Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2015, 11129Verordeningen
Tweede wijziging tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015
De raad van de gemeente Purmerend;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ,
nr. 14- ;
B E S L U I T:
vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de 2e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015
Artikel I
A. Onderdeel B. Burgerlijke Stand, Bevolking, 2b. Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) tarieventabel behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015 wordt vervangen door:
2b.
Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart)
 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
 
1.
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
2.
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
3.
tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen
€ 51.20
4.
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK), voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 53,05
5.
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,45
 
De tarieven als vermeld onder 1 tot en met 5 worden bij een spoedlevering verhoogd met een bedrag van € 47,31
 
Artikel II
B. Onderdeel B. Burgerlijke Stand, Bevolking, 2d. Rijbewijzen tarieventabel behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015 wordt vervangen door:
2d.
Rijbewijzen
 
 
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
 
1.
een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel het omwisselen van een rijbeijs
€ 38,80
2.
een aanvraag tot de afgifte van een rijbewijs waarbij aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet compleet kan worden
overlegd, de ter zake verschuldigde leges worden in dat geval verhoogd met
€ 39,90
3.
een spoedlevering, de onder 1. en 2. vermelde leges worden verhoogd met
€ 34,10
4.
een verzoek tot omwisselen van een buitenlands rijbewijs, de onder 1. vermelde leges worden verhoogd met de kosten van het aangetekend verzenden
 
Artikel III
C. Onderdeel O. Kinderopvang, tarieventabel behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015 wordt vervangen door:
O.
Kinderopvang
 
 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 
1.
voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal bedraagt
€ 1159,00
2.
voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de gastouder of op het adres van de vraagouder
€ 338,70
Artikel IV
D. Onderdeel B. Burgerlijke Stand, Bevolking, 2a. Basisregistraties personen, D. Bewijzen van opneming tarieventabel behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015 wordt vervangen door:
D.
Bewijzen van opneming
 
 
een bewijs van opneming in de basisadministratie:
 
 
1.
indien het bewijs betrekking heeft op één persoon
€ 9,85
2.
indien het bewijs betrekking heeft op een gezin
€ 9,85
Artikel V
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2015.
 • 3.
  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening Purmerend 2015/2'.
   
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2015

de griffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl