Bekendmaking afsluiting elektronische weg voor Wob-verzoeken gemeente Maasgouw
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Maasgouw,
 
overwegende dat:
 • 1.
  in toenemende mate misbruik wordt gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur doordat de indiener van een verzoek om informatie geen belang hecht aan het verkrijgen van deze informatie maar een ander doel voor ogen heeft;
 • 2.
  getracht wordt dit misbruik tegen te gaan door het zoveel mogelijk ontmoedigen van het indienen van oneigenlijke verzoeken;
 
gelet op het bepaalde in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 
besluiten:
 
ieder ten aanzien van zijn eigen bevoegdheid vast te stellen de
 
“Beleidsregels indienen verzoeken in het kader van de Wet op de openbaarheid van bestuur (Wob)”
 
Artikel 1 Definities
 • 1.
  In deze beleidsregels wordt bedoeld met:
  • 1.
   Wob-verzoek: een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), met inbegrip van een aanvulling of toelichting op zo’n verzoek;
  • 2.
   indiening langs elektronische weg: het indienen van een Wob-verzoek per fax of per e-mail dan wel op andere digitale wijze, anders dan op papier.
 
Artikel 2 Wijze van indiening van Wob-verzoeken  
 • 1.
  Een Wob-verzoek kan niet worden ingediend langs elektronische weg.
 
Artikel 3 Gelegenheid tot aanvulling  
 • 1.
  Een indiener van een Wob-verzoek dat in strijd met artikel 2 is ingediend, wordt volgens artikel 4:5 Awb in de gelegenheid gesteld het verzoek op juiste wijze in te dienen gedurende zeven dagen na verzending van het verzoek tot aanvulling.
 • 2.
  Een verzoek om aanvulling als bedoeld in het eerste lid wordt aan de verzoeker per post gestuurd aan het adres waarop hij zijn adres heeft volgens de basisregistratie personen als bedoeld in de Wet basisregistratie personen of aan het adres waarbij hij of zijn bedrijf volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd is.
 • 3.
  Indien registratie van het adres of de vestiging als bedoeld in het tweede lid ontbreekt of niet te achterhalen is, wordt het verzoek om aanvulling per post gestuurd naar het adres dat de indiener heeft vermeld in het Wob-verzoek.
 • 4.
  Indien het adres of de vestiging van de indiener ontbreekt of niet te achterhalen is op grond van de in het tweede lid genoemde registraties en deze in het Wob-verzoek geen adres heeft vermeld waaraan het verzoek om aanvulling per post gezonden kan worden, wordt het verzoek om aanvulling aan de indiener verzonden op de wijze waarop deze het Wob-verzoek heeft ingediend.
 
Artikel 4 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus 2014.
 
 
Artikel 5 Citeertitel
 • 1.
  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Beleidsregels indienen Wob-verzoeken”.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op …….
 
Burgemeester en wethouders,
De burgemeester
S.H.M. Strous
 
De secretaris
W.R.J.H. Ploeg
 
De burgemeester
 
S.H.M. Strous
 
Naar boven