot € 8.000.000 bedragen

14.017,40

 

vermeerderd met 1,00% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.9.

indien de bouwkosten € 8.000.000 tot € 16.000.000 bedragen

30.649,85

 

vermeerderd met 0,78% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 16.000.000 of meer bedragen

63.914,65

 

vermeerderd met 0,59% van de bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

137,40

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van

1.155,05

 

 

 

 

 

Vergunningsvrije activiteit

 

 

2.3.1.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en wordt vastgesteld dat de betreffende bouwactiviteit omgevingvergunningsvrij is, is het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 niet van toepassing maar bedraagt het tarief:

86,65

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

495,90

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.16.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.16.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Handelen in strijd met ruimtelijke ordening

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

266,80

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

266,80

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

7.191,80

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

266,80

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

266,80

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

266,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

266,80

2.3.3.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

266,80

 

 

 

 

2.3.4

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot bran d veiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1.1

Indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement

184,80

2.3.5.1.2

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik nemen, houden of wijzigen van een bouwwerk met een brutovloeroppervlak van:

 

 

2.3.5.1.2.1

•minder dan 100 m2

699,95

2.3.5.1.2.2

•van 100 m2 of meer, doch minder dan 250 m2

810,85

2.3.5.1.2.3

•van 250 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

1.142,30

2.3.5.1.2.4

•van 500 m2 of meer, doch minder dan 1.000 m2

1.510,80

2.3.5.1.2.5

•van 1.000 m2 of meer, doch minder dan 1.500 m2

1.732,55

2.3.5.1.2.6

•van 1.500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

1.990,10

2.3.5.1.2.7

•van 2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

1.990,10

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 2.000 m2 vermeerderd met een bedrag van

184,80

2.3.5.1.2.8

•van 5.000 m2 of meer, doch minder dan 10.000 m2

3.098,95

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 5000 m2 vermeerderd met een bedrag van

92,40

2.3.5.1.2.9

•van 10.000 m2 of meer

4.022,95

 

•voor elke 500 m2, of gedeelte daarvan, boven de 10.000 m2 vermeerderd met een bedrag van

46,20

 

 

 

 

2.3.6

Vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in b e schermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

266,80

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

292,20

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

292,20

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

63,55

 

 

 

 

2.3.11

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurb e schermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

468,95

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

468,95

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

468,95

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

180,20

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

270,60

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

799,30

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen in dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het inwinnen van een advies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen:

1.083,40

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

360,35

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges als vermeld in de onderdelen 2.2.1.1 en 2.2.2 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

Hierbij geldt als voorwaarde dat het om hetzelfde project gaat en het vooroverleg of beoordeling van de conceptaanvraag met een positief resultaat is afgerond.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een niet-ontvankelijke aanvraag, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, wordt 90% van de niet-ontvankelijke aanvraag geheven leges als vermeld in onderdeel 2.5.2.1 in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Hierbij geldt als voorwaarde dat het om hetzelfde project gaat en deze aanvraag binnen 2 maanden na het genomen besluit de aanvraag niet te behandelen wordt ingediend.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

2.5.2.1

Teruggaaf als gevolg van niet-ontvankelijk verklaring van aa n vraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactivite i ten

 

 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, niet ontvankelijk wordt verklaard omdat na het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning een verzoek voor aanvullende gegevens is gedaan, waarop door de aanvrager niet is gereageerd danwel de aangeleverde gegevens onvoldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de aanvrager, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.2.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergu n ning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits dit verzoek is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 33% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergu n ning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenki n gen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

90,10

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

90,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen, uitwerkingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

15.084,65

 

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek vaststellen van een onderdeel van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor een project, voor zover het daarbij niet gaat om slechts aanpassingen van bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de verbeelding:

 

 

2.8.2.1

•voor het stedelijk gebied

12.820,80

2.8.2.2

•voor het buitengebied

6.329,55

 

 

 

 

2.8.3

De in 2.8.1.en 2.8.2 genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

2.8.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.8.5

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan een wijzigingsbevoegdheid of uitvoeringsplicht ex. art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied:

 

 

2.8.6.1

•voor het aanwijzen van een nieuw agrarisch bebouwingsvlak of nieuw kassenperceel:

8.893,70

2.8.6.2

•voor het omschakelen van de bedrijfsvoering en/of omzetten van de bestemming:

6.329,55

2.8.6.3

•voor overige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplicht:

4.620,10

 

 

 

 

2.8.7

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan een wijzigingsbevoegdheid of uitvoeringsplicht ex. art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, geen betrekking hebbend op het bestemmingsplan buitengebied:

 

 

2.8.7.1

•voor het wijzigen van bestemmingsgrenzen, bebouwingsgrenzen en/of maatvoeringen

4.620,10

2.8.7.2

•voor overige wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplicht

8.893,70

 

 

 

 

2.8.8

Het tarief bedraagt voor het toepassing geven aan art. 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening:

1.640,15

 

 

 

 

2.8.9

Het tarief bedraagt voor het in procedure brengen van een aanvraag tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet Geluidhinder:

3.557,50

Hoofdstuk 9 n.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

90,10

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

483,35

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien gelijktijdig een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening is ingediend

162,70

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor zover het betreft:

 

 

3.1.3.1

het toevoegen/wijzigen/doorhalen van een leidinggevende, per leidinggevende

35,80

3.1.3.2

het wijzigen van de inrichting

35,80

 

 

 

 

3.1.4

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW):

ontheffing artikel 35 DHW voor 1 editie

52,20

3.1.4.2

Ontheffing artikel 35 DHV voor 3 jaar

58,00

3.1.4.3

ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 DHW

14,50

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

320,65

 

 

 

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover het betreft:

 

 

3.1.6.1

het toevoegen/wijzigen/doorhalen van een leidinggevende, per leidinggevende

35,80

3.1.6.2

het wijzigen van de inrichting

35,80

 

 

 

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning c.q. convenant voor verlenging/verruiming van het sluitingsuur horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover het betreft:

 

 

3.1.7.1

•voor een of meer uren op een bepaalde dag

94,50

3.1.7.2

•voor een periode van 3 maanden of een gedeelte daarvan, dagelijks of gedurende een gedeelte van de week, voor een of meer uren

313,50

3.1.7.3

•voor een periode langer dan een jaar (vastgelegd in convenant)

1.485,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

 

 

B-evenement

 

 

3.2.1.1

evenementenvergunning voor 1 editie

105,30

3.2.1.2

evenementenvergunning voor 3 jaar

117,00

3.2.1.3

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

29,25

 

C-evenement

 

 

3.2.1.4

evenementenvergunning voor 1 editie

160,25

3.2.1.5

evenementenvergunning voor 3 jaar

178,05

3.2.1.6

ondergeschikte wijziging evenementenvergunning

44,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

266,90

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

486,70

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

486,70

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

35,80

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

35,80

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5 n.v.t.

Hoofdstuk 6 n.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

91,75

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2015

De griffier,

drs. W.C.M. Voeten MBA