Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2014, 48544Beleidsregels
Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaatstatuut Stadskanaal 2012
Het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Stadskanaal, ieder voor zover het de uitvoering van zijn bevoegdheid betreft;
overwegende,
 • * dat per 1 november 2013 verscheidende toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst Groningen;
 • * dat de personen die belast zijn met de het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift moeten worden aangewezen;
gelet op,
 • * het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • * de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen;
 • * de artikelen 5:11 en 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder genoemde wetten, wettelijke voorschriften en verordeningen;
b e s l u i t :
1. In de tabel behorende bij de Omgevingsdienst Groningen mandaatnummer 2 toevoegen met de volgende omschrijving:
 
Nummer
omschrijving onderwerp
van
naar medewerker
bijzondere bepalingen
2.
Het aanwijzen, dan wel intrekken van aanwijzing, van toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:
 • * Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • * Wet milieubeheer;
 • * Wet bodembescherming;
 • * Wet geluidhinder;
 • * Wet inzake de luchtverontreiniging;
 • * Woningwet;
 • * Monumentenwet;
 • * Wet ruimtelijke ordening;
 • * Wet op de kansspelen;
 • * Drank- en horecawet;
 • * Bouwverordening Stadskanaal 2010;
 • * Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010;
 • * Algemene plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008.
BW/Burg
De Directeur van de Omgevingsdienst Groningen
 
2. De wijziging genoemd bij het onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
mevrouw B.A.H. Galama
secretaris
burgemeester
Aldus vastgesteld door de burgemeester op 26 augustus 2014.
Burgemeester
mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester