Gemeenteblad van Bussum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BussumGemeenteblad 2014, 74948Overige besluiten van algemene strekking
GEMEENTE BUSSUM - Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL 2015
 
Besluit burgemeester en wethouders  
Gemeente Bussum
Aanstellings besluit parkeercontrole ur MB-ALL 20 1 5
Burgemeester en wethouders van Bussum;
gelezen het voorstel van de afdeling Financiën van 28 november 2014;
gelet op artikel 160, eerste lid, onder d van de Gemeentewet, artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst;
b e s l u i t e n :
vast te stellen het aanstellings be sluit parkeercontrole ur MB-ALL 2015
Artikel 1
De heer K. Goes, domicilie kiezend Brinklaan 35 te Bussum, geboren op 4 november 1952 te Zuilen, werkzaam bij MB-ALL HANDHAVING, gevestigd te Maarssen (hierna: MB-ALL) wordt aangesteld als onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet.
Artikel 2
De in artikel 1 genoemde belastingambtenaar wordt belast met de heffing en invordering van de parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet.
Artikel 3
De duur van de aanstelling is gelijk aan de duur van de met MB-ALL gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Artikel 4
De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkene niet van toepassing.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL 2015”.
Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Bussum, gehouden op 9 december 2014.
de secretaris, de burgemeester,