Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 70510Verordeningen
Gemeente Stadskanaal: Verordening studietoeslag Stadskanaal 2015
De raad van de gemeente Stadskanaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2014, nr. R 7056;
gelet op artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet;
gezien het advies van de Participatieraad;
overwegende dat het noodzakelijk is op grond van artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet regels te stellen over het verlenen van de individuele studietoeslag;
b e s l u i t :
vast te stellen de "Verordening studietoeslag Stadskanaal 2015".
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.
  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  • a.
   studietoeslag: individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet;
  • b.
   wet: Participatiewet.
 • 2.
  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.
Hoofdstuk 2 Studietoeslag
Artikel 2 Indienen verzoek
Een verzoek om een studietoeslag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.
Artikel 3 Periode
 • 1.
  Een persoon kan eenmaal binnen een periode van twaalf maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag.
 • 2.
  De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van twaalf maanden of, indien de duur van de opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.
Artikel 4 Hoogte
De studietoeslag bedraagt € 100,00 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex voor het Centraal Bureau van de Statistiek. De bedragen worden afgerond op hele euro's.
Artikel 5 Betaling
De studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 6 Intrekken oude verordening
De Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal wordt ingetrokken.
Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening studietoeslag gemeente Stadskanaal.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2014.
De raad
mevrouw A.M. Sijperda mevrouw B.A.H. Galama
wnd. raadsgriffier voorzitter