Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 57803Beleidsregels
Gemeente Borger - Odoorn, Inspraak op de notitie ‘Anders maatschappelijk investeren’, Herijking subsidiebeleid.
Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening Borger-Odoorn 2004.
Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maakt bekend dat de notitie ‘Anders maatschappelijk investeren’ en de concept beleidsregels ‘Anders maatschappelijk investeren’ met ingang van 15 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt.
De gemeente praat al geruime tijd met gesubsidieerde organisaties over het subsidiebeleid omdat deze moet veranderen. De veranderingen zijn een natuurlijk gevolg van politiek maatschappelijke ontwikkelingen. De zelfredzaamheid en eigen kracht van de burger staan centraal, de inzet van de overheid wordt kleiner en er moet worden bezuinigd. Over deze herijking van het subsidiebeleid leest u in de notitie ‘Anders maatschappelijk investeren’. Het belangrijkste uitgangspunt daarin is dat subsidies er zijn om maatschappelijke effecten te bewerkstelligen en niet om organisaties in stand te houden.
De notitie (en de concept beleidsregels) liggen vanaf 15 oktober 2014 ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Exloo en verschijnt op de gemeentelijke website www.borger-odoorn.nl.
Inloopavond
Op maandag 10 november 2014 van 19.00 – 21.00 uur is er in het gemeentehuis in Exloo een inloopavond. Er zijn dan verschillende medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden en naar meningen te luisteren.
Tot 26 november 2014 kunnen alle inwoners van de gemeente Borger-Odoorn een reactie geven, hun zienswijze, op de plannen in de notitie. Dat kan op de inloopavond op 10 november 2014, via e-mail (gemeente@borger-odoorn.nl) of per post:
Gemeente Borger-Odoorn
Afdeling MO
Postbus 3
7875 ZG Exloo.