Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 74948

Gepubliceerd op 17 december 2014 09:00GEMEENTE BUSSUM - Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL 2015
 
Besluit burgemeester en wethouders  
Gemeente Bussum
Aanstellings besluit parkeercontrole ur MB-ALL 20 1 5
Burgemeester en wethouders van Bussum;
gelezen het voorstel van de afdeling Financiën van 28 november 2014;
gelet op artikel 160, eerste lid, onder d van de Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst;
b e s l u i t e n :
vast te stellen het aanstellings be sluit parkeercontrole ur MB-ALL 2015
Artikel 1
De heer K. Goes, domicilie kiezend Brinklaan 35 te Bussum, geboren op 4 november 1952 te Zuilen, werkzaam bij MB-ALL HANDHAVING, gevestigd te Maarssen (hierna: MB-ALL) wordt aangesteld als onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet.
Artikel 2
De in artikel 1 genoemde belastingambtenaar wordt belast met de heffing en invordering van de parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet.
Artikel 3
De duur van de aanstelling is gelijk aan de duur van de met MB-ALL gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Artikel 4
De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkene niet van toepassing.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL 2015”.
Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Bussum, gehouden op 9 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl