Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2014, 76234Verordeningen
Collegebesluit 1e wijziging Legesverordening 2015
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10, aanhef en onderdeel b, van de Legesverordening 2013;
besluit vast te stellen :
de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2015
Artikel 1
In de tarieventabel wordt Hoofdstuk 2 Reisdocumenten (onder Titel 1 Algemene Dienstverlening) vervangen door:
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
 
1.2.1
van een nationaal paspoort:
 
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.2
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
 
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.3
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
 
1.2.3.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.3.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.4
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
€ 51,20
1.2.5
van een Nederlandse identiteitskaart:
 
1.2.5.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 53,05
1.2.5.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,45
1.2.6
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
€ 47,30
Artikel 2
  • 1.
    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking .
  • 2.
    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: '1e wijziging Legesverordening Etten-Leur 2015.'
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 9 december 2014.
burgemeester en wethouders,
 
 
Mw. H. van Rijnbach-de Groot
burgemeester
Mw. B. Silvis-de Heer
gemeentesecretaris