Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 81Overige besluiten van algemene strekking

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Alkmaar

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALKMAAR;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen het navolgende: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar:

Artikel 1

Als de gemeente-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet wordt aangewezen de volgende gemeente-ambtenaar:

de Unitmanager Financiën.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Op die datum wordt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar, vastgesteld op 26 maart 2013, ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

Alkmaar,
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2013
de burgemeester, de secretaris,__