Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 59099

Gepubliceerd op 21 oktober 2014 09:07Winkeltijdenverordening
Besluit tot wijziging van de Verordening winkeltijden Papendrecht
Verordening winkeltijden Papendrecht
Datum en nummer
16 oktober 2014, nummer / 2014
De raad van de gemeente Papendrecht;
Gehoord en gelezen het Burgerinitiatief tot verruiming van openstelling van winkels in Papendrecht;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de verder terzake geldende regelgeving ;
Gehoord de beraadslagingen ter vergadering van de gemeenteraad van 16 oktober 2014 waarin ook de wens is uitgesproken om het onderhavige besluit zo spoedig mogelijk te publiceren ten behoeve van een inwerkingtreding op de kortst mogelijke termijn;
Besluit:
A):
Artikel 5 van de Verordening winkeltijden Papendrecht zodanig te wijzigen dat artikel 5 komt te luiden als volgt:
Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling
De raad verleent vrijstelling van het verbod, zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet voor elke eerste en derde zondag van de maand tussen 12.00 en 18.00 uur.
De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet voor de zondag, die valt op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
De raad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder b van de wet tussen 12.00 en 18.00 uur voor Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.
De in dit artikel bedoelde vrijstelling geldt voor de gehele gemeente.
B) :
Binnen drie maanden na het verstrijken van het eerste jaar dat deze wijziging van kracht zal zijn geweest zal er een evaluatie gereed zijn op grond waarvan de gemeenteraad kan besluiten de Verordening winkeltijden Papendrecht zo nodig aan te passen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 oktober 2014,
de griffier,
A.P.M.A.F. Bergmans
de voorzitter,
C.J.M. de Bruin

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl