Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem, tweede wijziging
De raad van de gemeente Kaag en Braassem;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014;
gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012, tweede wijziging
Artikel I
Artikel 2:44 komt te luiden als volgt:
Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen en middelen voor (winkel)diefstallen
  • 1.
    Het is verboden op een openbare plaats te vervoeren of bij zich te hebben inbrekerswerktuigen en/of andere voorwerpen of middelen, zoals geprepareerde jassen, geprepareerde tassen, jerrycans, hevels, slangen e.d. die bij inbraken en/of (winkel)diefstallen kunnen worden gebruikt.
  • 2.
    Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen, voorwerpen of middelen niet bestemd of gebruikt zijn voor de bedoelde handelingen.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de openbare bekendmaking in het Gemeenteblad.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 3 november 2014

de griffier,

drs. B.S.M. Sepers

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven