Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 71797Overige besluiten van algemene strekking
Anterieure overeenkomst Essenstraat 10 Liempde
Burgemeester en wethouders van Boxtel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 , Wro bekend dat zij met mevrouw L.F.M. van de Wiel een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben geslote n v oor de locatie Essenstraat 10 Liempde, kadastraal b ekend gemeente Liempde, sectie B , nummer 3181 .
Bouw 1 woning
In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over kostenverhaal in verband met de bouw van 1 vrijstaande woning/
Zakelijke omschrijving anterieure overeenkomst Essenstraat 10 Liempde
Overeenkomst
Gemeente verleent haar planologische medewerking aan de plannen van initiatiefnemer om 1 woning te bouwen op vorenvermeld perceel. De initiatiefnemer zorgt zelf voor het aanleveren van de plannen met de daarbij behorende onderzoeken.
Voorwaarden
Art. 1 Ontbinding
Art. 2 Ruimtelijke onderbouwing (door initiatiefnemer)
Art. 3 Parkeren (op eigen terrein)
Art. 4 Riolering (kosten voor rekening van initiatiefnemer)
Art. 5 Wegen en inrichting openbaar gebied (afspraken omtrent inrit)
Art. 6 CAR verzekering
Art. 7 Opname bestaande bebouwing
Art. 8 Bouw- en woonrijpmaken (verdelen werkzaamheden tussen initiatiefnemer en gemeente, inclusief kostenverhaal)
Art. 9 Duurzaamheid en woonkeur
Art. 10 Planschade
Art. 11 Bankgarantie
Art. 12 Overdracht contractpositie
Art. 13 Grondexploitatiewet (toepasselijkheid)
Art. 14 Grondoverdracht
Art. 15 Geschillen
Art. 16 Hoofdelijke aansprakelijkheid
I nzage
Deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt met ingang van vrijdag 5 december 2014 gedurende 6 weken ter inzage in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt, en in de bibliotheek aan de Burgakker. Ten aanzien van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel via telefoonnummer (0411) 65 52 39 of per mail ro@boxtel.nl.
Wet- en regelgeving
Op deze bekendmaking is onderstaande wet- en regelgeving van toepassing. Let op! De link naar de wetgeving hebben wij gemaakt op 2 december 2014. Als u op de link klikt, krijgt u dan ook de tekst te zien zoals deze op 2 december 2014 geldend was. Houd er rekening mee dat de wetgeving inmiddels aangepast kan zijn.
Via http://wetten.overheid.nl/zoeken kunt u de geldende wettekst vinden.
Van toepassing op deze bekendmaking is: