Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2014, 62801Beleidsregels
Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015
Inleiding
De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).
De gemeente hanteert het uitgangspunt dat de ondernemers en de paracommercie hun eigen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid strekt tot het kennen van de relevante wet- en regelgeving en de juiste naleving daarvan. De gemeente controleert jaarlijks of dit vertrouwen in de ondernemers/paracommercie terecht is.Is een inrichting in overtreding, dan wordt een sanctie opgelegd conform dit sanctie-beleid. Naast een sanctie krijgt de inrichting in hetzelfde jaar nog een hercontrole.
Drank- en Horeca in de gemeente Oostzaan
Dit sanctiebeleid is gericht op overtredingen van de Drank- en horecawet, de Verordening Drank- en horeca gemeente Oostzaan 2014 en de horecagerelateerde bepalingen uit de APV.
In de Verordening Drank- en Horeca gemeente Oostzaan 2014 zijn bepalingen opgenomen waarin de commerciële horeca wordt verboden om happy hours te houden en jongeren onder de 18 jaar niet toegelaten mogen worden tot de horeca-lokaliteit na 23.00u. Daarnaast zijn er beperkende bepalingen opgenomen voor de paracommercie, zoals schenktijden.
Handhaving
In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Activiteitenplan Handhaving en is een pilot gestart met een BOA. Naast deze handhaving op de Algemeen Plaatselijke Verordening en openbare ruimte, wordt nu ook door de gemeente gehandhaafd op de Drank- en horecawet.
Er zijn grofweg drie vormen van toezicht te onderscheiden:
 • 1.
  Basiscontrole: hieronder vallen de controles op horecabedrijven en evenementen en richt zich op de DHW en APV voor de drankverstrekkende horeca (reguliere horeca, para commerciële horeca, slijterijen, supermarkten, cafetaria’s etc.) en op evenementen waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Het zwaartepunt van de controles ligt hierbij op de aanwezigheid en actualiteit van de vergunningen of ontheffingen en op het voldoen aan de voorschriften.
 • 2.
  Leeftijdscontrole: het gaat hierbij om leeftijdscontrole bij evenementen, bij alcoholgebruik ter plaatse (bijvoorbeeld bij cafés) en bij gebruik elders dan ter plaatse zoals bij supermarkten en slijterijen.
 • 3.
  Controles op de bedrijfsvoering en inrichting: controles gericht op de naleving van de milieuvoorschriften zoals geur, geluid en afvalwater.
De toezichthouder gaat als volgt te werk:
Stap 1: De toezichthouder verzamelt relevante feiten en omstandigheden. Deze informatie kan gebaseerd zijn op eigen waarneming of zijn verkregen van externe handhavingpartners.
Stap 2: De toezichthouder beoordeelt de geconstateerde feiten en bepaalt in overleg met een juridisch medewerker of sprake is van overtreding van de wettelijke voorschriften. Indien een overtreding is geconstateerd, wordt een eventuele sanctie bepaald op basis van de sanctiestrategie Drank en Horeca.
Stap 3: De afdeling Gebruikstoezicht registreert de controles en bewaakt het handhavingtraject. Daarbij worden de noodzakelijke vervolgstappen genomen zoals in deze sanctiestrategie beschreven.
Na constatering van een overtreding wordt zoveel als mogelijk met de ondernemer in overleg getreden om de overtreding te beëindigen of herhaling te voorkomen. Soms is aanvullende informatie nodig van een van de handhavingpartners (brandweer of politie) om het vervolgtraject te kunnen bepalen. In dat geval wordt contact opgenomen met de handhavingpartner en zo nodig om aanvullende rapportage verzocht.
Gezondheidsbeleid
Begin 2014 is het Gezondheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De nota Gezondheidsbeleid bevat beleid en doelstellingen op het gebied van preventie van schadelijk alcoholgebruik door jongeren. Met deze nota is invulling gegeven aan het preventiebeleid volgens artikel 43a van de DHW. In de nota Gezondheidsbeleid is een van de speerpunten het terugdringen en voorkomen van schadelijk alcoholgebruik bij de jeugd en hun ouders/ opvoeders. Door preventief in te zetten op het terugdringen van alcoholgebruik bij de jeugd kan een bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van gezondheidsproblemen. De nota Gezondheidsbeleid heeft een regionale dekking voor de regio Zaanstreek Waterland.
Sanctiestrategie
De gemeente Oostzaan heeft beleidsvrijheid ten aanzien van de bestuurlijke sancties. Het sanctiebeleid biedt de handhavers en het college houvast bij het opleggen van een sanctie.
De controles vinden steekproefsgewijs plaats. Als een overtreding wordt geconstateerd, volgt een reactie. In eerste instantie zal een waarschuwing worden gegeven. Het doel van handhaving is het naleven van de wet- en regelgeving te bevorderen. Bij het opleggen van een sanctie kan tevens een gesprek volgen met de ondernemer of het bestuur van een paracommerciële inrichting.
Boete minderjarige (artikel 45 DHW)
Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuw landelijk verbod voor jongeren met een leeftijd tot 18 jaar om alcohol aanwezig of voor consumptie gereed te hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen (uitgezonderd van detailhandel / winkels).
De toezichthouders en de politie kunnen dit verbod handhaven met een proces-verbaal. De DHW schrijft voor dat alleen strafrechtelijke afhandeling plaats kan vinden. De hoogte wordt bepaald door het Openbaar Ministerie.
Bestuurlijke boete
Vele overtredingen zoals vermeld in de Drank- en horecawet kunnen bestuurlijk worden beboet. Een bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. De hoogte van deze geldsom wordt niet zelf bepaald door de gemeente, maar is opgenomen in de bijlage behorende bij het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.
Last onder dwangsom
In het algemeen is de hoogte van de dwangsom afhankelijk van de aard van de overtreding en is niet bij voorbaat exact aan te geven hoe deze wordt berekend.
Samengevat heeft het college bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid. Indien het college overgaat tot het opleggen van een last onder dwangsom, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
 • de dwangsomhoogte moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit, art. 5:32 Awb).
 • de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen; de dwangsom moet hoger zijn dan het door de overtreding door de overtreder behaalde (geschatte) financiële voordeel;
 • het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder kan behalen met de overtreding;
 • voorkoming van herhaling, beperking van schade en herstel in de oorspronkelijke toestand.
De gekozen hoogte van de dwangsom in de dwangsombeschikking moet gebaseerd/ afgestemd zijn op de inhoud van dit beleid. De beschikking kan dan volstaan met verwijzing naar dit beleid, tenzij er in het concrete geval aanleiding is om een aanvullende motivering in de beschikking zelf op te nemen, bijvoorbeeld bij afwijking (naar beneden/boven) van de dwangsomhoogte volgens de tabel.
Begunstigingstermijn
Een begunstigingstermijn is de tijd die iemand krijgt om een eind te maken aan de overtreding. In de aanschrijving wordt deze termijn vermeld zodat iemand weet wanneer hij bij niet nakoming van de last dwangsommen gaat verbeuren. De last onder dwangsom wordt bij constatering van een overtreding opgelegd. Dit is feitelijk een waarschuwing. Bij oplegging gaat de termijn in voor het herstellen van de overtreding. Indien bij een tweede controle blijkt dat de overtreding (de last) nog steeds van toepassing is, dan wordt de dwangsom geïnd. Is de overtreding verholpen, dan wordt de dwangsom ingetrokken.
Net zoals bij de hoogte van dwangsommen zijn de begunstigingstermijnen indicatief. Er kan dus altijd, zij het gemotiveerd, worden afgeweken van de genoemde termijnen.
Sluiting of schorsing horecabedrijf
Uitgangspunt is dat eerst een last onder dwangsom wordt opgelegd om een overtreding te laten beëindigen. Indien de last onder dwangsom niet tot het gewenste effect resulteert of als wordt verwacht dat dit niet het meest efficiënte middel is, zal als uiterste middel worden overgegaan tot sluiting van het horecabedrijf, art. 36 DHW.
Op grond van de artikelen 19a en 20 DHW zal de burgemeester overgaan tot ontzegging van alcoholverkoop in de supermarkt of slijterij, indien is geconstateerd dat deze voor de derde keer in één jaar tijd (tellen vanaf de eerste constatering) alcohol verkoopt aan een minderjarige. De ontzegging duurt één week. De burgemeester heeft de bevoegdheid om per geval af te wijken, met een minimum van één week en een maximum van twaalf weken.
Indien een last onder dwangsom wegens overtreding van de DHW of de vergunningvoorschriften niet tot het gewenste effect heeft geleid, zal de burgemeester overgaan tot het schorsen van de DHW-vergunning. De schorsing duurt minimaal één week en maximaal twaalf weken. Als uiterste middel zal de burgemeester overgaan tot intrekking van de vergunning.
Toelichting Sanctietabel Drank en Horeca
In de Sanctietabel Drank en Horeca is per artikel de prioritering en bijbehorende sanctie aangegeven. Bij het beoordelen van een overtreding en de daarop volgende bijpassende sanctie wordt rekening gehouden met:
 • de mogelijke gevolgen van die overtreding;
 • de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan;
 • het gedrag van de overtreder;
 • de voorgeschiedenis;
 • de samenloop van overtredingen;
 • het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel: De sanctie die wordt toegepast dient het minst ingrijpende te zijn en het best passend om het gestelde doel te bereiken.
 • de verwijtbaarheid van de overtreder.
De Sanctietabel Drank en Horeca (bijlage 1) bevat geen limitatieve opsomming van alle mogelijke horecaovertredingen maar vermeldt de meest voorkomende. Per overtreding daarvan zijn minimale en maximale bedragen aan dwangsommen opgenomen of is aangegeven dat, afhankelijk van de situatie, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom wordt opgelegd. In voorkomende gevallen bestaat echter de mogelijkheid dat (gemotiveerd) wordt afgeweken van de in de tabel opgenomen sancties.
Evaluatie
Het sanctiebeleid Drank- en Horecawet Oostzaan 2014-2015 zal eind 2015 worden geëvalueerd.
Bijlage 1
Overtreding / Prioriteit
Grondslag
Sanctie-middel
Hoogte
dwangsom
per overtreding
Hoogte dwang-som
per week
Begunstigings-termijn
Exploitatie zonder vergunning DHW
Art. 3 DHW
Dwangsom, mogelijk met aanzegging sluiting
(maatwerk)
 
€ 500,-
Eén week
Aanwezigheid registratie barvrijwilligers in paracommerciële instelling
Art. 9 lid 3 DHW
Dwangsom
 
€ 250,-
Eén week
Aanwezigheid bestuursreglement in paracommerciële instelling
Art. 9 lid 4 DHW
Dwangsom
 
€ 250,-
Eén week
Verbod verstrekking alcohol voor gebruik elders dan in de vergunning aangegeven lokaliteit of terras
Art. 12 lid 1 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Direct
Verbod verstrekking sterke drank elders dan in de vergunning vermelde slijtlokaliteit
Art. 12 lid 2 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Direct
Verbod verstrekken alcoholhoudende drank elders in een horecabedrijf
Art. 13 lid 1 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1360,-
 
Direct
Verbod verstrekken alcoholhoudende drank ter plaatse in een slijtersbedrijf zonder verzoek klant
Art. 13 lid 2 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1360,-
 
Direct
Andere bedrijfsactiviteiten in de slijterij
Art. 14 lid 1 DHW
Dwangsom
 
€ 500,-
Één dag
Verbod bedrijfsactiviteiten in horecalokaliteit of op terras
Art. 14 lid 2 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Verboden bedrijfsactiviteiten in lokaliteit behorende bij een inrichting waarbij alleen toegang mogelijk is dmv de horecalokaliteit
Art. 15 lid 1 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Rechtstreekse verbinding tussen slijterij en andere neringsruimte
Art. 15 lid 2 DHW
Dwangsom
 
€ 500,-
Maatwerk
Automatenverkoop alcoholhoudende drank
Art. 16 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén week
Verstrekken alcoholhoudende drank (voor elders dan ter plaatse) anders dan in gesloten verpakking in supermarkt of slijterij
Art. 17 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Direct
Verkoopverbod zwak-alcoholhoudende drank anders dan in supermarkt of slijterij voor gebruik elders dan ter plaatse
Art. 18 lid 1 en 2 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Onderscheid tussen alcoholhoudende en niet alcoholhoudende drank ontbreekt in ruimte supermarkt
Art. 18 lid 3 DHW
Dwangsom
€ 250,-
 
Eén dag
Verbod illegale bestelservice sterke drank (geen slijterij of partijencatering zijnde)
Art. 19 lid 1 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Verbod illegale bestelservice zwak-alcoholhoudende drank
Art. 19 lid 2 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Verstrekken alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar
Verstrekken sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar
Art. 20 lid 1 DHW
Art. 20 lid 2 DHW
Bestuurlijke boete;
Art. 19a DHW: Three strikes out: ontzegging bevoegdheid tot verkoop zwak-alcoholische drank
€ 1.360,-
 
Direct
Aanwezigheid persoon onder de 18 jaar in slijterij zonder begeleiding van persoon die 21 jaar oud is
Art. 20 lid 3 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Geen aanduiding leeftijdsgrenzen bij de toegang of aanduiding niet goed leesbaar
Art. 20 lid 5 DHW
Dwangsom
 
€ 250,-
Eén week
Verbod toelaten personen onder invloed van alcohol of drugs
Art. 20 lid 6 DHW
Proces-verbaal OM
 
 
Direct
Verbod dienst te doen onder invloed
Art. 20 lid 7 DHW
Proces-verbaal OM en eventueel intrekking of schorsing van de vergunning
 
 
Direct
Verstrekken van alcoholhoudende drank, met het vermoeden van verstoring openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
Art. 21 DHW
Proces-verbaal OM en eventueel Intrekking of schorsing van de vergunning
 
 
Maatwerk, afhankelijk van politiebijstand
Alcoholverbod bij tankstations
Art. 22 lid 1 DHW i.c.m. art. 25 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Leidinggevende die op vergunning/ aanhangsel staat vermeld is niet aanwezig
Art. 24 lid 1 en lid 2 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Direct
Personeel onder 16 jaar staat te tappen/slijten
Art. 24 lid 3 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Direct
Verbod op illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank
Art. 25 lid 1 DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén week
Verbod op het illegaal nuttigen van alcoholhoudende drank in voor publiek geopende ruimte, niet zijnde een horecabedrijf
Art. 25 lid 2 DHW
Last onder dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Vergunning / aanhangsel niet in bedrijf aanwezig
Art. 29 lid 3 DHW
Dwangsom
€ 250,-
 
Eén week
Vergunninghouder heeft geen melding gedaan van wijziging in inrichting
Art. 30 DHW
Imperatieve intrekking vergunning
 
 
Eén week
Geen melding nieuwe leidinggevende of doorhaling gedaan
Art. 30a lid 1 DHW
Imperatieve intrekking vergunning
 
 
Eén week
Gevaar voor openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door voorgedane feiten
Art. 31 lid 1 DHW
Imperatieve intrekking vergunning
 
 
Eén week
Handelen in strijd met vergunningvoorschriften of regels uit de DHW
Art. 31 lid 2 DHW
Schorsing (art. 32 DHW) of Intrekking vergunning
 
 
Maatwerk
Zonder ontheffing zwak-alcoholhoudende drank verstrekken
Art. 35 lid 1 DHW
Proces-verbaal, eventueel last onder bestuursdwang bij meerdaags
 
 
Direct staken drankverstrekkingZo niet, dan proces-verbaal.
Overtreding voorschriften of beperkingen uit de ontheffing
Art. 35 lid 2 DHW
Bestuurlijke boete
€ 1020,-
 
Zo mogelijk direct naleven van voorwaarden, anders boete
Ontheffing/afschrift dient aanwezig te zijn
Art. 35 lid 4 DHW
Bestuurlijke boete
€ 680,-
 
1 uur de tijd om ontheffing te tonen, anders boete
Onjuiste gegevens verstrekken bij aanvraag
Art. 38 DHW
Intrekking of schorsing van de vergunning
 
 
Maatwerk
Verordening DHW
 
 
 
 
 
Happy hour verbod
Art. 3 verordening DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Toelaten jongeren onder de 18 jaar na 23.00u tot de horecalokaliteit
Art. 4
verordening DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Overtreding schenktijden paracommerciële instelling
Art. 5
verordening DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
Schenken van alcohol tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard zonder ontheffing
Art. 6 verordening DHW
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag
APV
 
 
 
 
 
Exploitatie zonder exploitatievergunning
APV
Dwangsom, mogelijk met aanzegging sluiting
(maatwerk)
 
€ 500,-
Eén week
Niet naleven van de voorschriften van de exploitatievergunning
Vb. venstertijd, aanwezigheid afschrift vergunning, eventueel portiers etc.
APV
Dwangsom
€ 500,-
 
Eén dag