Eerste wijziging Verordening Afvalstoffenheffing 2014
Besluit nr. 2014/25
 
De gemeenteraad van Kapelle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van <11 februari 2014>, nummer 2014/25;
b e s l u i t :
 • 1.
  via wijziging van de gemeentebegroting 2014 een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000,--;
 • 2.
  een bedrag van € 35.000,-- over te hevelen vanuit de reserve Afvalstoffenheffing naar de reserve Afschrijvingen;
 • 3.
  de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 3.500,-- vanaf het begrotingsjaar 2015 ten laste te brengen van de reserve Afschrijvingen;
 • 4.
  de Verordening Afvalstoffenheffing 2014, vastgesteld bij besluit van 17 december 2013, nummer 2012/71a, te wijzigen als volgt:
in artikel 4, tweede lid, wordt het woord "grijze" toegevoegd tussen de woorden "extra" en "minicontainer", zodat de tekst luidt:
"2. Voor het in gebruik hebben van een extra grijze minicontainer is 50% van het tarief van een meerpersoonshuishouden verschuldigd".
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Kapelle op 25 maart 2014.
De griffier, De voorzitter,
Mevrouw J.J.M.M. Chamalaun Mr. A.B. Stapelkamp
Naar boven