Gemeenteblad van Dalfsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DalfsenGemeenteblad 2014, 82531Beleidsregels
Gemeente Dalfsen- Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;
de burgemeester van de gemeente Dalfsen;
de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van d.d. ;
overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren;
gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;
b e s l u i t (e n):
vast te stellen het “Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015
Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:
Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015
Artikel 1:
De volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken, onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, te mandateren aan:
I Algemeen
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
verzorgen van correspondentie ter uitvoering van raads- en b&w besluiten en m.b.t. informatie over vastgesteld beleid en enquêtes.
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Bij bespreekstukken dienen de uitgaande conceptbrieven aan de stukken te worden toegevoegd.
het indienen van aanvragen om subsidie bij derden (zoals Rijk en provincie).
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Conform de voorschriften van de bijdrageregelingen.
Vooraf overleg met budget-
houder.
openbare bekendmakingen en kennisgevingen t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
opvragen van offertes
b&w
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Binnen beschikbaar krediet
het aangaan van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten
b&w
art. 160 lid e Gemeentewet
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/ algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen
het ondertekenen van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
betreffende
budgetbeheerder
alle eenheidsmanagers
 
invullen CBS statistieken
b&w
alle eenheidsmanagers
Directie
 
opdracht verstrekken n.a.v. uitgebrachte offertes binnen beschikbare kredieten
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
betreffende
budgetbeheerder
alle eenheidsmanagers
Conform Aanbestedingsnota.
Na overleg portefeuillehouder.
 
 
 
 
 
Personeel
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Vaststellen wijzigingen in de CAR-UWO conform LOGA circulaires
college van b&w
artikel 160 lid 1 onder c Gemeentewet
afd. 10.1.1 Awb
gemeentesecretaris
 
 
Vaststellen functiebeschrijving en functiewaardering
b&w
art. 3 lid 5, 4 en 7 lid 8 Regeling Organieke Functiewaardering Dalfsen 2001
directie
 
 
Het benoemen en het ontslaan (op verzoek) van personeel, m.u.v. directeuren en afdelingshoofden, op grond van de CAR
b&w
art. 2:1, 8:6 en 8:1 CAR
directie
 
Bij de benoeming van hoog ingeschaalde beleidsmedewerkers (m.n. seniormedewerkers) wordt de portefeuillehouder bij de selectie betrokken.
Het bevorderen van personeel naar de normschaal en het benoemen van personeel na afronding van de proefperiode, in vaste dienst.
b&w
art. 10 Bezoldigingsverordening
directie
 
 
ondertekening van uitgaande brieven n.a.v. beheersbeslissing door b&w
b&w
art. 160 Gemeentewet
gemeentesecretaris
 
 
inhuren van tijdelijk personeel
b&w
art. 160 Gemeentewet
gemeentesecretaris
 
Binnen beschikbaar krediet in overleg met directeuren/hoofden.
verlenen (buitengewoon) verlof o.g.v. CAR/UWO
b&w
art. 6:1:1 CAR/UWO
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
overschrijven van meer verlof uren naar een volgend kalenderjaar
b&w
art. 6:2:6, lid 1 en 106a:1:3 UWO
directie
 
Er ontstaan geen verlofstuwmeren
uitwisselen van verlof uren tegen geld en het uitwisselen van geld tegen verlof uren
b&w
art. 4a:1 en 2 CAR
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
te beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten
b&w
hfdst. 17 UWO en Strategisch Opleidingsplan (SOP)
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Op verzoeken om studiefaciliteiten die niet in het SOP zijn opgenomen, conform de uitgangspunten in de nota ‘Opleiding en Vorming Dalfsen’ te beslissen.
te beslissen over niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten (na- en bijscholing)
b&w
Interne richtlijnen voor niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Vooraf overleg plegen met de eenheidsmanager Bedrijfsvoering i.v.m. beheer opleidingsbudget.
 
 
 
 
 
Verzoeken
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
verstrekken van informatie/inzage in de boeken van de sector aan wettelijk daartoe gerechtigde personen c.q. instanties.
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
bestuursorganen
artikel 6 Wob
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies
b&w
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
directeuren
-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting;
-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Subsidieverordening en de beleidsregels wordt uitgevoerd.
 
 
 
 
 
Rechtsgedingen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
vertegenwoordigen bestuursorganen in gerechtelijke procedures
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Voordat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt b&w informeren. De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.
vertegenwoordigen bestuursorganen bij bezwaarzaken bij de ‘Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften’.
bestuursorganen
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de eenheid hiervoor aanwijzen.
 
 
 
 
 
Beschikkingen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het horen van belanghebbenden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht
b&w en burgemeester
art. 4:7/4:8 Algemene wet bestuursrecht
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
Submandaat
verdagen van de beslissing op een aanvraag
b&w en burgemeester
art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
het stellen van een termijn om een niet complete aanvraag aan te vullen
b&w en burgemeester
art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
besluiten over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen
bestuursorganen
art. 4:18 Algemene wet
bestuursrecht
directie, eenheidsmanagers en concerncontroller
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar en beroepschriften
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Verdagen van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift
Bestuursorganen
Artikel 7:10, lid 3 Awb
eenheidsmanagers
directie
 
II Eenheid maatschappelijke ondersteuning
Sociale Zaken (SZ)
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissingen inzake sociale regelingen WWB, BBZ
b&w
art. 7 WWB
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
beslissingen inzake sociale regelingen IOAZ, IOAW
b&w
Art. 11 IOAW
Art. 11 IOAZ
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
beslissen over bijdrage o.g.v. Besluit bijzondere bijstand
b&w
art. 7 WWB
consulenten Werk & Inkomen, medewerkers uitkeringsadministratie
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
 
aangifte van loonbelasting en premie
b&w art. 8, lid 2 Algemene Wet inzake Rijksbelasting
medewerker uitkeringsadministratie
adm. medewerker uitkeringsadministratie
 
beslissen op aanvragen om loon-kostensubsidie en premie aanvaarding algemeen geaccepteerde arbeid.
b&w art. 10 en 13 Reïntegratieverordening
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
beslissen inzake de WI
b&w Art. 2 WI
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
afsluiten trajectcontract WWB
b&w Art. 6 reïntegratie verordening
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten werk & inkomen
directie
 
afsluiten WI-overeenkomsten met inburgeraars en onderwijsinstellingen
b&w
art.6 WI
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Werk & Inkomen
 
 
beslissen op verzoeken om kwijtschel-ding gemeentelijke belastingen
invorderingambtenaar
art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, medewerker uitkeringsadministratie
directie
 
beslissen op aanvragen op tegemoet-
koming in de kosten kinderopvang
b&w art. 3 en 7 Verorde-ning Kinderopvang Dalfsen
consulenten werk & inkomen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
 
beslissen op aanvragen voorzieningen Wmo
b&w artikelen 8, 13, 22, 27 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gem. Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo
directie
 
aangaan bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers
college
art. 161 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket
directie
 
ondertekenen bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket
directie
 
verkoop Wmo middelen
b&w
art. 21 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket
directie
verkoop Wmo middelen
aanvragen advies
b&w
art. 32 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket
directie
aanvragen advies
intrekken van een voorziening
b&w
art. 35 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket
directie
intrekken van een voorziening
terugvordering van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of in eigendom verstrekte voorziening
b&w
art. 36 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket, medewerker invordering
directie
 
toepassen hardheidsclausule
b&w
art. 37 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
toepassen hardheidsclausule
indexering categoriale tegemoetkoming
b&w
art. 9 Verordening WWB
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
indexering categoriale tegemoetkoming
benoemen van leden van de cliëntenraad WWB
art. 47 WWB
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
benoemen van leden van de cliëntenraad WSW
art. 2 lid 3 WSW
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
 
 
 
 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
uitvoering Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2016, gemeente Dalfsen, met uitzondering van beslissen op bezwaarschriften.
(Hieronder vallen besluiten over toelating tot en weigeren van schuldhulpverlening, het doen van een bepaald aanbod, het wijzigen of beëindigen van een bepaald aanbod, op te leggen voorwaarden en/of verplichtingen)
b&w
artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Directeur Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 
De gemandateerde is bevoegd de hem opgedragen bevoegdheden, bij schriftelijke besluit, rechtstreeks te ondermandateren aan zijn medewerkers bij de GKB.
Mandaat geldt uitsluitend binnen de kaders van het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2016, gemeente Dalfsen
Het opleggen van boeten en/of maatregelen aan uitkeringsontvangers wegens het niet nakomen van wettelijke verplichtingen
b&w
artikel 20a IOAW en IOAZ en art 18a WWB
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
 
Mandaat geldt uitsluitend binnen de kaders van de wet en het daarop gebaseerde Besluit.
Welzijn
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om ontheffing van de sluitingstijden van de sportvelden
b&w
beleidsondersteuner MO
beleidsmedewerker MO
Na overleg eenheid
verhuren sportvelden (incl. opstellen roosters)
b&w
beleidsondersteuner MO
beleidsmedewerker MO
Volgens vastgestelde uitgangs-punten
tussentijds bijstelling educatie-
programma Web
b&w
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
inhuren tijdelijk personeel zwembaden en sporthallen
b&w
bedrijfsleider zwembaden
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
Binnen budget op de begroting
Via staf S&R
benoemen van leden van de sportraad
b&w
Instellingsverordening sportraad (art. 4)
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
Vooraf overleg met de portefeuillehouder.
benoemen van leden van de Kunstcommissie
b&w
art. 5 Verordening kunstcie.
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
Vooraf overleg met de portefeuillehouder.
benoemen van leden van de Wmo-raad
b&w
art. 5 Instellingsverordening Wmo-raad
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
Vooraf overleg met de portefeuillehouder.
benoemen van leden van de Programmaraad
raad
art. 82K Mediawet
b&w
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijs
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om vervangende leerplicht en vrijstelling Leerplichtwet
b&w
art. 3a, 3b
art. 15 Leerplichtwet
medewerker MO en Leerplicht
beleidsmedewerker. MO belast met onderwijsbeleid
Conform instructie leerplicht-
Ambtenaar
???
zorgen voor een goede administratie
b&w
art. 2.3.6, lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
verschaffen van informatie aan Min. OCW i.v.m. bekostiging
b&w
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
plegen van overleg met de ministers van OCW en LNV
b&w
art. 3.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
verschaffen van informatie over volwasseneneducatie aan CFI
b&w
art. 2.3.6 Wet educatie en beroepsonderwijs
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
verantwoording van uitvoering Wet op de Kinderopvang aan ministerie
b&w
art. 67 en 69 Wet kinderopvang
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
beslissen op aanvraag tot inschrijving in het register kinderopvang
b&w
art. 46 Wet kinderopvang
beleidsondersteuner MO / onderwijs
Beleidsmedewerker MO
 
het bijhouden van het register kinderopvang
b&w
art. 47 Wet kinderopvang
beleidsondersteuner MO / onderwijs
beleidsmedewerker MO (onderwijs)
 
het geven van schriftelijke aanwijzingen en verlenen van bevelen door toezichthouder
b&w
art. 65 Wet kinderopvang
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
directie
 
Verkeerswetgeving
Omschrijving
Bevoegdheid/wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om een gehandicaptenparkeerkaart
b&w
art 49 BABW
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
beleidsmedewerker MO (WMO)
 
III EENHEID PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Begraafplaatsenadministratie
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
overschrijving graven
b&w
art. 17 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
vergunning grafsteen
b&w
art. 20 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Advies Openbare Ruimte bij afwijking nadere regels
afgeven/verlengen grafakten
b&w
art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
beslissen op verzoeken om vergunning begraven op gangbare tijden/dagen
b&w
art. 10 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Na overleg wijkteam
beslissen op verzoeken onderhoud graf zelf te verrichten
b&w
art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
intrekking onderhoud graf zelf te verrichten
b&w
art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Na opgave Openbare Ruimte
uitstel begraven/crematie
b&w
art. 17 Wet op de Lijkbezorging
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
uitgifte urnennis/urnengraf
b&w
art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
opleggen heffingen begrafenisrechten
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
beslissen op verzoeken om recht op eigen graf of nis
b&w
art. 14 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
het overschrijven van verleende rechten
b&w
art. 16 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
beslissen op verzoeken om vergunning voor aanbrengen grafbedekking
b&w
art. 19 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
beslissen op verzoek onderhoud grafbedekking
b&w
art. 22 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
afwijken uitgeven graven voor directe begraving en in volgorde van ligging
b&w
art. 12 Beheersverorde-
ning Begraafplaatsen
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
 
 
 
 
 
R eisdocumenten en rijbewijzen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Omschrijving
Intake en afgifte rijbewijzen
burgemeester
art. 113 WVR
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
afgifte rijbewijzen
verantwoording aan min. VWS over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen
correspondentie m.b.t. afgifte rijbewijzen
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
verantwoording aan min. VWS over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen
Intake en afgifte reisdocumenten
burgemeester
art. 26 Paspoortwet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
afgifte reisdocumenten
verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten
burgemeester
art. 40 Paspoortwet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten
correspondentie m.b.t. reisdocumenten
Burgemeester
art. 41 Paspoortwet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
correspondentie m.b.t. reisdocumenten
 
 
 
 
 
Afgifte diverse stukken
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Omschrijving
attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)
burgemeester
art. 96 Wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)
bewijzen van Nederlanderschap
burgemeester
art. 96 Wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
bewijzen van Nederlanderschap
legalisatie handtekening
burgemeester
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
legalisatie handtekening
verstrekken van inlichtingen uit de GBA
b&w
art. 96 Wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
verstrekken van inlichtingen uit de GBA
afgifte uittreksels GBA
b&w
art. 96 Wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
afgifte uittreksels GBA
waarmerken kopieën
burgemeester
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
waarmerken kopieën
opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie
burgemeester
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie
opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen
burgemeester
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)/medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen
medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties
b&w
art. 5 Privacyreglement gemeente Dalfsen
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties
het in ontvangst nemen van aangetekende stukken
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening medewerker KCC (receptie en telefonie)
directie
 
Verkiezingen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
verstrekken inlichtingen uit het kiezersregister
b&w
art. D4 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
indeling stemdistricten
b&w
art. E2 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken) / medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
aanwijzing stembureaus
b&w
art. J4 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
uitreiken nieuwe oproepingskaarten
burgemeester
art. J8 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
benoeming leden en plv. leden stembureaus
b&w
art. E4 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
in ontvangst nemen kandidatenlijsten
voorz. hoofdstembureau
art. H1 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
afgeven kiezerspas (stembureau naar keuze)
burgemeester
art. K3 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
afgeven volmachtbewijs
burgemeester
art. L11 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
afgeven briefstembewijs
burgemeester
art. M4 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
in ontvangst nemen proces-verbaal en verzegelde pakken
burgemeester
art. N11 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
stellen van verklaring registratie als kiezer
burgemeester
Art. H4 Kieswet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
 
 
 
 
 
Diversen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
behandelen optie- en naturalisatie-verzoeken
burgemeester
art. 6 en 8 Rijkswet Nederlanderschap
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
ambtshalve over-, in- en uitschrijving in het kader van de GBA
b&w
art. 83-85 wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
correspondentie m.b.t. uitvoering wet GBA
b&w
art. 96 Wet GBA
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dalfsen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking
b&w
art.16, lid 2 Burgerlijk Wetboek (Boek 1)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
verhuren volkstuinencomplexen
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt
b&w
artikel 170 Wegenverkeerswet
marktmeester
wijkuitvoerders
In overleg met politie.
 
 
 
 
 
Wet milieubeheer
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning wegens ontbreken (gegevens bij de) melding
bevoegd gezag
art. 8.41a lid 2 Wm
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij melding activiteitenbesluit of besluit landbouw
bestuursorgaan
art. 8.42 lid 3 en lid 4 Wm
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
bestuursrechtelijke handhaving voorschriften Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), algemene milieuzorg (art. 1.1a Wm), (bedrijs)afvalstoffen (art. 10.1; art. 10.29 en art. 10.52 Wm) en de afvalstoffenverordening
b&w
art. 18.2 en art. 18.2a WM
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Na overleg met de portefeuillehouder
te beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod afvalstoffen te ver-branden
b&w
art. 10.2 lid 2 en
art. 10.63 lid 2 Wet milieu-beheer
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Conform beleidsnotitie.
accepteren van de melding grond te verzetten
b&w
art. 3 Vrijstellingsregeling grondverzet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
accepteren van de melding een bouw-stof op of in de bodem te gebruiken
b&w
art. 32 lid 1 Besluit bodemkwaliteit
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
Bouwverordening/ Bouwbesluit/ Woningwet/Apv
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om afwijking van de bouwverordening
bevoegd gezag
art. 2.5.8 lid 1; art. 2.5.9; art. 2.5.10 lid 4; art. 2.5.11 lid 3; art. 2.5.14; art. 2.5.15 lid 3; art. 2.5.16; art. 2.5.17 lid 2; art. 2.5.18 lid 2; art. 2.5.19 lid 3; art. 2.5.22 lid 2; art. 2.5.25 lid 2; art. 2.5.28; art. 2.5.29; art. 2.5.30 lid 4 Bouwverordening
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
verbinden van voorwaarden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
bevoegd gezag
art. 2.4.2 Bouwverordening
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
bevestigen ontvangst sloopmelding
Bevoegd gezag
art. 1.28 Bouwbesluit 2012
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen om af te wijken van de termijn van 4 weken voor het doen van een sloopmelding
Bevoegd gezag
art. 1.26 lid 4 Bouwbesluit 2012
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
het bevoegd gezag kan na een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 nadere voorwaarden opleggen aan het slopen
Bevoegd gezag
art. 1.29 Bouwbesluit 2012
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
wijzigen nadere voorwaarden
Bevoegd gezag
art. 1.30 Bouwbesluit 2012
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen
b&w
artikel 2:25 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen
Brandweer
Omschrijving
bevoegdheid
naar
bij afwezigheid
voorwaarden
Beslissen op verzoeken omgevingsvergunning voor zover het uitsluitend het brandveilig gebruik van bouwwerken betreft
Bevoegd gezag
Artikel 2.1 lis 1 sub d Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
Beslissen op aanvraag gebruiksmelding
Bevoegd gezag
Bouwbesluit paragraaf 1.5
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
Beslissen op aanvraag gebruiksvergunning voor inrichtingen die niet vallen onder de werkingssfeer van de Woningwet
B&W
Brandbeveiligingsverordening
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
Verlenen van ontheffing om meer dan 100kg gevaarlijke stoffen op te slaan als bedoeld in artikel 2.1.8 lid 2a
Bevoegd gezag
Bouwbesluit artikel 7.6
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
Vaststellen PvE brandmeldinstallatie
Bevoegd gezag
Bouwbesluit artikel 6.20
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Advies brandweer
Vaststellen PvE ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan
Bevoegd gezag
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Advies brandweer
Waarmerken documenten brandblusinstallatie of rook
beheersingssysteem
Bevoegd gezag
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Advies brandweer
Vaststellen en opleggen van leges op basis van de legesverordening en tarieventabel voor bovengenoemde mandaten
Heffingsambtenaar
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
Aanwijzen van medewerkers, voor zover zij in dienst zijn van de genoemde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de:
a.Woningwet en de daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening;
b.Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c.Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen
d.Brandbeveiligingsver-ordening gemeente Dalfsen.
Divers, bijvoorbeeld:
-Wabo, artikel 5.10, derde lid;
-Algemene plaatselijke verordening, artikel 6:2
commandant brandweer (GR Veiligheidsregio IJsselland)
 
 
Belastingen
het toepassen van art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen (tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard)
b&w
art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen jo. art. 231 Gemeentewet
heffingsambtenaar
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Submandaat is niet toegestaan.
het geheel of gedeeltelijk oninbaar ver-klaren van gemeentelijke belastingen
b&w
art. 255, lid 5 Gemeentewet
invorderings-ambtenaar
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Submandaat is niet toegestaan.
Algemene Plaatselijke Verordening
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
b&w
artikel 2:10 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om een evenementenvergunning (o.a. voor het houden van circussen en kermissen)
burgemeester
artikel 2:25 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen
 
beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder
b&w
artikel 4:6 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
b&w
artikel 4:18 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om vergunning inzamelen geld & goed/kleding en het houden van collectes
b&w
artikel 5:13 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om standplaats-vergunning
b&w
artikel 5:18 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
bevoegd gezag
artikel 2.2 lid 1 sub g Wabo j° artikel 4:11.2 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een snuffelmarkt
burgemeester
artikel 5:23 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)
b&w
§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)
brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)
b&w
§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)
Drank- en horecawet
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
voorwaarden
beslissen op verzoeken om drank- en horecavergunning
burgemeester
artikel 3 en 27 Drank- en Horecawet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwakalcoholische drank
burgemeester
artikel 35 Drank- en Horecawet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
aanschrijvingen tot het treffen van voorzieningen o.g.v. het Inrichtingenbesluit Drank- en Horecawet
burgemeester
artikel 32 Drank- en Horecawet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
opvragen inlichtingen straf- en politieregister
burgemeester
art. 1 Besluit inlichtingen
strafregisters en art. 7
Besluit inlichtingen justitiële documentatie
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
medewerker publieksinformatie algemene dienstverlening
directie
 
Winkeltijdenwet
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om aanwezigheidsvergunning
burgemeester
art. 30c
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
beslissen op verzoeken om vrijstelling van het verbod (artikel 2) winkel geopend te hebben
b&w
artikel 5:70 en 5:72 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
m.u.v. de zondag.
aanwijzen van koopzondagen zoals bedoeld in artikel 5:69 Apv
b&w
artikel 3 Winkeltijdenwet;
artikel 5:69 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
 
Digitale dienstverlening
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
de bevoegdheid om producten aan te
wijzen die via de elektronische weg
(e-mail) aangevraagd kunnen worden
bestuursorganen
artikel 2:15 Awb
directie
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
 
 
 
 
 
 
Verkeerswetgeving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beslissen op verzoeken van GS op grond van art 148, lid 1b Wegenverkeerswet om verklaring van geen bezwaar
burgemeester
werkinstructie provincie
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
Wegenverkeerswet
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het treffen van tijdelijke verkeers-
maatregelen t.b.v. evenementen
b&w
art. 12 en 34 BABW
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
In overleg met politie en eenheid Openbare Ruimte
aanstellen van verkeersregelaar(s)
burgemeester
art. 56 BABW
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
 
 
 
 
 
 
Kansspelen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
correspondentie betreffende de melding van kleine kansspelen
b&w
artikel 5:39 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
 
 
 
 
 
 
Weekmarkt
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om vergunning voor innemen standplaats op de weekmarkt
b&w
artikel 5:50 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
bepalen van de afmetingen en opstelling van de standplaatsen op de weekmarkt
b&w
artikel 5:47 Apv
medewerker KCC (backoffice)
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
 
inschrijven wachtlijst
b&w
artikel 5:57 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
 
overschrijven vergunning
b&w
artikel 5:60 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
beslissen op verzoeken om ontheffing en vervanging vergunninghouder
b&w
artikel 5:63 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening
(vergunningen)
In overleg met medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
 
 
 
 
 
Onderwijs
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer
b&w
Verordening Leerlingen-vervoer
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
eenheidsmanager Maatschappelijke Ondersteuning
 
 
 
 
 
 
Luchtvaartwet
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om verklaring van geen bezwaar o.g.v. art 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
burgemeester
werkinstructie provincie
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
 
 
 
 
 
 
Vuurwerkbesluit
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken van GS om verklaring van geen bezwaar om te beschikken op verzoeken om toepas-singsvergunning o.g.v. art. 3.3.2 Vuurwerkbesluit.
burgemeester
art. 3.3.4, lid 5 Vuurwerk-besluit
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Brandweer vooraf informeren
 
 
 
 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wabo
bevoegd gezag
art. 2.1; art. 2.2;
art. 2.4 lid 1 en lid 5;
art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;
art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.
Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:
-opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling
-uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling
-gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling tenzij:
a.binnenplanse afwijking (art. 2.12
lid 1 sub a, onder 1°)
b.buitenplanse afwijking:
-voldoet aan provinciaal/
gemeentelijk beleid;
-er is vooraf overleg geweest
tussen O&G en M&B
-slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling
-het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling
- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d)in overleg met de VR IJsselland
Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling
Omgevingsvergunning indien deze mede betrekking heeft op het vellen van houtopstanden
aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.
doorbreken aanhoudingsplicht
bevoegd gezag
art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.
corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)
bevoegd gezag
art. 2.34 lid 3; art. 3.1;
art. 3.6 lid 1; art. 3.8;
art. 3.9 lid 2 en lid 4;
art. 3.10 lid 3; art. 3.11;
art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3;
art. 6.2c lid 2 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
besluiten tot het volgen van afwijkende procedure
bevoegd gezag
art. 3.10 lid 2 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8
Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
doorzenden aanvraag
b&w/bestuursorgaan
art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen
bevoegd gezag
art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
buiten behandeling laten van een aanvraag
bevoegd gezag/bestuursorgaan
art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;
art. 3.17 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 2.5 lid 5 en lid 6;
art. 2.33; art. 3.23;
art. 2.30; art. 2.31;
art. 2.33; art. 5.19 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
uitbrengen van advies over aanvragen om omgevingsvergunning
bestuursorgaan
art. 2.27; art. 2.29 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden
bevoegd gezag
art. 7.6 lid 2 Wabo
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Het moet hier gaan over zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning, voor zover het uitsluitend het vellen van houtopstanden betreft
bevoegd gezag
art. 2.2 lid 1 sub g j° art. 4:10 Apv
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
medewerker Openbare Ruimte (groen/landschap)
Conform beleidsnotitie.
Financiën
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie + allround medewerker Publieksdienstverlening (vergunningen)
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstukken 1, 2,3,4 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor bemiddeling kalligraferen en het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken als bedoeld in hoofdstuk 15 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
Invorderingsambtenaar
art. 231 lid2 sub c
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
Invorderingsambtenaar
art. 231 lid2 sub c
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
denheidsmanager Openbare Ruimte
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verstrekken van gegevens aan belanghebbende op basis van de Wet WOZ
heffingsambtenaar
artikel 40 Wet WOZ
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de Lijkbezorgingsrechten vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in de verordening Lijkbezorgingsrechten.
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening Precariobelasting.
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.10 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
medewerker KCC backoffice (burgerzaken)
medewerker KCC backoffice (publiekszaken)
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 1, 2 en 3 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 15.1 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Publieksdienstverlening
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
IV eenheid ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en het manifest
b&w
art. 1.2.1 lid 1 en 1.2.2 lid 2 Bro
medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
 
 
 
 
 
 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Omschrijving
beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 artikel 2.2 van de Wabo
bevoegd gezag
art. 2.1; art. 2.2;
art. 2.4 lid 1 en lid 5;
art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;
art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is geen zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp van de omgevingsvergunning en/of verklaring van geen bedenkingen.
Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:
-opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met afdeling Publieksdienstverlening en Openbare Ruimte
-uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met eenheid Publieksdienstverlening
-gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met eenheid Publieksdienstverlening tenzij:
a.binnenplanse afwijking (art. 2.12
lid 1 sub a, onder 1°)
b.buitenplanse afwijking:
-voldoet aan provinciaal/
gemeentelijk beleid;
-er is vooraf overleg geweest
tussen O&G en M&B
-slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met eenheid Publieksdienstverlening
-het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met eenheid Publieksdienstverlening
- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d) in overleg met VR IJsselland
Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met eenheid Publieksdienstverlening
aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
doorbreken aanhoudingsplicht
bevoegd gezag
art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)
bevoegd gezag
art. 2.34 lid 3; art. 3.1;
art. 3.6 lid 1; art. 3.8;
art. 3.9 lid 2 en lid 4;
art. 3.10 lid 3; art. 3.11;
art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3;
art. 6.2c lid 2 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
doorzenden aanvraag
b&w/bestuursorgaan
art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen
bevoegd gezag
art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
buiten behandeling laten van een aanvraag
bevoegd gezag/bestuursorgaan
art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;
art. 3.17 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 2.5 lid 5 en lid 6;
art. 2.33; art. 3.23;
art. 2.30; art. 2.31;
art. 2.33; art. 5.19 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
besluiten tot het volgen van afwijkende procedure
bevoegd gezag
art. 3.10 lid 2 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
uitbrengen van advies over aanvragen om omgevingsvergunning
bestuursorgaan
art 2.27; art. 2.29 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning
bevoegd gezag
art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
Omgevingsvergunning mag geen
betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen
beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden
bevoegd gezag
art 7.6 lid 2 Wabo
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
Er is overleg gevoerd met en indien noodzakelijk is overeenstemming bereikt met directie/eenheidsmanager Publieksdienstverlening/eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
 
 
 
 
Gronduitgifte
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het doen van aanbiedingen particuliere woningbouw
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
conform het vastgestelde uitgifte-systeem bouwgrond. M.u.v. het toepassen van de hardheids-clausule.
verkoopbesluiten particuliere woning-bouw
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
het sluiten van intentieovereenkomsten voor de verkoop van een bouwkavel of een kavel op het industrieterrein
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
jaarlijks in gebruik geven gemeentelijke gronden
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
ontheffing bewoningsverplichting
b&w
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
tekenen van notariële akten
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
 
 
Afzonderlijk besluit (medew. Not.kant.).
 
 
 
 
 
Diversen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
aangaan van mestafzetovereenkomsten
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
tekenen van mestafzettingsovereenkomsten
burgemeester
art. 171 Gemeentewet
 
 
 
het vestigen van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken die in eigendom zijn bij de gemeente
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie in het kader van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
b&w
procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
 
 
 
 
 
Monumentenwet
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om ingrepen in archeologisch waardevol gebied of archeologisch onderzoeksgebied
b&w
art. 9 lid 3, 4, 5 en 6 Monumentenverordening Dalfsen
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
beslissen op verzoeken om subsidie voor werkzaamheden aan monumenten
b&w
art. 2 Subsidieverordening instandhouding monumen-ten
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
 
 
 
 
 
Startersleningen
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
ondertekening van stukken met betrekking tot startersleningen
b&w
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
 
 
 
 
 
Wet geluidhinder
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde
b&w
art. 110a Wet geluidhinder
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
 
 
 
 
 
Leegstandswet
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Ondertekenen van verlening vergunning voor tijdelijke verhuur
b&w
art. 15 lid 4 Leegstandswet
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
directie
 
 
 
 
 
 
Wet ruimtelijke ordening
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
b&w
art. 3.8 Wro jo. Afd. 3.4 Awb
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling/
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
directie
Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend en de overheidsdiensten hebben aangegeven dat de plannen kunnen worden voortgezet.
Verkeer
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
verlenen van ontheffingen en vrijstellingen
b&w
art. 87 RVV 1990
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
nemen van verkeersbesluiten
b&w
art. 18, lid 1d WVW
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
nemen van tijdelijke verkeersmaat-regelen t.b.v. werken in uitvoering
b&w
art. 34 BABW
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 21 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
b&w
art. 22 Wvgs
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
Verkeerswetgeving
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
beslissen op verzoeken om ontheffing verbod om 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren ter uitoefening (neven)bedrijf
b&w
art. 5:2 Apv
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (Verkeer en Vervoer)
 
beslissen op verzoeken om ontheffing verbod kampeerwagen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren
b&w
art. 5:6 Apv
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (Verkeer en Vervoer)
 
beslissen op verzoeken om ontheffing verbod voertuig langer dan 6 meter op aangewezen wegen te parkeren
b&w
art. 5:8 Apv
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (Verkeer en Vervoer)
 
beslissen op verzoeken om tijdelijke ontheffingen parkeerschijfzone centrum Dalfsen
b&w
art. 87 RVV
eenheidsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling (Verkeer en Vervoer)
 
V EENHEID OPENBARE RUIMTE
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
budgetbeheerder
eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
afwerking van brieven waarin het gaat om meldingen van derden over onderhoudszaken die direct zijn uitgevoerd en waar het gaat om zaken waarin het beleid is vastgesteld en zonder meer duidelijk is te nemen
b&w
wijkuitvoerders, medewerker groen en landschap, beleidsmedewerker openbare ruimte (riolering/wegen)
eenheidsmanager Openbare Ruimte
Er dient sprake te zijn van een duidelijke beleidslijn.
invullen CBS statistieken
b&w
wijkuitvoerders
beleidsmedewerkers & senior openbare ruimte
wijkuitvoerders
 
aanschrijven bewoners inzake over-hangende takken in bebouwde kom; uitzichtbelemmering (niet de formele aanschrijving)
b&w
wijkuitvoerders
senior & eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
formele aanschrijving bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom
b&w
beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)
eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
beslissen op subsidieaanvragen voor aanleg + onderhoud landschappelijke beplantingen van particuliere objecten
b&w
medewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)
eenheidsmanager Openbare Ruimte of
senior Openbare Ruimte
 
data sluiting sportvelden voor groot onderhoud
b&w
senior Openbare Ruimte
wijkuitvoerders
Na overleg met afdeling W&O.
verbieden van het maken of veranderen van een uitweg
b&w
artikel 2:12, lid 2 Apv
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
beslissen op verzoeken om vergunning voor het leggen of vervangen van leidingen
b&w
senior Openbare Ruimte
eenheidsmanager Openbare Ruimte
 
beslissen op verzoeken om vergunning voor rioolaansluitingen incl. vaststelling van de te betalen kosten.
b&w
beleidsmedewerker Openbare Ruimte (riolering/wegen)
senior Openbare Ruimte & eenheidsmanager Openbare Ruimte
Conform beleidsnotitie vergunningen.
aangifte bij politie in geval van vandalis-me, diefstal e.d. m.b.t. gemeente-eigen-dommen en zaken in gemeentelijk beheer
b&w
wijkuitvoerders of
senior Openbare Ruimte
eenheidsmanager Openbare Ruimte
eenheidsmanager
Bedrijfsvoering
 
beschikbaar stellen van afzetmaterialen en van dranghekken
b&w
wijkuitvoerders
senior Openbare Ruimte
Conform beleidsregel beschikbaar stellen dranghekken.
het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden door gemeente Dalfsen m.b.t. gemeentelijke bomen
b&w
wijkuitvoerders
senior Openbare Ruimte
 
verkopen openhaard hout
b&w
wijkuitvoerders
senior Openbare Ruimte
 
beslissen op aanvragen afstoten openbaar groen
b&w
eenheidsmanager Openbare Ruimte
senior Openbare Ruimte
beleidsmedewerker Openbare Ruimte (groen en landschap)
Conform groenstructuurplan.
beslissen op aanvragen om (ver)huur en in gebruik geven van openbaar groen
b&w
eenheidsmanager Openbare Ruimte
senior Openbare ruimte
beleidsmedewerker Openbare Ruimte(groen en landschap)
Conform groenstructuurplan.
vaststellen van een gladheidsbestrijdingsplan
b&w
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
het bepalen van de locaties van de displays
b&w
art. 4:19 en 2:5 Apv en art. 3 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays
wijkuitvoerders
eenheidsmanager Openbare Ruimte
of senior openbare ruimte
 
het vastleggen en wijzigen van de Wegenlegger
raad (zie delegatiebesluit GS d.d. nov. 1994).
art.35 Wegenwet
b&w
 
 
toepassen van wegsleepverordening t.b.v. wekelijkse warenmarkt
b&w
artikel 170 Wegenverkeerswet
marktmeester
wijkuitvoerders
In overleg met politie.
 
 
 
 
 
Civiel
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
verlenen toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond in nieuwe bestemmingsplannen
b&w
senior Openbare ruimte
eenheidsmanager openbare ruimte
Aandacht voor de rol van heffings ambtenaar i.v.m leges vanuit telecomwet.
aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering
b&w
senior Openbare ruimte
eenheidsmanager openbare ruimte
 
vertegenwoordiging van de gemeente bij grensaanwijzingen door het kadaster
b&w
beleidsondersteunend medewerker Openbare Ruimte (NW&V)
medewerker gegevens beheer en GEO informatie openbare ruimte
 
aanschrijven omwonenden bij werk-zaamheden in uitvoering (kleine pro-jecten op wijkniveau)
b&w
wijkuitvoerders
 
 
 
 
 
 
 
Hemelwater
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Beslissen op verzoeken om subsidies voor het afkoppelen van hemelwater
b&w
art. 6 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
 
Handhaving Wabo
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Omschrijving
opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom wegens overtredingen
bevoegd gezag/b&w
art. 5.2 Wabo j° art. 125 Gemeentewet j°
art. 5:4/art. 5:32 Awb
eenheidsmanager Openbare ruimte
directie + senior medewerker Openbare Ruimte
opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom wegens overtredingen
intrekken last onder bestuursdwang/dwangsom
bestuursorgaan
art. 5:34 Awb
eenheidsmanager Openbare ruimte
directie + senior medewerker Openbare Ruimte
intrekken last onder bestuursdwang/dwangsom
corresponderen over handhavingsprocedures
bestuursorgaan
art. 5.16; art. 5.22;
art. 5.23; art. 5.24 lid 2 Wabo
eenheidsmanager Openbare ruimte
directie + senior medewerker Openbare Ruimte
corresponderen over handhavingsprocedures
aanvullende handhavingsbevoegdheden (stilleggen activiteiten; handhaving jegens rechtsopvolger; (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning)
bestuursorgaan
art. 5.17; art. 5.18;
art. 5.19 Wabo
eenheidsmanager Openbare ruimte
directie + senior medewerker Openbare Ruimte
aanvullende handhavingsbevoegdheden (stilleggen activiteiten; handhaving jegens rechtsopvolger; (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning)
beslissen op verzoeken om handhaving (tot oplegging van een last onder bestuursdwang/dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing)
bevoegd bestuursorgaan
art. 5.21 Wabo
eenheidsmanager Openbare ruimte
directie + senior medewerker Openbare Ruimte
beslissen op verzoeken om handhaving (tot oplegging van een last onder bestuursdwang/dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing)
Wet BAG
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
Opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10 lid 1, sub b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (wet BAG)
b&w
art. 2 wet BAG
medewerker Openbare Ruimte (controleur Leefomgeving)
 
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen
b&w
art. 2 wet BAG
medewerker Openbare Ruimte (controleur Leefomgeving)
 
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
Financiën
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 13 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 14 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.8 en 2.3.9 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
eenheidsmanager Openbare Ruimte
directie
Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
VI eenheid bedrijfsvoering
financieel beheer
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
aangifte omzetbelasting
b&w
medewerker Bedrijfsvoering (fin. Beheer)
stafmedewerker Control & Resultaat (financieel advies)
 
het opnemen van kasmiddelen, het-zij in de rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of callgeldleningen
raad
senior medewerker Bedrijfsvoering(financieel beheer)
medewerker Bedrijfsvoering (fin. Beheer)
Conform instructie.
uitzetten van gelden (belegging over-schot)
raad
senior medewerker Bedrijfsvoering (fin. Beheer)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
Conform instructie.
het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen voor alle in beheer zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schade-gevallen
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)
 
het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aan-gaande verschuldigd schade-vergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
-medewerker Bedrijfsvoering (belastingen en verzekeringen)s
 
het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
b&w
art 8 Wet Fido
medewerker Bedrijfsvoering (fin.
Beheer)
seniormedewerker Bedrijfsvoering (fin. Beheer)
 
Personeelszaken
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
plaatsen advertenties bij vacatures intern/extern
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
in overleg met directie
brieven ontvangstbevestiging
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitnodiging voor sollicitatiegesprek (1e en 2e ronde)
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
afschrijven sollicitanten/mededeling in portefeuille
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
regelen geneeskundig onderzoek
b&w
art. 2:3 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
waarnemingsvergoeding
b&w
art. 3:1:2 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
declaraties overwerkvergoedingen
b&w
art. 3:2:1 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst
b&w
art. 3:3 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
vaststelling uitbetaling gratificaties bij jubilea
b&w
art. 3:5:1 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoering regelingen t.b.v. bedrijfs-vereniging en ABP/loyalis/Belasting-dienst/UWO
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoering regelingen t.b.v. ambtenaren in militaire dienst
b&w
art. 3:7:1 t/m 3:7:7 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
beslissen op verzoeken om wijziging werktijd (in overeenstemming met vastgestelde regeling (=deelt. + senioren mtr.)
b&w
art. 2:7, 5:1, 5:3 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten
b&w
art. 6:4:2 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
ouderschapsverlof
b&w
art. 6:5:1 t/m 6:5:7 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoering regeling verlof zwanger-schap/bevalling
b&w
art. 7:11 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
bedrijfsgeneeskundige begeleiding
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoering regeling overlijdensuitkering
b&w
art. 8:16:2 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
adoptieverlof
b&w
art. 6:5A CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
verplaatsingskosten
b&w
art. 18:1:1 e.v. UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
vergoedingsregeling niet-verhuis-plichtige ambtenaren
b&w
art. 18:1:8 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
te beslissen over doorbetaling van het salaris bij ziekte
b&w
art. 7:3 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
regeling alternatieve samenlevings-vormen
b&w
art. 21:1:1 e.v. UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
uitvoeren spaarloonregeling/levensloop-
regeling
b&w
art. 6a:3 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
kledingtoelage, vaststelling en bedrag
b&w
art. 15:1:6 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
plaatsing stagiaires
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
Conform regeling stagiaires.
uitvoering vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten terzake van dienst-reizen
b&w
art. 15:1:22 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
opstellen van aanvragen t.b.v. FPU, Ouderdomspensioen en Arbeids-ongeschiktheid
b&w
art. 5a:7 CAR
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
beslissen op verzoeken over het toekennen van schadevergoeding wegens schade aan kleding e.d.
b&w
art. 15.1.23, lid 1 UWO
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
Tot max. € 227,--.
ondertekenen van overeenkomsten met werknemers voor het fietsenplan
b&w
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
verlenen van een toelage bedrijfshulp-verlening
b&w
art. 23 Bezoldigingsverordening
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
adviseur Bedrijfsvoering
 
verstrekken van (kerst)gratificaties
b&w
art. 12 en 13 Bezoldigings-verordening
directie
 
In overleg met de betr. eenheidsmanagers
vaststellen beheersmaatregelen
b&w
art. 17 bezoldigingsverordening
directie
 
 
Facilitaire Zaken (FZ)
Algemeen
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
 
doen van aanschaffingen van kantoorbenodigdheden, meubilair, representatie artikelen en restauratievoorzieningen
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
(allround) medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
Conform beleidsnotitie.
 
 
 
 
 
 
 
aanvragen van offertes, het doen van bestellingen en het onderhoud van apparatuur t.b.v. keuken(s) en kantine
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
(allround) medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
 
 
opstellen planning voor de exposities in de Burgerzaal
b&w
art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet
medewerker Bedrijfsvoering (Servicedesk)
 
 
 
 
 
 
 
 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
 
het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving
b&w
art. 6 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers
b&w
art. 7 lid 1 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie
b&w
art. 7 lid 1 en 8 lid 1 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het plaatsen van aantekeningen op het brondocument
b&w
art. 7 lid 2 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie
b&w
art. 8 lid 1d Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het verstrekken van een bewijs van inschrijving
b&w
art. 9 lid 1 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd
b&w
art. 9 lid 1 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie
b&w
art. 9 lid 1 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;
-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.
 
het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn
b&w
art. 9 lid 1c Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;
-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.
 
het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties
b&w
art. 11 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening
b&w
art. 10 Wkpb
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;
-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.
 
 
 
 
 
 
 
Huisnummering
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
toekennen, wijzigen en intrekken van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan
b&w
art. 3 Verordening naamgeving en nummering gemeente Dalfsen
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
seniormedewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
 
 
 
 
 
 
W et basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer en geo-informatie)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
opmaken proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b wet BAG
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
opmaken schriftelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen
b&w
artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)
medewerker Bedrijfsvoering (gegevensbeheer)
medewerker Bedrijfsvoering (geo-informatie)
geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w
 
 
 
 
 
Financiën
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 8 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
senior medewerker Bedrijfsvoering (vastgoedinformatie)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 10 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet
allround medewerker Bedrijfsvoering (documentatie en informatie)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de verordening Precariobelasting.
heffingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub b
Gemeentewet Invorderingsambtenaar
art. 231 lid 2 sub c
Gemeentewet
(allround) medewerker Bedrijfsvoering (servicedesk)
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.
Koninklijke onderscheiding
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
alle van de burgemeester uitgaande bescheiden die vooruitlopen op een voordracht voor een Koninklijke onder-scheiding
burgemeester
art. 9 Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
directie
 
aanvragen om inlichtingen uit het straf-register en het politieregister voor aanvraag Koninklijke onderscheiding
burgemeester
art. 1 Besluit inlichtingen
strafregisters en art. 7
Besluit inlichtingen justitiële documentatie
eenheidsmanager Bedrijfsvoering, medewerkers bestuurs-&managementondersteuning
directie
 
 
 
 
 
 
Voorlichting
 
 
 
 
doen van aanschaffingen voorlichtings-materialen en representatiegeschenken
b&w
art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
 
Binnen het opgenomen budget.
vaststellen programma herdenkings-diensten 4 mei
b&w
art. 160 lid 1 sub a Gemeentewet
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
 
Vooraf overleg met de burgemeester.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flora- en faunawet
 
 
 
 
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
het aangaan van overeenkomsten met de Wildbeheereenheden en de Jagersvereniging Nieuwleusen voor de (ver)huur van het genot van de jacht
b&w/burgemeester
art. 34 Flora- en Faunawet
eenheidsmanager Bedrijfsvoering
directie
 
 
 
 
 
 
VII Raad
Omschrijving
Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats
Naar
Bij afwezigheid
Voorwaarden
doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan dan de raad bevoegd is, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.
raad
Art. 2:3 Awb
raadsgriffier
 
 
Artikel 2
Dit besluit kan worden aangehaald als mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015.
Artikel 3
Na inwerkingtreding van dit mandaatstatuut, het mandaatstatuut van 26 mei 2008, laatst gewijzigd op 24-12-2013 (11e wijziging) in te trekken met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in hoofdstuk V Raad. Deze blijft onverminderd van kracht.
Artikel 4
Dit besluit treedt per 1 januari 2015 in werking.
 
Aldus besloten te Dalfsen, 23 december 2014
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester, de gemeentesecretaris,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends
Burgemeester van Dalfsen,
drs. H.C.P. Noten
De heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,
G. Knol
Bijlage 1: algemene voorwaarden voor het uitoefenen van mandaat
Artikel 1
 • 1.
  Bij de uitoefening van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden, dienen de eventueel gestelde voorwaarden in acht te worden genomen.
 • 2.
  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- en provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting moet zijn voorzien.
 • 3.
  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit overlegt de gemandateerde vooraf met eventueel betrokken andere afdelingen.
 • 4.
  Voor de in dit besluit opgenomen bevoegdheden geldt de volledige afhandeling van zaken, dus zowel het positief als het negatief beslissen op een aanvraag.
Artikel 2
 • 1.
  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de directie bevoegd is het besluit te ondertekenen, wordt bij afwezigheid van de directie ondertekend door burgemeester en wethouders.
 • 2.
  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de eenheidsmanager bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden bij afwezigheid van de eenheidsmanager ondertekend door de directeur van de betreffende eenheid.
Artikel 3
De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen, verder te noemen gemandateerden, uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.
Artikel 4
 • 1.
  Indien bij een namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding zou kunnen komen, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze dat nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.
 • 2.
  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit in het geding te zijn en wordt het te nemen besluit aan het college voorgelegd:
  • a.
   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;
  • b.
   indien er op voorhand rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;
  • c.
   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheden op grond van het bepaalde in het CAR/UWO om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten gebruik zal maken;
  • d.
   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.
 • 3.
  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid – is van overeenkomstige toepassing op namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten.
Artikel 5
 • 1.
  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens burgemeester en wethouders als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
  • a.
   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,
  • b.
   <handtekening gemandateerde>
  • c.
   <naam gemandateerde>
  • d.
   <functieaanduiding gemandateerde>
 • 2.
  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de burgemeester als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
  • e.
   Namens de burgemeester van Dalfsen,
  • f.
   <handtekening gemandateerde>
  • g.
   <naam gemandateerde>
  • h.
   <functieaanduiding gemandateerde>
 • 3.
  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de heffingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
  • i.
   Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,
  • j.
   <handtekening gemandateerde>
  • k.
   <naam gemandateerde>
  • l.
   <functieaanduiding gemandateerde>
Artikel 6
Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten.
Artikel 7
Mandaat is niet van toepassing op de beslissingen op een bezwaar- of beroepschrift.
Artikel 8
 • 1.
  Indien en voor zover in deze voorwaarden niet anders is aangegeven, zijn de gemandateerden onder goedkeuring van de directeur van de betreffende afdeling, bevoegd functionarissen binnen hun eenheid te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden (submandaat). De gemandateerden plegen daarbij vooraf overleg met de directeur van de betreffende afdeling.
 • 2.
  Ingeval de uitoefening van (sub)mandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
  • a.
   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,
  • b.
   c.q.
  • c.
   Namens de burgemeester van Dalfsen,
  • d.
   <handtekening sub-gemandateerde>
  • e.
   <naam sub-gemandateerde>
  • f.
   <functieaanduiding sub-gemandateerde>
Artikel 9
Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten over welke gemandateerde zaken verslag moet worden gedaan en de frequentie hiervan.