Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 79360Verordeningen
Verordening Clientenparticipatie Participatiewet 2015
 
De raad van de gemeente Eemnes;
in vergadering bijeen op 15 december 2014,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;
gelet op artikel 47 van de Participatiewet;
 
b e s l u i t :
vast te stellen Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015
Artikel 1. Opdracht aan het college
 • 1.
  Het college bevordert het instellen van een orgaan, bestaande uit cliënten of hun vertegenwoordigers, wanneer deze blijkens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten, hierna te noemen: cliëntenraad, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wet, zoals beschreven in deze verordening.
 • 2.
  Het college stelt daartoe, in overleg met de cliëntenraad, een reglement en statuten voor de cliëntenraad op.
Artikel 2. Doel cliëntenraad
 • 1.
  De werkzaamheden van de cliëntenraad zijn blijkens haar statuten gericht op behartiging van de belangen van cliënten.
 • 2.
  De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers, wanneer deze blijkens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten.
 • 3.
  De cliëntenraad streeft ernaar dat de samenstelling van haar leden zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling is van de groep van cliënten.
Artikel 3. Faciliteiten
 • 1.
  De cliëntenraad zorgt voor toegankelijke vergader- en spreekuurruimte.
 • 2.
  De cliëntenraad is schriftelijk, telefonisch en via e-mail bereikbaar voor leden, cliënten en bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente.
Artikel 4. Periodiek overleg
 • 1.
  De cliëntenraad komt zo vaak als nodig, doch ten minste eenmaal per maand bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.
 • 2.
  De cliëntenraad stelt hiertoe een agenda op.
 • 3.
  Het college kan onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de cliëntenraad voor zover het onderwerpen betreft waarbij het college advies van de cliëntenraad vraagt en wel op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • 4.
  Bij het tijdstip als bedoeld in het derde lid wordt gestreefd naar een periode van 4 weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen. Het college en de cliëntenraad kunnen hierover nadere uitvoeringsafspraken maken.
 • 5.
  De cliëntenraad voert zo vaak als nodig, doch ten minste eenmaal per kwartaal overleg met de afdeling.
 • 6.
  De cliëntenraad voert ten minste eenmaal per jaar overleg met het portefeuillehouderoverleg van de HBEL-gemeenten.
Artikel 5. Incidenteel overleg
 • 1.
  De cliëntenraad kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de cliëntenraad relevante beleidsonderwerpen.
 • 2.
  Indien dit gezien de tijdigheid van uit te brengen adviezen het vereist, kunnen beleidsambtenaren van de gemeente incidenteel overleggen met (een vertegenwoordiging van) de cliëntenraad.
Artikel 6. Spreekuur
De cliëntenraad houdt spreekuur, waar de cliënten informatie of advies kunnen krijgen of gehoord kunnen worden.
Artikel 7. Advies cliëntenraad
 • 1.
  De cliëntenraad kan aan het college gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de uitvoering van de wetten en andere regelingen die ten uitvoering zijn opgedragen aan de afdeling Maatschappelijke ondersteuning en niet zijn voorbehouden aan de WMO-raad of adviesraad in het kader van de Jeugdwet.
 • 2.
  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.
 • 3.
  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de afdeling Ontwikkeling en bedrijfsvoering.
Artikel 8. Geheimhoudingsplicht
 • 1.
  De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht.
 • 2.
  Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.
Artikel 9. Informatievoorziening door de gemeente
1.Door of namens het college wordt de cliëntenraad vroegtijdig voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak benodigde informatie, zodat zij in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen.
Artikel 10. Gemeentelijke budget
Door of namens het college wordt budget verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten voor facilitering van de cliëntenraad. Aan de verstrekking van het budget kunnen voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de statuten.
Artikel 11. Intrekken oude verordening
De Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ wordt ingetrokken.
Artikel 12. Citeerwijze en inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015
 • 2.
  Deze verordening treedt op 1 januari 2015 in werking.
   
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2014
de griffier, de voorzitter,
J.A. de Bruijn R. van Benthem RA
griffier voorzitter