Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2014, 53277Verordeningen
Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening Paracommercie gemeente Zwolle
De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 16 juni 2014 de verordening Paracommercie gemeente Zwolle vastgesteld. Deze verordening treedt 1 oktober 2014 inwerking.
Dit besluit betreft bepalingen voor para commerciële rechtspersonen en heeft betrekking op de gemeente Zwolle.
De verordening ligt ter inzage in bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en is ook te raadplegen via www.zwolle.nl/beleid/overzicht verordeningen.
 
VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE ZWOLLE
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Drank- en Horecawet, art. 4
Hoofdstuk 1
Artikel 1 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
 • -
  alcoholhoudende drank,
 • -
  paracommerciële rechtspersoon,
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.
Hoofdstuk 2 Bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen
Artikel 2 Schenktijden
 • 1.
  Para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:
  • a.
   maandag tot en met donderdag na 19.00 uur en tot 0.00 uur;
  • b.
   vrijdag na 19.00 uur en tot 01.00 uur;
  • c.
   zaterdag na 12.00 uur tot 01.00 uur
  • d.
   zondag na 12.00 uur en tot 0.00 uur.
 • 2.
  Para commerciële rechtspersonen van sportieve aard met in overwegende mate een recreatief karakter is het toegestaan om in afwijking van het eerste lid op maandag tot en met vrijdag vanaf 14:30 uur alcoholhoudende drank te schenken.
 • 3.
  Para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard en verzorgende aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:
  • a.
   maandag tot en met donderdag en zondag na 12.00 uur en tot 0.00 uur;
  • b.
   vrijdag en zaterdag na 12.00 uur en tot 01.00 uur
 • 4.
  Overige para commerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:
  a. maandag tot en met zondag na 12.00 uur en tot 04.00 uur;
 • 5.
  Het college kan, gelet op bijzondere omstandigheden, op aanvraag besluiten om een paracommerciële rechtspersoon in een andere categorie te plaatsen.
Artikel 3 Afwijking schenktijden
 • 1.
  In afwijking van artikel 2, lid 1, 2 en 3 mogen de daarbij genoemde para commerciële rechtspersonen per kalenderjaar maximaal 10 dagen alcoholhoudende drank verstrekken van 12.00 uur tot 02.00 uur.
 • 2.
  Voorafgaand dient van een afwijking van de schenktijden melding te worden gemaakt bij de gemeente Zwolle conform een nader en uiterlijk per 1 oktober 2014 door de burgemeester vast te stellen 'lichte' meldingsprocedure
Artikel 4 Beperking verstrekking alcoholhoudende drank
 • 1.
  Een para commercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken.
 • 2.
  Het eerste lid is niet van toepassing op paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van verzorgende aard voor zover de bijeenkomsten van persoonlijke aard gericht zijn op patiënten of bewoners.
 • 3.
  Het eerste lid is niet van toepassing op paracommerciële rechtspersonen van culturele aard voor zover dit past binnen de statutaire doelstelling van deze rechtspersoon.
Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2014.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Paracommercie gemeente Zwolle’