Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 79276Verordeningen
Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Eemnes 2015
De raad van de gemeente Eemnes;
Gelezen het voorstel d.d. 4 november 2014 van burgemeester en wethouders;
Gelet op artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs;
Gelet op hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;
B E S L U I T :
 
de “Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Eemnes 2015” vast te stellen.
Verordening materiële en financiële geli jkstelling onderwijs gemeente Eemnes 201 5
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
a college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes;
b schoolbestuur:
bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school;
c school:
school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;
d.nevenvestiging: deel van een school, gevestigd op het grondgebied van de gemeente Eemnes, die door de minister ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;
e voorziening:
een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;
f aanvullende voorziening:
een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;
g indieningsdatum:
uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;
h toekenningscriteria:
de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;
i tijdvak:
periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;
j subsidieplafond:
een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht,, dat beschikbaar is voor een voorziening, of een aanvullende voorziening;
k feitelijke beschikbaarstelling:
de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;
l subsidievaststelling:
een beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de Algemene wet bestuursrecht,;
m subsidieverlening:
de beschikking van het college waarbij een voorwaardelijke financiële aanspraak ontstaat op het subsidiebedrag voor een voorziening of een aanvullende voorziening.
Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels
 • 1.
  Het college kan, met achtneming van de vastgestelde gemeentebegroting, voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt het college hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.
 • 2.
  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.
Artikel 3 Aanvullende voorziening
1 Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.
2 Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.
Artikel 4 Jaarlijks overzicht
Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.
Hoofdstuk 2 Procedures
Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden
Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken
Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.
Artikel 6 Indiening aanvraag
1 Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, kan het college besluiten om de aanvraag niet te behandelen.
2 De aanvraag vermeldt:
a naam en adres van het schoolbestuur;
b de dagtekening;
c de gewenste voorziening;
d de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;
e een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.
3 Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen.
Artikel 7 Beslissingstermijn
1 Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.
2 Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.
Artikel 8 Weigeringsgronden
Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:
a de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening;
b niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;
c door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.
Paragraaf 2.2 Toekenning; uitvoering beschikking subsidieverlening; intrekking of wijziging; verbod vervreemding
Artikel 9 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling
1 De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:
a feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of
b een subsidieverlening.
2 De beschikking bevat:
a het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;
b de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.
3 De beschikking tot subsidieverlening bevat voorts:
a het bedrag van de subsidie of indien de beschikking tot subsidieverlening het bedrag niet vermeldt, het bedrag waarop de subsidie ten hoogste wordt vastgesteld;
b het bedrag van het voorschot of de wijze van vaststelling daarvan indien de beschikking tot subsidieverlening bepaalt dat het college een voorschot verleent;
c voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college;
4 De betaling van het subsidiebedrag vindt uiterlijk binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.
Artikel 10 Uitvoering beschikking tot subsidieverlening
1 Na een beschikking tot subsidieverlening dient het schoolbestuur uiterlijk acht weken na afloop van het tijdvak waarvoor de voorziening is toegekend een aanvraag tot subsidievaststelling in. Het college stelt de subsidie ambtshalve vast indien de aanvraag achterwege blijft.
2 Bij de aanvraag toont het schoolbestuur aan dat de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen als genoemd in artikel 9 zijn nagekomen.
3 Indien het schoolbestuur niet of niet voldoende aantoont dat de verplichtingen zijn nagekomen, deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Hierbij geven zij aan op welke onderdelen het schoolbestuur aanvullende informatie moet verschaffen. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na ontvangst van de mededeling de gevraagde informatie schriftelijk te verschaffen. Indien het schoolbestuur de gevraagde informatie niet binnen deze termijn verstrekt, stelt het college de subsidie ambtshalve vast.
Artikel 11 Subsidievaststelling volgend op verlening
1 Het college beslist binnen acht weken na de indiening van de aanvraag als bedoeld in artikel 10 of binnen acht weken na de verstrekking van de aanvullende informatie. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.
2 Het college betaalt het subsidiebedrag onder verrekening van de betaalde voorschotten, overeenkomstig de subsidievaststelling. De betaling vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.
Artikel 12 Intrekken of wijzigen beschikking tot feitelijke beschikbaarstelling of subsidievaststelling
Ten aanzien tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking tot subsidieverlening
1 Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan het college een beschikking tot subsidieverlening intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen, indien:
a het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;
b de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten;
c de voorziening niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, of zal plaatsvinden;
d het schoolbestuur onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid;
2 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.
Artikel 14 Verbod tot vervreemding
Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 15 Informatieverstrekking
Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.
Artikel 16 Beslissing van het college in gevallen waarin de
verordening niet voorziet
In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
Artikel 17 Citeertitel; inwerkingtreding
 • 1
  De “Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Eemnes 2012” wordt ingetrokken;
 • 2
  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Eemnes 2015”;
 • 3
  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Bijlage
Voorzieningen behorende bij de Verordening materiële en financiële gelijkstellinggemeente Eemnes 2015.
Bijlage 1 Bij de verordening materiële en financiële gelijkstelling
I Voorziening vakonderwijs beweging
II Datum van indiening: uiterlijk vóór 31 januari ten behoeve van het volgende schooljaar;
III Tijdvak van toekenning: per schooljaar;
IV Criteria van toekenning: bijdrage bestemd voor het verstrekken van bewegingsonderwijs aan leerlingen van groep 3 t/m groep 8. Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Eemnes gevestigde scholen (erkend door de minister van OCW) voor basisonderwijs.
V Wijze van toekenning van subsidie: de voorziening wordt bekostigd in de vorm van een bedrag van € 40,60 per leerling, conform sub IV. Bij de bepaling van het totaal aantal leerlingen van groep 3 t/m 8 wordt 1 oktober van het lopende schooljaar als teldatum genomen. De vergoeding wordt per schoolbestuur uitgekeerd in de maand mei (tweede helft van het schooljaar).
VI Subsidieplafond: de werkelijke kosten
VII Verantwoording: direct vastgesteld
Bijlage 2 Bij de verordening materiële en financiële gelijkstelling
I Voorziening Anne Frank Krant
II Datum indiening: uiterlijk vóór 31 januari ten behoeve van het volgende schooljaar;
III Tijd vak van toekenning: per kalenderjaar;
IV Criteria van toekenning: De school dient in het kader van de dodenherdenking en Bevrijdingsdag tijdens haar lessen aandacht te besteden aan oorlog en vrede. Deze voorziening is bestemd voor leerlingen van groep 8 en staat open voor alle in de gemeente Eemnes gevestigde scholen (erkend door de minister van OCW) voor basisonderwijs;
V Wijze van toekenning: De voorziening wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.
VI Subsidieplafond: de werkelijke kosten tot maximaal het bedrag dat in de gemeentebegroting is opgenomen.
VII Verantwoording: direct vastgesteld
Bijlage 3 Bij de verordening materiële en financiële gelijkstelling
I Voorziening theoretisch en praktisch verkeersexamen
II Datum indiening: uiterlijk vóór 31 januari ten behoeve van het volgende schooljaar;
III Tijd vak van toekenning: per kalenderjaar;
IV Criteria van toekenning: de school dient een theoretisch en praktisch verkeersexamen aan te bieden aan de leerlingen van groep 7 en 8. Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Eemnes gevestigde scholen (erkend door de minister van OCW) voor basisonderwijs;
V Wijze van toekenning: De organiserende partij kan facturen indienen bij de gemeente betreffende de aanschaf van materialen voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Facturen die niet vallen onder de noemer materialen worden niet vergoed;
VI Subsidieplafond: de werkelijke kosten tot maximaal 700 euro.
VII Verantwoording: direct vastgesteld
 
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2014.
J.A. de Bruijn R. van Benthem RA
griffier voorzitter