Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2014, 78518Verordeningen
wijziging van de Verordening Startersleningen Gouda
de raad van de gemeente Gouda
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende wijzigingen van de Verordening Startersleningen Gouda
Artikel I Wijziging verordening
De Verordening Startersleningen Gouda wordt gewijzigd als volgt.
 • A.
  In artikel 1 komen de volgende definities te vervallen:
  • -
   wijkontwikkelingsgebied Korte Akkeren: het gebied dat bestaat uit de CBS-buurten Korte Akkeren-Oud, Korte Akkeren-Nieuw en Weidebloemkwartier;
  • -
   wijkontwikkelingsgebied Gouda-Oost: het gebied dat bestaat uit de CBS-buurten Voorwillenseweg, Vreewijk, Oosterwei en Sportbuurt.
 • B.
  In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 • a.
  Het opschrift boven het artikel komt te luiden: “Budget”.
 • b.
  Het eerste lid komt te luiden: “Het budget dat beschikbaar is voor het toekennen van
Startersleningen wordt vastgesteld op € 281.557,86 (beschikbaar budget per 10 oktober 2014 ad
€ 81.557,86 + € 200.000)”.
 • c.
  Het derde lid komt te luiden: “Het college kan besluiten het budget te wijzigen als voor enig jaar SVn-middelen (weer) beschikbaar komen.”
 • C.
  Artikel 8, eerste lid, komt te luiden: “Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Gouda waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan de koopprijsgrens op basis van de Wet bevordering eigenwoningbezit (per 1 januari 2014 € 174.925,--). Hieronder worden niet begrepen (huur) woningen die van een woningcorporatie of belegger worden verkregen. De eigenaar van de te kopen woning moet op het adres van die woning ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie personen.”
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2014.
De raad der gemeente voornoemd,
, voorzitter
, griffier