Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 79436Verordeningen
Legesverordening Eemnes 2015
 
 
De raad van de gemeente Eemnes,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd: 11 november 2014
gelet op de artikelen 216, 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 156 van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
BESLUIT:
de navolgende
verordening op de heffing en invordering van leges met bijbehorende tarieventabel onderdeel A en B
vast te stellen:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
 • a.
  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
 • b.
  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
 • c.
  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
 • d.
  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
 • e.
  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.
Artikel 4 Vrijstellingen
 • 1.
  Leges worden niet geheven voor:
  • a.
   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
  • b.
   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • 2.
  De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:
  • a.
   het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging;
  • b.
   het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;
  • c.
   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;
  • d.
   de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende beschikking op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;
  • e.
   kansspelvergunningen voor zover de opbrengst bestemd is voor een charitatief doel.
 • 3.
  Het college kan vrijstelling verlenen van leges bij incidentele activiteiten aan niet op winst gerichte organisaties met maatschappelijk nut.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1.
  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 1.
  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
 • 1.
  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
 • 2.
  Leges kunnen worden gefactureerd vanaf een bedrag van € 15,00.
Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
  • a.
   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
  • b.
   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 2.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
 • 3.
  In de in lid 1 genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald. Bedoeld bedrag wordt vastgesteld tot ten hoogste het bedrag waarop het te vorderen bedrag van de leges vermoedelijk zal worden vastgesteld.
Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde gevorderde bedrag van de verschuldigde leges.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
  • 1.
   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
  • 2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
  • 3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
  • 4.
   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);
  • 5.
   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
  • 6.
   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);
  • 7.
   hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De ‘Legesverordening 2014’ van 16 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
 • 4.
  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2015’.
 
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2014
J.A. de Bruijn R. van Benthem RA
griffier voorzitter