Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2014, 77246Plannen | ruimtelijk
GEMEENTE WESTVOORNE
WET RUIMTELIJKE ORDENING
WET GELUIDHINDER
Vastgesteld bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Boomweg 13b Rockanje
Vastgesteld besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2014 het bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Boomweg 13b Rockanje ongewijzigd heeft vastgesteld. Ook wordt bekend gemaakt dat een bijbehorend besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is vastgesteld.
De stukken liggen met ingang van 29 december 2014 ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0614.1210bpBoomweg13b-0100. Tot slot zijn alle stukken zowel op papier als digitaal in te zien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagen van 13.30 tot 18.30 uur. Op 31 december 2014 en 1 en 2 januari 2015 is het gemeentehuis beperkt geopend. Zie de aparte publicaties hierover voor meer informatie.
Plangebied en doel bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan is op het perceel Boomweg 13b in Rockanje de mogelijkheid voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf verwijderd. De kassen en bijbehorende bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Ter compensatie voor de sanering zijn ter plaatse van het bestaande glastuinbouwcomplex bouwmogelijkheden geboden voor twee vrijstaande woningen.
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
De nieuwe woningen die met het bestemmingsplan mogelijk zijn gemaakt voldoen niet aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai.
Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan heeft daarom een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ter inzage gelegen. Het besluit hogere grenswaarden is ongewijzigd vastgesteld.
Instellen beroep en verzoek voorlopige voorziening
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening respectievelijk Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 30 december 2014 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen de besluiten van de raad (v.w.b. het bestemmingsplan) en het college (v.w.b. de hogere grenswaarden). Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op (een van) de ontwerpstukken in te dienen.
Een beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan of besluit beroep worden ingesteld en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres. Wanneer om voorlopige voorziening is verzocht, treedt het plan of het besluit niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
 
Rockanje, 24 december 2014
Burgemeester en wethouders van Westvoorne
de secretaris, Wim van Noord
de burgemeester, Peter de Jong