Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2014, 54748Overige overheidsinformatie
Beleidsplan Zutphen Energieneutraal
De gemeenteraad van Zutphen heeft op 10 april 2007 unaniem de motie “Energieneutrale gemeente 2020” aangenomen en heeft het college van B&W verzocht om de reeds ter hand genomen projecten met betrekking tot het opwekken van duurzame energie en energiebesparing voortvarend voort te zetten en op basis daarvan verdergaand beleid te ontwikkelen, teneinde in 2020 een energieneutrale gemeente te zijn. En om eind 2007 met een stappenplan te komen om dit doel te bereiken, inclusief een omschrijving van het begrip energieneutraal.
De ambitie Energieneutrale gemeente heeft een belangrijke plek gekregen in het collegeakkoord Zutphen 2010 – 2014 “Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid”. De gemeenteraad is zich er sterk bewust van dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, en dat dit vooral toe te schrijven is aan het toenemende gebruik van fossiele brandstoffen.
De energiebelasting van producten bestrijkt vier fasen: productie, transport, gebruik en afdanking. Deze vier fasen vormen samen de zogenaamde levenscyclus of levensloop van een product. In elke fase van de levensloop kan de mens proberen minder energie en materiaal te gebruiken en minder afval en emissies te creëren. Dit energiebeleidsplan richt zich op de fases productie, transport en gebruik binnen Zutphen.
Wij willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en onze bijdrage leveren door te streven naar een energieneutrale gemeente. Deze prachtige ambitie vraagt om diverse rollen van de gemeente. Voorlichten en stimuleren: laten zien wat er in Zutphen allemaal gebeurt op energiegebied en wat inwoners en bedrijven zelf kunnen doen. Ondersteunen, faciliteren, zelf uitvoeren en mogelijk ook regisseren. Samenwerking met externe partners vormt daarom een wezenlijk onderdeel van dit energiebeleidsplan. De gemeente kan de verbindende schakel vormen, zodat er een beweging op gang komt waarin iedereen enthousiast wordt om Zutphen energieneutraal te maken.
Het beleidsplan stelt een drietrapsraket voor:
  • 1.
    We zetten in op het realiseren van een zo groot mogelijke energiebesparing en opwekking van duurzame energie binnen de huidige middelen;
  • 2.
    Waar maatregelen een herprioritering van werkzaamheden en extra budget betekenen, gaan we onderzoeken wat maximaal mogelijk is;
  • 3.
    Maatregelen die extra budget vragen, brengen we in bij de strategische agenda 2012.
 
Zutphen, 15 maart 2011
Burgemeester en wethouders van Zutphen