Gemeenteblad van Doesburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgGemeenteblad 2014, 80719Verordeningen
Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Doesburg 2012
 
De raad van de gemeente Doesburg;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;
gehoord de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 12 november 2014;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Doesburg 2012.
Artikel I Wijziging
In artikel 10 (Verleggingen)
wijzigt het tweede lid onder b door:
Eventuele compensatie wordt verleend op basis van door het college vastgestelde nadere regels tenzij met netbeheerders nog privaatrechtelijke afspraken bestaan.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 27 november 2014.
De griffier,
J.B. Voorhof
De voorzitter (wnd.),
D.J.C.A.M. van Sommeren