Gemeenteblad van Culemborg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgGemeenteblad 2015, 10526Verordeningen
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
 
 
De raad van de gemeente Culemborg;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2015 (1421850/127);
gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;
gezien het advies van [naam commissie];
besluit vast te stellen de verordening individuele inkomenstoeslag Culemborg 2015.
Artikel 1. Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;
 • b.
  peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;
 • c.
  referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.
Artikel 2. Indienen verzoek
Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.
Artikel 3. Langdurig laag inkomen
Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag
 • 1.
  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per jaar:
  • a.
   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor een alleenstaande;
  • b.
   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor een alleenstaande ouder;
  • c.
   40% van de toepasselijke bijstandsnorm per maand voor gehuwden.
 • 2.
  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
 • 3.
  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Culemborg 2015.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad,
gehouden op 22 januari 2015.
De griffier De voorzitter
P.J. Peters R. van Schelven