Gemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging van enkele beleidsregels wegens inwerkingtreding van de Participatiewet
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
overwegende dat het wenselijk is enkele beleidsregels wetstechnisch te wijzigen als gevolg van de invoering van de Participatiewet;
gelet op de artikelen 27 en 28 van de Participatiewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de navolgende "Beleidsregels tot wetstechnische aanpassingen".
Artikel I
De "Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013" worden als volgt gewijzigd:
 • A.
  In artikel 1 wordt "Wet werk en bijstand" telkens vervangen door: Participatiewet.
Artikel II
De "Beleidsregels scholingsplicht jongeren Wet werk en bijstand Stadskanaal 2013" worden als volgt gewijzigd:
 • A.
  In de artikelen 1, tweede lid, onder q, 3, derde lid, 4, eerste lid, 6, tweede lid, 7, eerste lid, en 10 wordt "Wet werk en bijstand" vervangen door: Participatiewet.
 • B.
  In artikel 9, eerste lid, wordt "Afstemmingsverordening socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013" vervangen door: Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015.
 • C.
  Artikel 15 komt te luiden:
Artikel 15 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels scholingsplicht jongeren Participatiewet Stadskanaal 2015".
 • D.
  In de considerans de formele titel te wijzigen in "Beleidsregels scholingsplicht jongeren Participatiewet Stadskanaal 2015".
Artikel III
De "Beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013" worden als volgt gewijzigd:
 • A.
  Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt.
  • a.
   In het eerste lid en het tweede lid, onder e en i, wordt "WWB" vervangen door: Participatiewet.
  • b.
   Het tweede lid, onderdeel k, vervalt.
 • B.
  In de artikelen 2, tweede lid, 3, vierde lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, wordt "WWB" vervangen door: Participatiewet.
 • C.
  In artikel 9 wordt "WWB" telkens vervangen door: Participatiewet.
Artikel IV
De onder de artikelen I tot en met III genoemde wijzigingen treden in werking op 1 januari 2015.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2014.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
secretaris
mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester
 
Naar boven